งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 311
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 5 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กหญิงราคิน    หงสา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงปภาวี    ยอดป้าน (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายทักษ์ดนัย    ปราชนคร (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวจีรภรณ์    ลาป่าน
2. นางสาววราภรณ์    สุดใจ
ชนะเลิศ
2 5 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงกรองทิพย์    จินะโกษฐ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงต่าย    วรรณดี (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงขวัญ    ใจดี (ขาดรูปภาพ)
1. นายยุทธศาสตร์    อุทรักษ์
2. นางสมพร    อุทรักษ์
4
3 18 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. พัทลุง เขต 1 1. เด็กชายภูวนาท    สุวรรณโรจน์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายอภิวัฒน์    ยอดราช (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายโชคดนัย    พันฤทธิ์ดำ (ขาดรูปภาพ)
1. นางวรรณี    ธานีรัตน์
2. นางสมใจ    คงแก้วขาว
8
4 19 โรงเรียนบ้านบุญยืน สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กชายยี่    ลุงซู้ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายบ๊วย    จั่นตี่ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงทอน    ลุงซู้ (ขาดรูปภาพ)
1. นางวิไลวรรณ    ทิวาศิริ
2. นายสัมพันธ์    เครือมูล
4
5 22 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญชนก    เด่นดวงดี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงภัทรวดี    สายยาว (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงธัญชนก    น้อยม่วง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวลำจวน    บุญประเสริฐ
2. นางสุกัญญา    ฉลวย
8
6 28 โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป. สงขลา เขต 2 1. เด็กชายสันติราษฏร์    อะหลีกะเส็ม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายภครพล    หมัดอะดัม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายฟูอั๊ด    หมัดอาหลี (ขาดรูปภาพ)
1. นางมาเรียม    อนันตัง
2. นางอาภรณ์    ซุ้นหั้ว
12
7 36 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายปิยนนท์    แพงเพชร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายวสันต์    ทิพย์รักษา (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายชุติเทพ    วงค์แสง (ขาดรูปภาพ)
1. นางณัฐธยาน์    จันทะรัตน์
2. นายอุทิศ    จันทะรัตน์
8
8 37 โรงเรียนวัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายเอกพล    ปดิฐพร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงภาสินี    พันพุก (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงพนิกา    แย้มยินดี (ขาดรูปภาพ)
1. นาง ศิวิไล    ทีคำ
2. นางนันทกา    พงษ์กี่
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 39 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายอธิปไตย    มูลติปฐม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายกฤษฎา    อันชื่น (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายพีรภัทร    พรมกัลป์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายขวัญชัย    สังคะโลก
2. นางศิริวรรณ    สุวรรณกลาง
4
10 40 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเขมินทรา    ตะโพธิ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงปาณิศา    สาสีดา (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงอาภาวรรณ    ชาววาปี (ขาดรูปภาพ)
1. นางพรพนา    บรรหารักษ์
2. นางโสภิญฆ์ฎา    มนตรี
8
11 41 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายภูภูมิ    แสงทอง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายปกรณ์    แสงทอง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสไบนาง    แสงทอง (ขาดรูปภาพ)
1. นางกาญจนา    คงสิน
2. นางสาวฑนาวัน    คงทน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 43 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายอธิสิทธิ์    จริตงาม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    สุวรรณโชติ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงปนัสยา    สำนักวิชา (ขาดรูปภาพ)
1. นางกาญจนา    กุลนาแพง
2. นายสมชาติ    แช่มช้อย
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................