งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 378
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 7 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงรินรดา    พากฏิพัทธ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงปรางค์ศิลา    ฟอกสันเทียะ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงธัญกร    ตีระธรรมพจน์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงศิริวิมล    บุดดาห์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    คำสาเลา (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงณัฐริกา    ผลเพิ่ม (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงสุกัญฐิกา    ฝางขันธ์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงสุธันวา    ลำภูเพ็ชร (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกัญชรีกานต์    โพยชัยภูมิ
2. นางสาวจีรฉัตร    บุญประเสริฐ
3. นางสาวชะบา    จันทร์นวล
4. นางสาวสิวาลัย    สวัสดิ์รักษา
2 8 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงดวงใจ    พลมนตรี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์    พันราตรี (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงฐิติวรดา    ประสพ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงพรไพลิน    แก้วมณี (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงจิรัชญา    เจนเขตรการณ์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงอรุณศรี    ชาติเชื้อ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงประไพพรรณ    โคตะ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ชำนิเกตกรณ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวณัฐฐา    วีระชวนะศักดิ์
2. นางสาวพิชญ์ภัสสร    เอี่ยมอรุณ
3. นางสุภัทรา    ทวีสิทธิโชคชัย
3 17 โรงเรียนวัดหนองสมาน สพป. ตรัง เขต 1 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ทองเหมือน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิง-    - (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงศศิชา    มลยงค์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงสกลรัตน์    เมืองแก้วกุล (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงอภิญญา    เมืองแก้วกุล (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงพริตา    นาวาเดช (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงยุพาวดี    ชิตแก้ว (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิง-    - (ขาดรูปภาพ)
1. นางจันทนา    อาจชอบการ
2. นางสาวบุญฑิตา    ก่อกฤตยา
3. นายสุชาติ    เตี่ยวย่อง
4 22 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    พราหมณ์บัวทอง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสุทธิตา    ช่างเรือ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสุธิดา    เพชรทอง (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงอติพร    เลิศประเสริฐ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงวรรณิชา    สุวรรณมณี (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงวันทนา    เกลื่อนสิน (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงจลัลพร    ดอกบัว (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงสุภาพร    ตันติภิรมย์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายชำนาญ    แสงทอง
2. นางบุญเพ็ญ    บ่อหนา
3. นางสุวดี    บุญชูประภา
4. นางสาวเสาร์วรักร์    ช่วยบำรุง
5 23 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงปวริษา    เยียบประโคน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    รักลาย (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสุมฑทิพย์    คชคีรี (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงณัฐิณี    มีงาม (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงปรีญารัตน์    อินตา (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงธิดา    ก่อเกียรติดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวนาถฤดี    ทักษเดช
2. นายพงษ์เดช    อุปลกะลิน
6 24 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    จอมแดนนา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงชุติกา    ดารากมล (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์    คีรีทัศไทย (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงจุฑามาศ    สุริยะวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงธัญชนก    สุริยะวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงอุมาพร    อาจกิจ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวจันทนา    นิลภา
2. นางสาวนันทวัน    หน่อท้าว
3. นางสุนทรี    สุขุประการ
4. นายเจษฎา    อิ่มอยู่
7 24 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงปรียาพร    ปีนกระโทก (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ทองประเสริฐ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงจีราวรรณ    ดีสูงเนิน (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงรัฐชิตา    กาฬจันโท (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงกานติมา    ตาลชัยสงค์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงชลธิชา    สิงฆราช (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงรัญชิตา    ดวงคำน้อย (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงวิภาวิณี    ัอัณฑะพันธุ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางธัญญาภัทร    สวัสดีศรีกูล
2. นางวิภาพันธุ์    วังขนาย
3. นางอมลวรรณ    มีจินดา
8 25 โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงพรพิมล    เจียมงาม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงรัตติกาล    เหลาแตว (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงพัชรา    จันผา (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงสุรารักษ์    เหลาแตว (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสุธาสินี    เหลาแตว (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงปรีชญา    เหลาแตว (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงสิรินทิพย์    กาวงค์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงนิตชิตา    สุวรรณหาญ (ขาดรูปภาพ)
1. นางศศิธร    นาเมืองรักษ์
2. นางสาวิตรี    ไชยบุญตา
3. นางเดือนแข    สุราราช
4. นางไมตรี    นิสวงศ์
9 25 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชนาธิป    นวลศรี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสิรินัสชนก    พูลคำ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ฮานาฝี (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงรวิสรา    คงสง (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงเปรมศิริ    บุญคำมูล (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงอาทิตยา    แก้วลอย (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงผุสชา    จินดามณี (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงอรประภา    เถี้ยมแก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นางชุติมา    เพชรหนู
2. นางธนกร    ณ สงขลา
3. นางวิไลลักษณ์    เกษมไชยานันท์
10 30 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    กลิ่นหอม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงพรชลัยย์    กบกลางดอน (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงฐิติยา    อุปมา (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    น่วมภักดี (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร    วะลา (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงศศิประภา    ถึงชัย (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงยศวดี    ศรีสว่าง (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงวราพร    แซ่ตั้ง (ขาดรูปภาพ)
1. นางจารุวรรณ    มหามาตย์
2. นายภัทรพงษ์    แฉ่งละมัย
3. นางสวรินทร์    สุขาบูรณ์
4. นางสุภัชช์สิริ    กำจรวาณิชย์กุล
11 32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงศรีพร    ทองแก้ว (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงแสงหล้า    เสนา (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงนริศรา    นายซอ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงนันทิกานต์    แอโอ่ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงอารียา    ใจดี (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงพักตร์ผจง    ผัดเจริญ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงพิชญพร    วิมู (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงสุชานันท์    ปัญญางาม (ขาดรูปภาพ)
1. นางจารุณี    สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง    สุทธิสวรรค์
12 56 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    ชัยนคร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงปณิดา    ไชยกันยา (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงจริยา    สุดสะดี (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงอนัญญา    พูลเพิ่ม (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสุภาวดี    ศิริทองสุข (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงศรุตา    จันทัย (ขาดรูปภาพ)
1. นางจารุวัลย์    อุทัยวี
2. นางลำดวน    เริ่มรักษ์
3. นางวนิดา    วัฒนาเนตร
4. นางแววยุรี    ใบภักดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................