งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 312
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 5 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงน้ำตาล    วรรณดี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงศรีนวล    เดือนเพ็ญ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงมดส้ม    อินทร์แพร่ (ขาดรูปภาพ)
1. นายยุทธศาสตร์    อุทรักษ์
2. นางสมพร    อุทรักษ์
ชนะเลิศ
2 5 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายปัญญา    ชิน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายกิตติพงษ์    ปิโย (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสุคิม    ชิน (ขาดรูปภาพ)
1. นายสุทัศน์ชัย    สุขทนารักษ์
2. นางเสาวลักษณ์    สุขทนารักษ์
12
3 7 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 1. เด็กชายปรีชา    พรหมม่วง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายกิตติยศ    แก้วปาน (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายจิรกฤต    เวชสุวรรณ (ขาดรูปภาพ)
1. นายจักรพงค์    สุขเกษม
2. นางอารีรัตน์    สุขเกษม
4
4 9 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายอนงค์    พรชัย (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสาริน    เยอเปิน (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายอภิวิชญ์    จันต๊ะคาด (ขาดรูปภาพ)
1. นางฉวีวรรณ    เหลี่ยมวัฒนา
2. นางอำพา    วงศ์โกฎ
7
5 16 โรงเรียนบ้านกะปู สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายเมธิชัย    รสหอม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายภีมพล    มีเกิด (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายมนัส    สูนขาว (ขาดรูปภาพ)
1. นายจิตติ    ยาวรัมย์
2. นางสาวประภาพันธ์    ทัศบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 17 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ขาวเขียว (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายขจรภพ    กั้นฉ่อง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายมนัส    บัวเพ็ชร (ขาดรูปภาพ)
1. นางถนอมศรี    แคนยุกต์
2. นายธเนศ    จำเนียรกิจ
4
7 19 โรงเรียนบ้านบุญยืน สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กชายธนภัทร    งามตา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงเอ้ย    ลุงซู้ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงธนัญญา    ธรรมขัน (ขาดรูปภาพ)
1. นายสัมพันธ์    เครือมูล
2. นางแสงเทียน    บุญเป็ง
7
8 28 โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป. สงขลา เขต 2 1. เด็กชายอัสรี    หมัดศิริ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายจักรพรรดิ์    มุเก็ม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายสันติภาพ    อะหลีกะเส็ม (ขาดรูปภาพ)
1. นางสุจานาฏ    บุญญโส
2. นางอาภรณ์    ซุ้นหั้ว
9
9 39 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 1. เด็กชายฮิง    อุก (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายตี๋    สุข (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายบุญพร    สุขสอาด (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสาเก    เอี่ยมวิไล
2. นางสุนทรี    ประหยัดใช้
10
10 40 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนายุทธ์    นนสีลาด (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสุขสันต์    ศรีแก้ว (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงจตุพร    อร่ามพัฒนพงษ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายดุสิต    โมกขรัตน์
2. นายผาสุก    สาสีดา
4
11 44 โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายณัฏฐชัย    จาดสดี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายณัชพล    จาดสดี (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายฐานบัญชา    โพธากูล (ขาดรูปภาพ)
1. นางวุฒิพร    กล้าหาญ
2. นางอุษา    ง่วนทอง
10
12 53 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายพรชัย    ปักเคทาติ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายอนันต์    วรรณกิจ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายวัชรพล    แก้วธรรม (ขาดรูปภาพ)
1. นางณัฏฐณิชา    ตอรบรัมย์
2. นายสุวิทย์    สมันรัมย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................