งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 376
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 6 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศุรัณญา    เจริญเตีย (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสุพิชชา    ชมจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงทอฝัน    รัตนะแสง (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงกมลทิพย์    อุตตะกะ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงอรปรียา    ผ่านชมพู (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กชายอภิณัฐ    เกษโสภา (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กชายอนวัชร์    สุทธินันท์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กชายอภิชัย    คำฤาชัย (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กชายนัฐพงศ์    ลีลาคุณารักษ์ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กชายธนูเอก    สาขามุละ (ขาดรูปภาพ)
1. นางจริยา    บุญสาร
2. นางสุดารัตน์    ศรีอุดม
3. นางเพียรทอง    คำวัง
2 13 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายธนภัทร    สุขสมบัติ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายนภนต์    เกตุอุทัย (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ขำเจริญ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายสิรวิชญ์    ศรีสำอางค์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงพรรวษา    วงศ์สวัสดิ์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงพัสตราภรณ์    ทองดีสกูล (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงอนุธิดา    ปานขลิบ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงชนาภา    สุดยอดดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวตรีธารทิพย์    เนาไธสงค์
2. นางสาวอุษณีย์    ชูผล
3 15 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กชายเอกภพ    ดิษขนาน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงมณฑิตา    ฝอยทอง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงชฎาวรรณ    แป้นทอง (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงวิรุฬรัตน์    รักมาก (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงนิตยา    ชูจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กชายศิริชัย    เกษตรสมบูรณ์ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กชายนิติภูมิ    เรืองโรจน์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กชายศรพิชัย    หนูขาว (ขาดรูปภาพ)
1. นางสร้อยนภา    ชูโฉม
2. นางเพ็ญศรี    นิ่มนวล
3. นางไสว    ไตรบุญ
4 16 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โหยหวล (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ขวัญสุข (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายจีรวัฒน์    ไมย์เจริญ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายธนวัฒน์    ขวัญสุข (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงวนิดา    โพธิ์ศรี (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงธนิตา    กล้องแก้ว (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงอารีรัตน์    เรืองฤทธิ์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงดารารัตน์    กล่องแก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นางนงค์นุช    อินทร์ศิริ
2. นายประนอม    อินทร์ศิริ
3. นายสัมพันธ์    ญาณสุธี
5 17 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    รัฐการ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุขมี (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงดลลชา    กำเนิด (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงธันย์ชนก    สุขคุ้ม (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงอารีรัตน์    วัฒนสถิตย์นุกูล (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กชายกิตติศักดิ์    ชูทอง (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กชายปัญญธร    ชัยมี (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กชายพฤษธวัช    ไกรเทพ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กชายทัตพงศ์    โอทอง (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กชายเอกรินทร์    วัฒนสถิตย์นุกูล (ขาดรูปภาพ)
1. นางกาญจนา    ไชยรัตน์
2. นางนิตยา    รอดบุญ
3. นางสาวอตินุช    สรรเกียรติกุล
6 23 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปรารถนา    พัฒน์คง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงปัฐทิชา    อภิศักดิ์มนตรี (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงฐิติพร    ขุนจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงพรรณวิสา    ส้วนเส้ง (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสุริยภรณ์    อ่อนน้อม (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กชายอัครพล    มีช่วย (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กชายโสภณ    คะเณย์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กชายสิทธิชัย    น้ำรอบ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กชายอนุภาพ    ธรฤทธิ์ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กชายอิทธิพล    แพรกทอง (ขาดรูปภาพ)
1. นางชูใจ    บัวคลี่
2. นางสาววนิษา    ไพรัตน์
3. นางสุนิตย์    ชูช่วยสุวรรณ
7 25 โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรา    จันผา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสุธาสนี    เหลาแตว (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงพรพิมล    เจียมงาม (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงรัตชนิดา    เพื่อนใบลี (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงวันวิสา    ขุนไชยศรี (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กชายอภิชิต    ขุนไชยศรี (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    สุรินทะ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กชายอรรถพล    อนุศาสน์ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กชายชัยวัฒน์    พูลภาพ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กชายประวิตร    ประทิบเลิศ (ขาดรูปภาพ)
1. นายปัญญา    ศรีสมญา
2. นางสุรีรัตน์    สัพโส
3. นางเดือนแข    สุราราช
8 27 โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กชายณัฐชนนท์    ตงสาลี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายธนกฤต    วงศ์เมือง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายสุทธิภัทร    กาศสกุล (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายปกรณ์    สิงห์คา (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงรุ่งรัตน์    ตะไมล์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงเกวลี    ใจกาศ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงกนกพร    วงศ์เปิบ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงเปมิกา    บุญมาภิ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กชายปุญญพัฒน์    ปินนะ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงวรัทยา    สะปู (ขาดรูปภาพ)
1. นางกาญจนา    เครือไทย
2. นางดารี    ร้อนเร็ว
3. นางภัทราพรรณ    เกียรติสิริรักษ์
9 30 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    กองหิน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงขวัญกมล    ภู่จรัส (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายพีรวัฒน์    เมืองเอี่ยม (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงปวิชญา    นาควิบูลย์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กชายกิตติพงษ์    ภาคเดียว (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงศรัยพร    กบกลางดอน (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กชายคมสันต์    รื่นฤดี (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงประไพพัฒน์    เปลี่ยนศรี (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กชายกิตติพงษ์    ใจแสน (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงภาวิตา    อดุลเจริญทอง (ขาดรูปภาพ)
1. นายตนุภัทร    ไพโสภา
2. นางสวรินทร์    สุขาบูรณ์
3. นางสาวอมรา    เกษมสุข
10 33 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายนพฤทธิ์    ลาดผา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายณัฐธีร์    ธนกิจธีรพจน์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายภูวนัทธ์    ถิระพงศ์สิริ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายวิษณุกร    กูบกลาง (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กชายอาโญ    ชูหมื่นไวย์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงพัสตาภรณ์    ฮ่มป่า (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงพลอยชมภู    ฮ่มป่า (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงณัฐพิมล    ทรัพย์ฉายแสง (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงธนพร    ฟุบขุนทด (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงสุพรรษา    บุญเชิญ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวจันทร์จิรา    โสภาพินิจ
2. นางจำรัส    เพลากรณ์
3. นายประวิทย์    กองทรัพย์
11 33 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายอนุชิต    ดีดาร์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายยงยุทธ    ลวงโคกสูง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายศตวรรษ    ข้าวโพธิ์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายอาทิตย์    สอดตา (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสุพรรษา    สุวรรณลพิศ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงขวัญจิรา    จีนคง (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงปิยะดา    ศรีวิลัยรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงกัณทิมา    อ่อนชื่น (ขาดรูปภาพ)
1. นางธัญญาภรณ์    อินทร์แก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์    มั่นเจริญ
3. นางสุมิตรา    ดอกหอม
12 42 โรงเรียนวัดวังเรือน สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงประไพพัชร    สวนดอน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงจิรานุช    นุชเทียน (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงประไพพร    สวนดอน (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    บุญเกิด (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงณัฐนรี    สันหลง (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กชายสรรเพชญ    มารศรี (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กชายพีรพัฒน์    พรมจีน (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กชายวัชรพงษ์    อ้นวันเพ็ญ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กชายธีรภัทร์    อ้นวันเพ็ญ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กชายธีรพงศ์    นันทจักร์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกัลยาณี    ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางสาวนงค์นภา    อินทร์ใหญ่
3. นางสาววรรณา    แตงฉิม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................