งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 379
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงภัทรมน    แสนกลาง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงปรางทิพย์    หวังเกี่ยวกลาง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงอภิญญารัตน์    แสนกลาง (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงอาริษา    ตากิ่มนอก (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงธารารัตน์    กล่ำกลาง (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงสุนิสา    เก่งนอก (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    จงนอก (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงฐิติยา    เกี้ยวสันเทียะ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงวิลาวัณย์    เลิศนอก (ขาดรูปภาพ)
1. นางจิตติมา    มีโค
2. นางสาวฐานิตา    ภูจันหา
3. นายทวีป    ศรีสุวรรณโณ
4. นายศตวุฒิ    รื่นกุหลาบ
2 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงอรพรรณ    ไกลที่พึ่ง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงธนวรรณ    หาวิธี (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายอภินันท์    จันทร (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงภัทราพร    บูรณะพิมพ์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงมิณฑาลักษณ์    ชื่นพิมาย (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงวริศรา    เสนาพร (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงพัชรี    แพงหนู (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงอรไพลิน    โตทอง (ขาดรูปภาพ)
1. นางชญาดา    ปุยอ๊อต
2. นางสาวชุดารัตน์    ประพันธ์ศิลป์
3. นางสาวลัดดาวัลย์    รุมรัตน์
4. นางสาวอรนุช    มีเงิน
3 14 โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนัตดา    พวงจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงนันทวันท์    เนื่องจำนงค์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงรดา    แซ่เตียว (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงรติรมย์    ดีดพิมพ์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงอภิชญา    คำดี (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงอรัญญา    บัวลาลักษณ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางจินตนา    ประคองสิน
2. นางสุรีรัตน์    กำจัดภัย
3. นางสุวารี    มหารัตนวงศ์
4. นางสาวอารีรัตน์    ญาณปราธญ์
4 17 โรงเรียนวัดหนองเป็ด สพป. ตรัง เขต 1 1. เด็กหญิงพรรษชล    นาทุ่งนุ้ย (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสุธินี    ส่งเสริม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงปิยวรรณ    เผือกชาย (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงวิลัยวัลย์    พลวัฒน์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงฑุลิกา    หนูแก้ว (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงสุธิมา    ทองขวิด (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงนุชณี    สังข์ขาว (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    สมบัติทอง (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงเบญจมาศ    นวนจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงอัมภาวดี    จันทร์ฝาก (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงกฤตยา    เยาดำ (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงกานต์พิชชา    มาศเสถียร (ขาดรูปภาพ)
1. นางกาญจนา    พลสังข์
2. นางสาวจิราวี    เขาแก้ว
3. นางสาววิลาวัลย์    แก้ววิเชียร
4. นายสมวุฒิ    กุลพุทธสาร
5 21 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงปราณี    เสนะ (ขาดรูปภาพ)
2. นางสาวสุนันทา    บัวชม (ขาดรูปภาพ)
3. นางสาวปัทมาพร    ปัตถา (ขาดรูปภาพ)
4. นางสาวสุจิตตรา    อ้นปาน (ขาดรูปภาพ)
5. นางสาวกมลชนก    คำภาผง (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงลลิตา    อิรทรวิเชียร (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงจินดาวรรรณ    ท่อมลิต (ขาดรูปภาพ)
1. นางชุดาภา    เด่นประเสริฐ
2. นางสาวบังอร    ทองงามขำ
3. นางเกษมศรี    รุณไชย
6 22 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 1. นางสาวอมรรัตน์    บุญขวัญ (ขาดรูปภาพ)
2. นางสาวกัญญารัตน์    รักษ์จันทร์ (ขาดรูปภาพ)
3. นางสาวอินทิรา    พรมลุน (ขาดรูปภาพ)
4. นางสาวปรางทิพย์    แสงศรี (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงมัณฑนา    ไหมดำ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงชญานุช    คงน้อย (ขาดรูปภาพ)
1. นางกัลยา    ปวนแก้วหาญ
2. นางสาวปิยะวรรณ    หนูขำ
3. นายอธิปรัชญ์    ดำเม็ง
7 24 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงพรทิพย์    บ้านนาเจริญ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงอรพิน    ศรีอำไพเลิศ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงวรรณดี    โสภาวนามาศ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงนิตยา    โสภาวนามาศ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงพาวิณี    - (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงพนิดา    บ้านนาเจริญ (ขาดรูปภาพ)
1. นางภัทราวรรณ    วงศ์พระยา
2. นางสาวรัชนก    วงษ์หนองแวง
3. นางอรยา    สนิทผล
4. นายเจษฎา    อิ่มอยู่
8 27 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรพร    ทับทิม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงพรทิพย์    พรหมพินิจ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสายพิณ    อินทีราช (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงกมลวรรณ    โสมล (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสมฤทัย    พงษ์เกื้อ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงสุธิวา    สุวรรณเทียบ (ขาดรูปภาพ)
1. นางฉรรยา    จันทร์เมือง
2. นางสาวปิยะวรรณ    ชนะราวี
3. นางวลัยลักษณ์    ชูมาก
9 27 โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    แพงประโคน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงพศิกา    แอนรัมย์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงกุนจิรา    กันรัมย์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงรัตติยากร    เกาประโคน (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสร้อยสุดา    ตาประโคน (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงจันทรา    สัพจารย์ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงราตรี    ดวงทวี (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงอรพรรณ    พูนสังข์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางกัญญาภัทร    เวียงใต้
2. นายสมชีพ    ช่างทอง
10 28 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงดาราวัลย์    ธรรมรัง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    โสดามา (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสุมนทา    จันทร์คำภา (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงธิติมา    โคตรธารินทร์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงอารียา    ฉุนกระโทก (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงจิราพร    มูลมงคล (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวนิตยา    รักษาพล
2. นางวิยะดา    อามาตหิน
3. นางสุพิชชา    พุฒตาล
4. นางสาวสุรางค์    ลำดวน
11 32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    ปวงรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงอรวรรณ    พานเรือง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์    สมราช (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงธนิษฐา    มูลวงค์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงนภาพร    รับรู้ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงอภิชญา    ยงกุศลรัตนา (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงอารียา    กิติวงค์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงสุดาวรรณ    ศรีแสงใส (ขาดรูปภาพ)
1. นางจารุณี    สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง    สุทธิสวรรค์
12 35 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงศษิกานร์    ศรศรี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงฐิติมน    อินรส (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงชไมพร    ไขแสง (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงอารีรัตน์    ตันโกย (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงเกศยา    บุญนิธิ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงนิภาวรรณ    ศรีสมบัติ (ขาดรูปภาพ)
1. นางณัฐชิตา    วงษ์วิจิตร
2. นางธัญญาภรณ์    พลายงาม
3. นางน้ำใส    ตันเฮียงสุน
4. นางเพ็ญจันทร์    มิ่งศักดิ์ศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................