งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 399
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงยุวดี    พะละเอ็น (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงวัชชราภรณ์    น้อยนวนคำ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงกุลสตรี    พันธุ์บุญ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน    พงษ์สะพัง (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงขนิษฐา    กิ่งมาลา (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงกรุณาพร    เครือวรรณ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงยุพา    หมอกไชย (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงสมสมัย    ภักดิ์ชัยภูมิ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงวันวิสา    รังสีคาน (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงกัลยารัตน์    เรืองแก้ว (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงเพ็ญประภา    หล้อศรี (ขาดรูปภาพ)
1. นายจุมพล    ตาปราบ
2. นายถนอม    กัดโกนา
3. นายบุญชู    คำพวง
4. นางสกุณกานต์    เชื้อจันอัด
5. นายเอนก    งอกศิลป์
2 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงศรินรัตน์    ว่องประจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    นาคหนู (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงฐารดา    หมอนดี (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงธัญวรัตม์    ศรีพรม (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงวิภา    จันทร์วงษ์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงศศิวิล    นุ่มดี (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงอนงค์พร    เพ็ชรนอก (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงสิริพร    สายตรี (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงวิภาพร    มหาสมิทธิ์ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงสิริรักษ์    ไพรนางกูล (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงทิพวรรณ    วงค์พาน (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กชายปฏิหาญ    ประทุมทอง (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กชายธนาวุฒิ    บุญแสนชัย (ขาดรูปภาพ)
14. เด็กชายธวัชชัย    บุญสงคราม (ขาดรูปภาพ)
15. เด็กชายพัสกร    เกตุสถล (ขาดรูปภาพ)
16. เด็กหญิงชลลัดดา    พรรณราช (ขาดรูปภาพ)
1. นายชิษณุภูมิ    หาญพละ
2. นายนที    บุญคุ้ม
3. นายนพพล    ศีลมั่น
4. นางสาวนริศรา    อนุเวชวรางค์กูล
5. นางสาวอรนุช    สุขประสงค์
3 11 โรงเรียนวัดบางเดื่อ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชลี    มูลเอก (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงลลิตา    ดีนิยม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงพรรณราย    จันทร์ศิริ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงบุศยรัตน์    เหมือนสิทธิ์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กชายวรุฒม์    นนทัพละ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงสุชาดา    ชื่นฤดี (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงนารีรัตน์    ทองชัด (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงอรสา    ดาวโรยรัมย์ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กชายธวัชชัย    โตอินทร์ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    พรมเมตตา (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กชายนัตพร    โพธิกุล (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงวรรณวิสา    เอี่ยมพ่อค้า (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กหญิงสุณิสา    บุญมาก (ขาดรูปภาพ)
14. เด็กหญิงสุกัญญา    สอนนา (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกนกวลี    ขุมทรัพย์
2. นายกิตติเทพ    เทพพุทธางกูร
3. นางบังอร    จันทร์ศักดิ์
4. นางพัชรินทร์    สีสด
5. นางสาวอารมย์    ผุดผ่อง
4 15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    ก๋าแก้ว (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    วงศ์จอม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงวนัชพร    ภูหัวตลาด (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงอรจิตรา    นำพล (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงชลทิชา    โพธิอัมพล (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    รัตนกุลบุตร (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงเหมือนฝัน    พันธ์สืบ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงศิริพรรณ    เป็งปัน (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงกรรณิการ์    วงศ์บุตร (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงวรรณภา    แซ่ลิ้ม (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงธนัชญา    บุญสารวัง (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงปิยภรณ์    นาแพร่ (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กหญิงมยุรี    ปิติ (ขาดรูปภาพ)
14. เด็กหญิงวิภาดา    ใจบุญทา (ขาดรูปภาพ)
15. เด็กหญิงจรรยารัตน์    วงศ์สิงห์ (ขาดรูปภาพ)
16. เด็กหญิงมุจิรา    อุดใจ (ขาดรูปภาพ)
1. นายชิตินทรีย์    สุภโกศล
2. นางมยุรี    คำวังจันทร์
