งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 398
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงไพจิตร    บุญเกิด (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสุภาวิตา    รวมธรรม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงเกสราภรณ์    ทับทิมไทย (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    ใจดี (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงแพรวา    คชาไพร (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงณัฐนันท์    มูลกระแส (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงนริศรา    โหระเวท (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงยุวันดา    รุ่งเรือง (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงฐิติญา    ทับทิมไทย (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงดารณี    ทับทิมไทย (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงวัชราภรณ์    จันทร์นวล (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงนภัสภรณ์    ละวีวัลย์ (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กหญิงพีรดา    ปิ่นแก้ว (ขาดรูปภาพ)
14. เด็กหญิงกุลณัฐ    โตษะณีย์ ณ อยุธยา (ขาดรูปภาพ)
15. เด็กหญิงณัฐรัตน์    ผันทอง (ขาดรูปภาพ)
16. เด็กหญิงพรวิภา    ทองสุข (ขาดรูปภาพ)
1. นายณัฐณกรณ์    พงษ์พัฒนนนท์
2. นายประยงค์    ขาวสอาด
3. นางพัสฐาณัส    ภาพิทักษ์ธรรม
4. นางศิริลักษณ์    บุตรครุฑ
5. นางสุนันทา    เมืองสงวน
2 10 โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงอนัญญา    ขะมะรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ขะมะรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงลูกน้ำ    บุตรเพ็ง (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงปัทมา    แก้วสอนดี (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงบัวระพา    นาตา (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กชายสุภิตคุณ    เจ้านาม (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงละอองฝน    สุจิตรประเสริฐ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงอมรัตน์    วรคูณ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงสุพรรษา    ฮิมปะลาด (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กชายชาวิต    หายะวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางจันทร์เพ็ญ    คำพรหมมา
2. นางสาวทิพย์วิภา    อุตมาตย์
3. นางสาวพรทิพย์    ภูสมปอง
4. นางสาวพะชิราภรณ์    รูวันมอม
5. นายอนุชา    สอนสกุล
3 17 โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 1. เด็กหญิงมัณฑนา    แสนเวียง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงกอบแก้ว    จันด้วง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร    ใจบุญ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงสุณัฏฐา    แดงเอียด (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงศิรดา    บุณโยดม (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงพิชชาพร    จำปา (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงกิตติมา    ชูโชติ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงชาลิสา    ช่วยพันธ์ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงชาลิสา    โฟฉิว (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงภัคจิรา    แก้วลาย (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงภุมริน    เขียดแก้ว (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงรัญชิดา    โรจน์ชัยนิธิ (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กหญิงสุภาวดี    บุญมี (ขาดรูปภาพ)
14. เด็กหญิงเบญจพร    นวลสุวรรณ (ขาดรูปภาพ)
15. เด็กหญิงเนติมา    ด้วงสุข (ขาดรูปภาพ)
16. เด็กหญิงปาริชาติ    ทองคง (ขาดรูปภาพ)
1. นายกิตติ์เนศ    ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางปรีดา    มุสิกะรังษี
3. นางสาวอังคณา    รอดรักษ์
4. นายเอกชัย    ไมตรี
4 22 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 1. เด็กหญิงภัทรทนันท    คงสุข (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสุภีรดา    ช่างเรือ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงกัลยกร    นาวารัตน์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงชนิสรา    เกษมพงศากร (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงจีรวัลย์    นุ่นนุ้ย (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงอารียา    ดาราสุริยงค์ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงชนกานต์    เถนว้อง (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กชายศรณัฑฒ์    พันธ์คำ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กชายณัฐชยันต์    จันมณี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวขวัญเรือน    นบนอบ
2. นางณัฐศุกาญจน์    วัตถุ
3. นายนทีไทย    เทพอักษร
4. นายประสาธน์ชัย    แย้มสุนทร
