งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 721
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 15 โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. นางสาวปภัสรา    จันทวิโรจน์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายสุนทรีย์    มูสิเกิด
7
2 19 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอรุณศิริ    ทองแดง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกาญจนา    รักบำรุง
8
3 24 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    แซ่ยั้ง (ขาดรูปภาพ)
1. นายภาณุเดช    ปีภา
8
4 24 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. นายแอทิกอ    - (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวอรพิน    ห้วยหงษ์ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 29 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณิดา    วะนา (ขาดรูปภาพ)
1. นายมะรอยาลี    บือฮะ
11
6 33 โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์    ทองรัก (ขาดรูปภาพ)
1. นายวิสุทธิ์    สุขศรี
11
7 36 โรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิเรืองรอง    ใจอ่อน (ขาดรูปภาพ)
1. นายราเชนทร์    จันทร์เจิม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 44 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงบัวลอย    แซ่จ๋าว (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวณัฐพร    อึ้งภาภรณ์
ชนะเลิศ
9 47 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. นายอิทธิพล    กันปี (ขาดรูปภาพ)
1. นางชุมาภรณ์    ฝาชัยภูมิ
8
10 56 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    แก้วกอ (ขาดรูปภาพ)
1. นายณัทพงศ์    ธนูพราน
4
11 60 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายวิษณุกรณ์    คำภาทู (ขาดรูปภาพ)
1. นายเลิศชาย    ศรีสุระ
5
12 61 โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. นางสาวอลิชา    วัณโน (ขาดรูปภาพ)
1. นายอุทัย    สุริยมาตย์
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................