งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 377
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์    แสงสูง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์    บุญราศรี (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายภูมิพงศ์    จีนนุพงศ์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงนันท์ชนก    แวววันจิตร (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กชายณัฐพล    ชูเจริญ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงสุชาดา    แก้วพินิจ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กชายอนุชา    หัสการดี (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงมายาวี    แวววันจิตร (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กชายจักรินทร์    พรมสุวรรณ์ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงดลญา    เป่ากาเด (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวพิมพ์ชนก    ภูมิสถิตย์
2. นางวันทดี    หลักบ้าน
2 7 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวิรัญญา    กลิ่นขจร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    รัตนะ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงณิรกานต์    ศรีทัพ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงชลธิชา    ลำดวน (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กชายจิรวัฒน์    มีเทพ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กชายศุภวิชญ์    รพเรือง (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กชายทวีรัฐ    ไตรยขันธ์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กชายติณภพ    ช่วยเมือง (ขาดรูปภาพ)
1. นางกรกนก    ยอดจันทร์
2. นางสาวกอบแก้ว    ถนอมกล่อม
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัสร์    ชุมพงศ์
3 13 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายภานุวัฒน์    พิมพ์จันทร์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายธนดล    ศรีคราม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายชานนท์    ม่วงรัก (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายชัยวัฒน์    ไข่แก้ว (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงธนพร    กุลมิตร (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงสุพรรษา    ธิช่างทอง (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงศิรประภา    กุ่ยอ่อง (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงศุภัคสรณ์    บุตรคอนบุรี (ขาดรูปภาพ)
1. นางพรรณราย    รอดเกลี้ยง
2. นางยุพิน    กันยะมี
3. นางสุรินทร์    จุลเสวก
4 15 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    เริงไธสงฆ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงลลนา    พลเยี่ยม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    ประเสริฐสังข์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงเก็จมณี    รัตน์ทอง (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงชลธิชา    แย้มมะลิ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กชายชัยพร    คนยืนยง (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กชายวีระชัย    ภู่โพธิ์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เหมือนแก (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กชายวิสิฐศักดิ์    วุฒิวงษ์ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กชายวุฒิภัทร    แซ่เล้า (ขาดรูปภาพ)
1. นางจุฑารัตน์    คุ้มอิ่ม
2. นางศุภรัตน์    บุบผาหอม
3. นางอัญชนา    สีหนาท
5 19 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 1. เด็กชายอภิลักษณ์    พลอยมุกดา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายพงษ์นรินทร์    พวงทอง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายชยันต์    ยุพาพิน (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายกิตติ    อุระชื่น (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงกนกพร    คงดี (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงเสาวณี    หนูแก้ว (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงสุพาวดี    นาคสมมุติ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงปวีณา    มาประกอบ (ขาดรูปภาพ)
1. นางกรรณิการ์    ชัยณรงค์
2. นางชันษา    พลายชุม
3. นายเสวก    เอียดนิมิตร
6 25 โรงเรียนบ้านหนองตากวย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายสุดใจ    ช่วยสุข (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายวรุฒ    หอมสมบัติ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายจิรศักดิ์    หอมจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์    พรรณการ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กชายวัชมน    อุ่นวงค์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงไอลัดดา    ขามไสย (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงวนิดา    เหระวัน (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงอารยา    คำบูราณ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงสุปรียา    อำไพ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงสุนิสา    แซ่ลี้ (ขาดรูปภาพ)
1. นางประไพศรี    อุตรนคร
2. นางสุกัญญา    อุตรนคร
7 27 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงจอมขวัญ    จากรัมย์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงนุชรินทร์    เจริญรัมย์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสุณิสา    พ่อศรียา (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงลักษิกา    ถาวรรัมย์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสายพิณ    อินทรกำแหง (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กชายวรงค์    เทพพิทักษ์ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กชายเจษฎา    ลิ้นทอง (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กชายธนวรรษ    สวัสดี (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กชายนิวัฒน์    พัฒสิงห์ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กชายสุขสันต์    รอดเพชร (ขาดรูปภาพ)
1. นายณรงค์    อุ่นดาบทวงศ์ษา
2. นางมะลิจัน    ศรีสุข
3. นายสุทธิพงศ์    บุบผาลา
8 27 โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญาภา    กาศวิราช (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงกฤษญาภรณ์    ยานะวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสุนิตา    เชาว์แล่น (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงสุนิชา    เพ็งดี (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงพรชิตา    วงศ์เมือง (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กชายธีรภัทร    จิตรกระจ่าง (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กชายนภัสกร    พุทธรักษา (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กชายชัยวัฒน์    เทพิกัน (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กชายชรินทร์    บุญจันทึก (ขาดรูปภาพ)
10. นายสุทธิกานต์    ยานะวิน (ขาดรูปภาพ)
1. นางกาญจนา    เครือไทย
2. นางดารี    ร้อนเร็ว
3. นางภัทราพรรณ    เกียรติสิริรักษ์
9 32 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายชาญกิจ    ใจคำ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายเมธาวัฒน์    ปัญญาคง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายเมธาวิทย์    ปัญญาคง (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายเอกพันธ์    สุตาลู (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กชายธนาภัทร์    พูลเกษม (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงพัชรินทร์    ดีดวง (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงจารุวรรณ    กุณะจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงนารีรัตน์    ชมภูรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงปวริศา    สิทธิ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงพิชญา    ขันตี๋ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกรรณิการ์    บุญทวี
2. นางปรียาภรณ์ภัทร์    สัพไพร
3. นายอนุชา    ยาประเสริฐ
10 44 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายวัชรินทร์    มะสุใส (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายนิรชิต    มะสุใส (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายฐิติพงษ์    มะสุใส (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายธวัฒชัย    เขียวค้า (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กชายจีรพงษ์    กานนท์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงปนัดดา    มากอง (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    รามพันซะ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงสุดารัตน์    อุ่นเทียมโสม (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงพัชรินทร์    ต้อนโสกรี (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงรัชนีกร    กานนท์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางกรุณา    ประมูลจักโก
2. นายสินสมุทร    สินธุศิริ
3. นางเมตตา    บุพศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................