3. นายวรพัทธ์    คำมีพัทธรัตน์
4. นางสุพร    กันทะวัง
5. นางสาวอุไร    มอญแก้ว
5 17 โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    เพชรประสิทธิ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงอนุธิดา    ตั้งคำ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงอัจจิมา    วงศ์น้อย (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงสุนทราภรณ์    ครุประทีป (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงชุติมณฑน์    ถาวรีย์จิรทีปต์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงธนพร    หลักเพชร (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงณัฏฐณิช    มืดเกิด (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงณัฐณิชา    มืดเกิด (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงอังคณา    ชูค้ำ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงมุฑิตา    หนูเหมือน (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงบัวชมพู    เครือเตียว (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงภัคจิรา    แสงสุวรรณ (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กหญิงชฎาทิพย์    ยงวิริยกุล (ขาดรูปภาพ)
14. เด็กหญิงธันยมัย    จิ้วตั้น (ขาดรูปภาพ)
15. เด็กหญิงไอรดา    บุญชูช่วย (ขาดรูปภาพ)
16. เด็กหญิงศศิธร    ชลธาร (ขาดรูปภาพ)
1. นายกิตติ์ธเนศ    ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางชื่นจิต    ชูเอน
3. นางสาวดรุณี    ยิ้มแก้ว
4. นางสาวอังคณา    รอดรักษ์
5. นายเอกชัย    ไมตรี
6 19 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์    แก้วศรี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงนรีรัตน์    ทิพย์เกิด (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงวรรษมน    ผิวนิล (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงภัทวรินทรฺ์    สวัสดี (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แกมกล้า (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงปัญจพาณ์    สาคร (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงสุภาวรรณ    บุญฤทธ์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงอรวรรณ    รัตนทองดี (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงนุสรา    โงสันเทียะ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงเกศินี    นาคเพชร (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงวิชชุดา    อินทวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงทิพวรรณ    ฉวีภักดิ์ (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กหญิงอาภาพร    ศรีศักดา (ขาดรูปภาพ)
14. เด็กชายอนุชิต    ประดิษฐ์อำไพ (ขาดรูปภาพ)
15. เด็กชายพันธกานต์    สวนกูล (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวพรพิมล    เพชรบำรุง
2. นางพูนสุข    เผือกเดช
3. นางสาวมาลัยลักษณ์    รัจรัล
4. นางสาวรัษฎากร    รุ่งแดง
5. นายวิศานต์    เด็ดรักษ์ทิพย์
7 20 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงอรุณี    บุญศักดิ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงธิติยา    คุณชม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงญาณิศา    สีมาแก้ว (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงสิราวรรณ    เทียนไธสง (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงปวีลดา    ปุยฝ้าย (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงนลินรัตน์    มุกดาพงษ์ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงปวันรัตน์    เลือดน้ำเค็ม (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงวิรดา    ปัดถานนท์ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงสาวินี    บำรุง (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงณัฐนน    ม้อมพะเนาว์ (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กชายเปรมทนน    คำพุฒ (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กชายอนุชา    คำพรมมา (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กชายอาเนช    สุขบำรุง (ขาดรูปภาพ)
14. เด็กชายชินเขต    สีโย (ขาดรูปภาพ)
15. เด็กชายอรรถพล    รักษ์ด้วง (ขาดรูปภาพ)
16. เด็กชายนิติธร    ชุมนุมชาติ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวพิมพ์ภร    ประจักรจิตร
2. นางสาววราภรณ์    ม่วงมิตร
3. นายวิรุน    ทองนำ
4. นางสุจิตรา    คำพิทูลย์
5. นายอภิชาติ    พรมเชียงคูณ
8 24 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 1. นางสาวณัฐธิดา    วิทยามุ่งมั่น (ขาดรูปภาพ)
2. นายสุเอ๋ย    ชัยปรัชญากุล (ขาดรูปภาพ)
3. นางสาวพาณิภัค    สว่างนภาลัย (ขาดรูปภาพ)
4. นางสาวเสาวนีย์    แซ่เฮ่อ (ขาดรูปภาพ)
5. นายสุชาติ    ทรงสวัสดิ์วงศ์ (ขาดรูปภาพ)
6. นางสาวนันทิกา    แซ่เล้า (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงโสภา    สว่างนภาลัย (ขาดรูปภาพ)
8. นางสาวชัญญา    แซ่เฮ่อ (ขาดรูปภาพ)
9. นายภูริช    แซ่เฮ่อ (ขาดรูปภาพ)
10. นายนรวีย์    ซึงมึ (ขาดรูปภาพ)
11. นางสาวรชนิศ    อรุณศิงขริน (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงกัลยา    แซ่เฮ่อ (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กหญิงวาริน    กุลยาปอ (ขาดรูปภาพ)
14. นางสาวมลฤดี    ธงทวีทรัพย์ (ขาดรูปภาพ)
