งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 400
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นายรชต    จันดาอ่อน (ขาดรูปภาพ)
2. นายอนุวัฒน์    สียอด (ขาดรูปภาพ)
3. นางสาวจุรีลักษณ์    งอสอน (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงนริศรา    การพงษ์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กชายธีรพงศ์    นามจันดี (ขาดรูปภาพ)
1. นายนิรันต์    อิ่มสมบัติ
2. นางพานทอง    ถวิลการ
2 5 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    พันธ์แก่น (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสรัล    ขาวศรี (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายสุรสิทธิ์    ภู่ขาว (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายเจด็จ    กลิ่นนิรัญ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กชายวัชรินทร์    รวดเร็ว (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกิติยา    สุขสวัสดิ์
2. นางสาวธัญญาภรณ์    เกิดคูหา
3 7 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กชายคมกฤษ    กุลรอด (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสุมณฑา    สุรารัตน์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายสัชฌุกร    ดวงอุปปละ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายธีรภัทร์    หาญประกาศ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ    กู่สันเทียะ (ขาดรูปภาพ)
1. นายตรีเพชร    ใจดี
2. นายวีระยุทธ    บุญเกตุ
4 12 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    ทุยพูล (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายนราฤทธิ์    วีระกิจพานิช (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายธนัช    ลิดสิน (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายธนภัทร    กิมประโคน (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กชายชญานนท์    ไชยเอม (ขาดรูปภาพ)
1. นายวิสูตร    แซ่ตัน
2. นางสุจิตรา    อินทรสินธุ์
5 14 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กชายนิธิกร    สุบุญนำ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายนครินทร์    ตั้งศิริไพศาล (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายนัทธพงศ์    ยามี (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายศิริวันชัย    สุยะคำ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กชายอนุชา    ตาไชยยศ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวนันทวรรณ์    สัญญะวงค์
2. นายพรสวรรค์    แก้วเทพ
6 15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กชายเตชวิทย์    เณรานนท์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายบุญเกียรติ    รอดเรืองฤทธิ์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายอนุวัฒน์    คงคานนท์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงวสุธิดา    เจือบุญ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กชายกิฐติเดช    คงคานนท์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายวัชรินทร์    เนาว์สุวรรณ
2. นายเจริญ    คงเทพ
7 21 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    ทองกลม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายอนันต์    มาลีรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายเอกรินทร์    ศิริเทพ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายภัทราวุธ    โพธิ์คีรี (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงวรรณวิสา    ฤกษ์สมุทร (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวชุมาพร    คิดขยัน
2. นายดุลสฤษดิ์    รัตนูปกรณ์
8 25 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงมุทิตา    อุดารักษ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสิทธิพงศ์    จูมจันทร์ทา (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายวุฒิชัย    สีใส (ขาดรูปภาพ)
4. นายนัทธพงค์    อุดารักษ์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงอรณี    ฮาบพนม (ขาดรูปภาพ)
1. นายศักรินทร์    งาสิทธิ์
2. นางศิริพร    งาสิทธิ์
9 27 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายสรสิช    มากจันทึก (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงศรันยา    ถาวร (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ    จันทร์กรณ์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายป้อม    (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กชายพีรณัฐ    คงสบาย (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวนลชา    ปูคะสินธุ์
2. นางสาวสมหมาย    บุญนพ
10 28 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธนพล    กำแพงใหญ่ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายณัฐพล    โตประมาณ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายนาเซร์    กันมะณี (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงวรุณอร    เขียวอ่อน (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กชายอังคาร    สว่างแก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นายวีรยุทธ    เสาแก้ว
2. นางอุษณีย์    ยศวิลัย
11 44 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายทวัชชัย    มงคลปลื้ม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสถาพร    ศรีสวัสดิ์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายสิทธิพล    สว่างศรี (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กชายทักษะ    ศรีบุญเพ็ง (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงพรชิตา    ยาสุวรรณ (ขาดรูปภาพ)
1. นางจริยา    สังข์สิญจน์
2. นางสาวธัญญธร    ปาลวัฒน์
12 57 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นายพันธมิตร    รัตนศรี (ขาดรูปภาพ)
2. นายภาณุพงศ์    เรืองโสม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสิริมา    คำกันหา (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงปรียานุช    ประโลมนาม (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงลักขณา    สำเภา (ขาดรูปภาพ)
1. นางพจนีย์    พระสว่าง
2. นายศุภวัฒน์    พระสว่าง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................