งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 404
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 3 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงมาวลี    เริ่มรักรัมย์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงพิชญธิดา    มูลทอง (ขาดรูปภาพ)
1. นายณัฐนนท์    วิทยาประโคน
2. นายเสริม    พรมบุตร
2 5 โรงเรียนบ้านชุมโค สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กหญิงธยานี    หล้าเต็ม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสุวนันท์    งามคง (ขาดรูปภาพ)
1. นางบุษกร    นพคุณ
2. นายสุพุทธ    พรมสุริวงค์
3 5 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงทัศนีกร    ชาวเมือง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงชนิกา    เทพอินใจ (ขาดรูปภาพ)
1. นายณรงค์    ดีสงคราม
2. นายสงกรานต์    อินทะรังษี
4 14 โรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายศุภวิชญ์    กลิ่นโพธิ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสุชัญญา    เอี่ยมสะอาด (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวจรรยา    เรืองโรจนพันธุ์
2. นางสราญจิตต์    เทียนทอง
5 18 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวนนลิณี    จงจิตกลาง (ขาดรูปภาพ)
2. นายสิทธิพงษ์    อดุลย์กลาง (ขาดรูปภาพ)
1. นางจิดาภา    บุญพิริยากร
2. นางสลาย    ปลั่งกลาง
6 18 โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 1. เด็กหญิงหัสยา    อภัยรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงชลธิชา    จันทรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวพยงค์    งอกงาม
2. นางสมเจต    จรจิตร
7 18 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายฤทธิรงณ์    จั่นคำ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายวินัย    ทองดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกรพิน    วัฒนศิริ
2. นางวรรณา    โชคประเสริฐถาวร
8 25 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงนารดา    หาญป้อ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงลลิตภัทร    ตั๋นเต็ม (ขาดรูปภาพ)
1. นายภูวศิษฏ์    เจริญสุข
9 28 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. นางสาวนันทวดี    ศรีเจริญ (ขาดรูปภาพ)
2. นางสาวเมธิณี    คงธนโชคภักดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางลัดดา    เสาวกุล
2. นายสายชล    เสาวกุล
10 30 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง สพป. ปัตตานี เขต 3 1. เด็กชายอิสมาแอ    สาแม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายมูฮัมหมัดยาสรี    มะมิง (ขาดรูปภาพ)
1. นายอิสามะแอ    มูบิง
11 30 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายมนุเชษฐ์    เอี่ยมโพธิ์ศักดา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสุรกิจ    แก่นพะวา (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวนภาพร    ราชูโส
2. นายพร้อมพันธุ์    ลายลักษณ์
12 52 โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์    ดมอุ่นดี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    กุลัดนาม (ขาดรูปภาพ)
1. นายดุสิต    ดวงใจดี
2. นายทศคม    สมานจิตต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................