งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 396
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 1. เด็กหญิงเนตรนภา    โพธิ์งาม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงวริศรา    จุลเรือง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงรัษฎาพร    ทิพย์สิงห์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงพรนิดา    อ่าวสาร (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์    มิตรภักดี (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงจันทกานต์    ชัยณรงค์ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงกัลยา    อาจหาญ (ขาดรูปภาพ)
1. นายอนันต์สิทธิ์    รัตนโกสม
2 4 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงภัทรมน    แสนกลาง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงฐิติยา    เกี้ยวสันเทียะ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงอภิญญารัตน์    แสนกลาง (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์    เลิศนอก (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงอาริษา    ตากิ่มนอก (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงวรรณษา    ตากิ่มนอก (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงสุนิสา    เก่งนอก (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์    หวังเกี่ยวกลาง (ขาดรูปภาพ)
1. นางจิตติมา    มีโค
2. นางสาวฐานิตา    ภูจันหา
3. นางธัญญภัสร์    อ่อนมา
4. นางสาววิภาพร    งอยกุดจิก
3 9 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สีลาสวัสดิ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสิริภัทร    อินพูลวงษ์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงอินทิรา    วงษ์คำจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงณัชชา    สาระกัด (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงกชกร    วงษ์มาดิษฐ์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงจารุวรรณ    มาตะโก (ขาดรูปภาพ)
1. นายกมล    ศรีมาตร
2. นางคนึง    เนาวรัตน์
3. นางสาวชุติมา    ปาละวงษ์
4. นางชุรีพร    สุขเจริญ
4 16 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 1. นางสาวสาวิตรี    ปริญญารัตน์ (ขาดรูปภาพ)
2. นางสาวจันทร์พลอย    แววทราย (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงเกศินี    ชนะชัยชมชื่น (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา    คงสุริยะเศียร (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงบุลภรณ์    แม่ลานนิยม (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงนุจรี    แววทราย (ขาดรูปภาพ)
1. นายสงบ    พุทธพฤกษ์
2. นางอรวรรณ    พุทธพฤกษ์
5 19 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพิยดา    เดชจินดา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงวรรณพร    บุญเพิ่ม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    จันทร์ธูป (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงจารียา    จุลนาวา (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงญาดา    สามพลกรัง (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงกุลธิดา    ศรีอยู่โยง (ขาดรูปภาพ)
7. นางสาวชลธิชา    ฮะทะโชติ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงวราภรณ์    ปู่นุส (ขาดรูปภาพ)
1. นางจุราภรณ์    คงเจริญ
2. นางชะอ้อน    ช่วยบำรุง
3. นางสาวิตรี    ผกามาศ
4. นางอัมพิกา    เพชรมณี
6 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 1. เด็กหญิงผานิกา    เอี่ยนเล่ง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงกีรติกา    หอมพันธ์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสุนิตา    ทองทิพย์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงอรวรรณ    ทองทิพย์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงภัสสร    แป้นพุ่ม (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงสุกัญญา    ช่วยคุ้ม (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงสุภาพร    ทิมบุตร (ขาดรูปภาพ)
1. นายประชิด    ใจบุญ
2. นายปรีชา    กังแฮ
3. นางพิมพิมล    คงสกุล
4. นางวิไลรัตน์    ฉายบัณดิษฐ์
7 23 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์    น่วมปรีชา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงนันทนา    ฮะโสด (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงคณภรณ์    ทรัพย์สุข (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงกัญกร    ทองศรี (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงพรรรนิภา    รักธรรมสกุล (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์    แก้ววรรณา (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงกนกวรรณ    มีคุณประเสริฐ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงนันทรัตน์    สะแกแสง (ขาดรูปภาพ)
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์    เกิดพุฒ
8 27 โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงราตรี    ดวงทวี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงอรพรรณ    พูนสังข์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงบุญญาธินี    ลีประโคน (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงรัตติยากร    เกาประโคน (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    แพงประโคน (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงสร้อยสุดา    ตาประโคน (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงจันทรา    สัพจารย์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงกุนจิรา    กันรัมย์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางกัญญาภัทร    เวียงใต้
2. นายสมชีพ    ช่างทอง
9 31 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงภาพิมล    เกตุย้อย (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสมิตานัน    บุญร่วม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงศิริพร    ปานอ่วม (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงจุฑามาศ    บุตราช (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงน้ำฝน    แย้มเกษร (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงวรดา    นุนูนจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เชื้อนิล (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    ไชยวงค์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายจิตติ    เขียวมาก
2. นางสาวฐาณมาศ    บวบดี
3. นายณรงค์กรณ์    อู่ทองมาก
4. นางมะลิวัลย์    บวบดี
10 32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงอารียา    กิติวงค์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงนภาพร    รับรู้ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงอภิชญา    ยงกุศลรัตนา (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงอรวรรณ    พานเรือง (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์    สมราช (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงกมลพรรณ    ปวงรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงธนิษฐา    มูลวงค์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงจา    นายเมิง (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงจิรัชญา    อิทธิสิริสิน (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงธิดารัตน์    จะอื่อบวย (ขาดรูปภาพ)
1. นางจารุณี    สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง    สุทธิสวรรค์
11 35 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    สำรวย (ขาดรูปภาพ)
2. นางสาวชลลดา    จันทร (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ทาดาจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงพฤกษา    รอดพิrพัฒน์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสตรีวิส    โตลำมะ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงณิชารัศม์    พัฒน์ศุภวิชญ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางธัญญาภรณ์    พลายงาม
2. นางสาวศิริพร    เจิมภักดี
3. นางสาวอมรรัตน์    คงเจริญ
4. นางเพ็ญจันทร์    มิ่งศักดิ์ศรี
12 39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    การิโก (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงบุษยมาส    ท้องที่พิมาย (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงชลณกานต์    อินนอก (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงศิรประภา    มุกดา (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงประภัสสร    กลางพิมาย (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงจิราวรรณ    ดังดี (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงประภาพร    เกตุพิมาย (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ปังไธสง (ขาดรูปภาพ)
1. นางจีราวัฒน์    ศรีวัฒนยา
2. นางสาวจุฑารัตน์    หมอกขุนทด
3. นางสาววรัญญา    ยะปะตัง
4. นายสุรพล    ชัยวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................