งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 313
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายระพีพัฒน์    สงกระโทก (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายยุทธนา    นาราช (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายชัยณรงค์    ลัดครบุรี (ขาดรูปภาพ)
1. นางนงนภัสกันย์    บุญคุณยังพงษ์
2. นายพยัคฆ์    เชื้อกล้า
4
2 5 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงสงกรานณ์    กาวี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงจันทร์นวล    โกฏแสง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงนวพร    กิ่งทอง (ขาดรูปภาพ)
1. นายปรีดา    จันทราพูน
2. นายยุทธศาสตร์    อุทรักษ์
ชนะเลิศ
3 6 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายจิตกร    ไกรนามน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสุริยา    หวังเจริญ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายนัทพงศ์    สีขุ่ย (ขาดรูปภาพ)
1. นายจีรวัฒน์    บาริศรี
2. นางสุกัลยา    แก้ววิชัย
4
4 13 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 1. เด็กหญิงธันยพร    หมิดชู (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงวริศรา    หนูคงแก้ว (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายอวิรุตน์    สตานุมัง (ขาดรูปภาพ)
1. นายภิรมย์    บุญรอด
2. นางสาวสุปราณี    หีมเขียว
4
5 22 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุตาภัทร    เอี่ยมสุขขา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายจิรายุ    ลิ่วเวหา (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายสรศักดิ์    ช้างสาร (ขาดรูปภาพ)
1. นายนพดล    ส่วนน้อย
2. นางนิภาภรณ์    วงศ์สวัสดิ์
10
6 22 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นายธนพล    สุดงาม (ขาดรูปภาพ)
2. นายสรรเสริญ    สันโดษ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายธิบดินทร์    สมีพวง (ขาดรูปภาพ)
1. นายกำธร    ชาติดวงผจญ
2. นางสาวชลลดา    วันศุกร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 25 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอิรฟาน    อาบูตัดสา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายมะฮัมดัน    หวังกะจิ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายฮาฟิต    ดอเล็ง (ขาดรูปภาพ)
1. นายขจรยุทธ    มาประสม
2. นางสาวอุษณีย์    เสือดี
4
8 28 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 1. เด็กชายสงกรานต์    ชำนิ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายธนพล    คงฤทธิ์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายปภังกร    เกศมงคล (ขาดรูปภาพ)
1. นางมาลินี    ศิริอักษร
2. นายอมรเทพ    สุพงษ์
10
9 29 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายโชคอนันต์    วะลามิตร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายธนพล    อินวังตูม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายธนวัฒน์    พรเณร (ขาดรูปภาพ)
1. นางประจักษ์    ภูมินา
2. นางสาววินิตย์    ควบคุม
12
10 31 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายศุุภากร    บุญประเสริฐ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายธนากร    พิสิฐพัฒนพงษ์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายชนาธิป    ถิ่นการ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายพลายงาม    บุญญะ
2. นายสรศักดิ์    ฟองจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 43 โรงเรียนวัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายภูมินทร์    เผ่าพันธ์ดี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายกิตติภพ    ศิริธรรม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายธีรพัฒน์    คำหงษา (ขาดรูปภาพ)
1. นายคมศักดิ์    จันทร์ขิ่น
2. นายเกรียงไกร    ถนอมวงศ์
4
12 44 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายกฤษณพงษ์    โพธิบุตร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสุธีย์    รุ่งเรือง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายภัทรพล    เหลี่ยมหลักชัย (ขาดรูปภาพ)
1. นางณัฐยา    ผ่องวิลัย
2. นางมยุรี    สังข์กลิ่น
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................