5 23 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงณิชาภา    เรืองไทย (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงณภัทร    สำเภาทอง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร    อินทร์พรับ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ฉันทนิมิ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงวันเลิศ    อภิรติพรพิมล (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงเขมจิรา    ปัญญาวิมุติ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงชลิตา    จั่นอาจ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงวณิชญา    แดงดี (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงสุธิดา    เงินถาวร (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงปุณยาภา    สาสุข (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงวีรยา    บรรเทา (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงธนพร    กสิผล (ขาดรูปภาพ)
1. นาย เสนาะ    รอดธานี
2. นางสาวณัฐริกา    ปิ่นเวหา
3. นางสาวปิยาภรณ์    นาคนาเกร็ด
4. นายพีระ    สมตน
5. นางสาวอรพรรณ    บัวทอง
6 24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงนภัสรา    พิมพ์ปรุ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสุพัตรา    อุดทุม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงบี    คำหล้า (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    สอนรมย์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงกรรณิการ์    สอนรมย์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงบุญยานุช    ใจงาม (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงพรชิตา    อาวรจิตร์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงจันทิมา    แบขุนทด (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงนิศากร    มารำพึง (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงศิริประภา    แสงพล (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงณัชชา    สุวรรณปัก (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กชายจักรกฤษณ์    รักพวกกลาง (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กหญิงฐิตากร    วงค์ชมภู (ขาดรูปภาพ)
14. เด็กหญิงวรัญญา    ตัณฑศรีสุข (ขาดรูปภาพ)
15. เด็กหญิงยุภาวดี    นรินทร์นอก (ขาดรูปภาพ)
16. เด็กหญิงพีรญา    รอดพล (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวจีระพันธ์    ชุ่มชื่น
2. นายชูชีพ    แฟงมูล
3. นายธเนศ    ตรีรัตนกุลพร
4. นางสาวนาฏณิดา    ก้อนคำใหญ่
5. นางวิไลวรรณ    เกิดปัญญา
7 24 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) สพป. สงขลา เขต 1 1. เด็กหญิงทาริกา    หนูจีน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงศศิธร    สายทอง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงวัลยดา    อ่อนชูลี (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงสิริวัลย์    แอบกระโทก (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสุวิมล    พันธ์ชนะ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงภัทรวรรณ    กล่อมเกลี้ยง (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงธมลวรรณ    สิทธิศักดิ์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงเกศกนก    อุธรศรี (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงนฤมล    หนูช่วย (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงพันวสา    ก้องประวัติ (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงอารียา    เมฆเรือง (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงสายธาร    หนูน้อย (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กหญิงณัฐริกา    แซ่ลิ่ม (ขาดรูปภาพ)
14. เด็กหญิงภัคจิรา    หนูจีน (ขาดรูปภาพ)
15. เด็กหญิงปิยะธิดา    คงอาวุธ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวจันจิรา    ปัทมะสังข์
2. นางสาวณัฐญาดา    จันทวงค์
3. นางนลินทิพย์    จุดิยนต์
4. นางมนต์ฤทัย    วงศ์โต
8 25 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายนพทนน    เวียงโอสถ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงปุญญภา    จิตอาษากิจ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายนัฏฐภูมิ    วรจักร (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงณัฐนีย์    เอมมิลี่ แอสคิว (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงนภัสสร    ยอดระบำ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    มาซานนท์ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กชายกฤตัชญพิชญ์    เพียรศิลป์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กชายพิพัฒชัย    เขียวใส (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงธนานันท์    อภิวงศ์ษา (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงธัญชนก    พูนนาม (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงรสิตา    บุญทรง (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงญาณิศา    พีระชัยสมบูรณ์ (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กหญิงสิปรางค์    อาษา (ขาดรูปภาพ)
14. เด็กหญิงขวัญจุฑา    สิทธิวงค์ (ขาดรูปภาพ)
15. เด็กหญิงวชิรญาน์    อภิชัย (ขาดรูปภาพ)
16. เด็กหญิงอาระตี    ลือสุวรรณ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายณัฐวุฒิ    ช่างสอน
2. นางสาวนุชนาฏ    สุยะแก้ว
3. นางมณี    สุภาษิต
4. นางวาสนา    คำวัง
5. นายเสกสรร    รุณรักษา