15. นางสาวสุภัสสร    เชิดสวรรค์ (ขาดรูปภาพ)
16. นางสาววรากร    แซ่หมี (ขาดรูปภาพ)
1. นายจำนงค์    เทพา
2. นางสาวจิราพร    เดียวตระกูล
3. นางพิมลพรรณ    พรมขาว
4. นายวิทยา    สายปาน
5. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์    มิตรละม่อม
9 24 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 1. เด็กหญิงนิตติมา    มากบรรจง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงพัชรพร    ดำน้อย (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงอนัญญา    ศรีเมือง (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ    วงษ์เพ็ง (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    ทวีเมือง (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงภัสสร    แสงแป้น (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงกมลลักษณ์    มุสิกธรรม (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงธัญชนก    รุจิญาติ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงรุจิรา    จันทสโร (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงบุษบง    สิงห์จิตต์ (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงสุมาลิสา    แก้วสุวรรณ (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงกนกวรรณ    ศิริทัศน์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางกนกวลี    วรรณโร
2. นางสาวจีราวรรณ    ชาวสวน
3. นางนัสฐาพร    โรหิโตปการ
4. นางปาณิศา    อินทร์ใหม่
5. นางสุรางค์    หมันหมาด
10 32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงอภิชญา    ยงกุศลรัตนา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายณัฐพงษ์    หมูฝั้น (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายชนาธร    บุญชัย (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงจิรัชญา    อิทธิสิริสิน (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงอรวรรณ    พานเรือง (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงกมลพรรณ    ปวงรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงธนิษฐา    มูลวงค์ (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงจา    นายเมิง (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงนภาพร    รับรู้ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงลุดาวรรณ    ศรีแสงใส (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงอารียา    กิติวงค์ (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงสุทธิกานต์    สมราช (ขาดรูปภาพ)
1. นางจารุณี    สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง    สุทธิสวรรค์
11 39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    การิโก (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงบุษยมาส    ท้องที่พิมาย (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงพิมวิภา    มาดี (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงชลณกานต์    อินนอก (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงศิรประภา    มุกดา (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงประภัสสร    กลางพิมาย (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงชุติมา    ทิศกระโทก (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงพัชรี    ปะสารักษ์ (ขาดรูปภาพ)
9. นางสาวจิราวรรณ    ดังดี (ขาดรูปภาพ)
10. นางสาวจิราภรณ์    ศรีอำนาจ (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กหญิงประภาพร    เกตุพิมาย (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ปังไธสง (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กหญิงภัสสร    ลาดสา (ขาดรูปภาพ)
14. เด็กชายศักดา    สรรพประเสริฐ (ขาดรูปภาพ)
15. เด็กชายเจษฎา    ทะกาเรนะ (ขาดรูปภาพ)
16. เด็กหญิงปองกานต์    ปิตตาสัง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกรรณิกา    จันทรมณี
2. นางจีราวัฒน์    ศรีวัฒนยา
3. นางสาวจุฑารัตน์    หมอกขุนทด
4. นางสาววรัญญา    ยะปะตัง
5. นายสุรพล    ชัยวงษ์
12 41 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงศรุตา    พลสมัคร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงศราภรณ์    ศิลาชัย (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงณริศรา    ขุนคำ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงจารุวรรณ    สิงห์สีดา (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงศศิภา    ดูวิเศษ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงสุพัตรา    สาระสุข (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา    อนุเวช (ขาดรูปภาพ)
8. เด็กหญิงฐิติพร    สุพรรณ (ขาดรูปภาพ)
9. เด็กหญิงสิริรัตน์    คชฤทธิ์ (ขาดรูปภาพ)
10. เด็กหญิงกรรธิมา    หิตะคุณ (ขาดรูปภาพ)
11. เด็กชายกัณตชาติ    ธานีกูล (ขาดรูปภาพ)
12. เด็กชายธวัชชัย    สมันวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
13. เด็กชายศรประจักษ์    หินอ่อน (ขาดรูปภาพ)
14. นายพัฒวุฒิ    การะเพ็ชร (ขาดรูปภาพ)
15. เด็กชายภูวดล    พันมหา (ขาดรูปภาพ)
16. นายภาคภูมิ    แก้ววันนา (ขาดรูปภาพ)
1. นางพรรณงาม    เกษตรเอี่ยม
2. นางสุรัตยา    สาคมิตร
3. นางสุวคนธ์    ศรีวิไล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................