งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 395
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 6 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    รัตนพรหม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสิรินารถ    นาอุดม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    นาลี (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงตะวันนา    พรมบัวคู (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงพลอยพรรณ    เล่ห์กัณฑ์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงญาณิกา    ไทยน้อย (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงลลิตา    อังคะสี (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงหัทยา    พะละสำลี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสุกัญญา    เฆมสุวรรณ
2. นางสาวสุภาดา    โคตรมณี
3. นางสุภี    แถนสีแสง
4. นางสาวสุมณฑา    คุณเครือจันทึก
2 8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกุลณัด    รัติโชติ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงณัฐมน    ฤาชัย (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงแพรวา    เข็มเคน (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงนันทิดา    เสริมศรีพงษ์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงนันทวรรณ    พุ่มกล่อม (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงกิติยา    รัติโชติ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวชลธิชา    นุชประคอง
2. นางสาวนิภาพร    ตาบสกุล
3. นางอชิรญา    อนันตรักษ์
4. นางอุไรวรรณ    เมฆฉาย
3 9 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรอุมา    ลาดอก (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงวีรวัลย์    สีปัดขน (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงแก้วมะลิดา    ตัญญาชัย (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์    สนธิเณร (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงอริสรา    ผิวผาย (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงพัทธนันท์    ใจดี (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงอาภัสรา    สงสุวงษ์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงวนิดา    คุ้มพร (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงธิดารัตน์    ราชวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงวรพรรณ    โสดจันทึก (ขาดรูปภาพ)
1. นายกมล    ศรีมาตร
2. นางคนึง    เนาวรัตน์
3. นางสาวชุติมา    ปาละวงษ์
4. นางชุรีพร    สุขเจริญ
4 14 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงมิรันตี    ธรรมสร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงเกสรา    พูนทอนใจ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงชนากานต์    สงวนพงษ์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ทองแดงสุข (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงภัทรนันท์    คำลวย (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงธมนวรรณ    จันทกลัด (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงณภัทร    ก๋าละปุ๊ก (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงธนัชพร    กาวินา (ขาดรูปภาพ)
1. นางขวัญธิดา    อรุณรัตน์
2. นางจุฑามาส    ปีอาทิตย์
5 18 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 1. เด็กหญิงพันธ์วิรา    ด้วงเขียว (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงพิชญาภา    ชุมคล้าย (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงชนนิกานต์    กาวชู (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงจิรา    หอยนกคง (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงฐิติพร    นวลจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงนันท์นภัส    ลักษณะ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงผกาวดี    ขันธสังข์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงณัฐยมล    ภัทรธิติพันธุ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกมลทิพย์    แจ่มสุริยา
2. นางธัญญ์ชยา    ชูแสง
3. นางภัทราณี    จันทร์เกื้อ
4. นางสาวสุนันทา    ซ้ายศรี
6 22 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 1. เด็กหญิงสุทธิตา    ช่างเรือ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    สมรักษ์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงจลัลพร    ดอกบัว (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงวันทนา    เกลื่อนสิน (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงอติพร    เลิศประเสริฐ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์    พราหมณ์บัวทอง (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงสุธิดา    เพชรทอง (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงวรรณิชา    สุวรรณมณี (ขาดรูปภาพ)
1. นายชำนาญ    แสงทอง
2. นางบุญเพ็ญ    บ่อหนา
3. นางสาวสุภาพร    แซ่ฮ้อ
4. นางสุวดี    บุญชูประภา
7 23 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงจิราพร    สมเสนาะ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงภัควดี    สุนทรสุจริต (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงภูริชญา    กล่ำฉ่ำ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    ภูจอมทอง (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงนานา    ปิ่นพงศ์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงชลธิชา    บุตรศรี (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงสุพัตรา    เที่ยงเจริญ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงศศิธร    โพธิ์ลี้ (ขาดรูปภาพ)
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์    เกิดพุฒ
8 24 โรงเรียนแจ้งวิทยา สพป. สงขลา เขต 1 1. เด็กหญิงปุณญิศา    เย็นใจ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงลีลาวดี    จันถก (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงภาราวดี    จันถก (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงวิภาวดี    จันถก (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์    พัลวัลย์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงสิริกัญญา    ช่อมณี (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงจันธิมา    จันถก (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    เซ่งวุ่น (ขาดรูปภาพ)
1. นายจิรศักดิ์    เรืองสวัสดิ์
2. นางผาณิตา    เกตุแก้ว
3. นางสาวสิรินาฏ    หาญณรงค์
9 30 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวรัทยา    นาควิบูลย์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ภู่จรัส (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงอทิตยา    เมรุวัย (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงแก้วมณี    ดีพรวน (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสุนิสา    ดีแป้น (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงพรทิพย์    มีบุญ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์    กองสีผิว (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงชวนฝัน    พูนทรัพย์สิน (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวจินตนา    พรหมทา
2. นางสาวสมศรี    ฟักหอมเกร็ด
3. นางสวรินทร์    สุขาบูรณ์
4. นางเสาวลักษณ์    ศรีบัวพันธุ์
10 32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ไชยประเสริฐ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงนัยนา    สามปู่วงค์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงอารียา    ใจดี (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงนันทิกานต์    แอโอ่ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงศรีพร    ทองแก้ว (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงนริศรา    นายซอ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงแสงหล้า    เสนา (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงพักตร์ผจง    ผัดเจริญ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงธันวาภรณ์    ใจคำ (ขาดรูปภาพ)
1. นางจารุณี    สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง    สุทธิสวรรค์
11 33 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงเบญญาภา    เชื่อดี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงปนัดดา    ชวนโพธิ์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงภัทรชวิสา    ภู่ประดับตระกูล (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงกรนิกา    งอกโพธิ์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์    เอื้อกิดาการ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงธันยากร    ชมลัง (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ธนะจิตต์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงสิริวิมล    เพชรทะเล (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวจันทร์จิรา    โสภาพินิจ
2. นางจำรัส    เพลากรณ์
3. นายประวิทย์    กองทรัพย์
4. นายเพชรปาณี    ไกรฤกษ์
12 56 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    ชัยนคร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงปณิดา    ไชยกันยา (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงจริยา    สุดสะดี (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงอนัญญา    พูลเพิ่ม (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสุภาวดี    ศิริทองสุข (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงศรุตา    จันทัย (ขาดรูปภาพ)
1. นางบ่อแก้ว    ศรีสุข
2. นางลำดวน    เริ่มรักษ์
3. นางวนิดา    วัฒนาเนตร
4. นางแววยุรี    ใบภักดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................