9 29 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงนฤภร    ทองอยู่ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    เครือกลัด (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์    ทารัก (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงโยษิตา    ดอนไพรเมือง (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสิริรัตน์    ปานจิ๋ว (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงนริศรา    วันทักษ์ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงณัชพร    เข็มคง (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงอารษา    กล่องชู (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงพิชญธิดา    ถ้วนถี่ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ไม้งิ้ว (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กชายกมลดนัย    จิตรรอด (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กชายนนทกร    กลัดแก้ว (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กชายก้องภพ    กล่ำบัว (ขาดรูปภาพ)
14. เด็กชายพงศธร    อ่ำอิ่ม (ขาดรูปภาพ)
15. เด็กหญิงอังคณา    มากมี (ขาดรูปภาพ)
16. เด็กชายทิพานนท์    อ่อนวัน (ขาดรูปภาพ)
1. นางกาญจนา    อ๊ะนา
2. นายจิรพงษ์    ข่ายเพชร
3. นางสาวฉันทิรา    ฉันทะรัตน์
4. นางนภาพร    ติดพรม
5. นายวันชัย    บุญสอง
10 32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงคำหล้า    ลุงหย่า (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงอุบลฉาย    ลายใส (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายพีรพงค์    นะริน (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายจักรกฤษณ์    ก้อนแก้ว (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงนัยนา    สามปู่วงค์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงศรีพร    ทองแก้ว (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงนริศรา    นายซอ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงณัฐธิดา    ไชยประเสริฐ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงพักตร์ผจง    ผัดเจริญ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงแสงหล้า    เสนา (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงอารียา    ใจดี (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงนันทิกานต์    แอโอ่ (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กหญิงแดง    อิ่งต๊ะ (ขาดรูปภาพ)
1. นางจารุณี    สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง    สุทธิสวรรค์
11 33 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงเบญญากร    อินทรมณเฑียร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงนภารัตน์    ผิวทองงาม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงลลิตา    สุขจรัส (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงธนภรณ์    โสมกำสด (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ    ช่วยผักแว่น (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงทติมา    ทองศรีมะดัน (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    สุนนท์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงวรกมล    เป้าประจำเมือง (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงจรรย์กมล    สินธุวงสานนท์ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงนภาพร    วงศ์พยัคฆ์โยธิน (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงสวรรยา    แสงแก้ว (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงมนัสนันท์    วุฒิสิงห์ชัย (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    ระวังพรมราช (ขาดรูปภาพ)
14. เด็กหญิงกิตติยากร    นัยวิกุล (ขาดรูปภาพ)
15. เด็กหญิงภัทราพร    บำรุงธนทรัพย์ (ขาดรูปภาพ)
16. เด็กชายกฤษฎา    ปะระทัง (ขาดรูปภาพ)
1. นางจุฑารัตน์    บำรุงธนทรัพย์
2. นายมติ    ค้ากลาง
3. นางมนทกานติ์    สงวนศักดิ์
4. นายสุริยะ    วัฒนมงคล
5. นางอัญญาพร    งามเพ็ญ
12 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    สมบัติดี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงเกศสรินทร์    แสนทวีสุข (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงอทิตยา    สมพิมพ์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงณภัค    เจริญสุขโชค (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์    โคตรพัฒน์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงทิพย์เนตร    ใจติ๊บ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    คำมูล (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงวรกานต์    ไพศูนย์ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงกัญญารัตน์    มิถอย (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงธิมาภรณ์    แย้มสรวล (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงพีรดา    อินทะสระ (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงณภัทร    สูนไธสง (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กหญิงมนต์วลี    แสงงาม (ขาดรูปภาพ)
14. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ม่วงรอด (ขาดรูปภาพ)
15. เด็กหญิงฑิฆัมพร    กันหกุล (ขาดรูปภาพ)
16. เด็กหญิงธมณพัทร    อังธนากุล (ขาดรูปภาพ)
1. นางประกายรัตน์    ดรุณพันธ์
2. นายพุฒินันทน์    นาคบุตร
3. นางสาวฤทัย    ทาวุ่น
4. นางสาวอรญา    วิเศษหอม
5. นายไพโรจน์    เอื้อเฟื้อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................