สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 7 โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก่นทอง
 
1. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงพรนภัส  กำเนิดรักษา
 
1. นางสาวชลธิดา  พฤศวานิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กชายสยามพล  สิงห์ชู
 
1. นางดวงตา  จิตตะกาญจน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายชานน  ภิญโญธรรมโนทัย
 
1. นางรัศมี  เวสพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1. เด็กชายธีทัต  ไชยพงษ์
 
1. นางสาวพัสตราภรณ์  เก้าเอี้ยน
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83.4 ทอง 5 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  หนูศิริ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  คงมาก
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เอ่งฉ้วน
 
1. นางสาวพัชรีย์  พงศ์สุวรรณ
2. นายวุฒิชัย  พิมช่างไม้
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงภณิดา   พรมกุล
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ    ศรีสุขใส
3. นางสาวศิริวรรณ   สุขกาย
 
1. นางสุภาณี  รักษาพันธุ์
2. นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แดงงาม
2. เด็กชายณภัทร  แย้มยิ่ง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ประดิษฐ์นิพนธ์
2. นางแสงเดือน  แดงงาม
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กหญิงนฤมล  สุทธิเกิด
2. เด็กหญิงมุกดารัตน์  อินทรพงษ์
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชนะกุล
 
1. นางสาวดวงพร  วุฒิมานพ
2. นางพฤษารัตน์  เพชรฤทธิ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 1. เด็กหญิงนภัสสร  พันธ์เพ็ชร
2. เด็กหญิงวริษา  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงวัชรี  หมั่นด้าเหร๊ะ
 
1. นางสาวอณัญลักษณ์  แจ้งวัง
2. นายสุเชษฐ์  เนตรจรัสแสง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงพีระณัฐ  บุตรมิตร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ถิ่นปกาสัย
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  อินทพูดกิจ
 
1. นางอ่อนพักร์  หนูเงิน
2. นางวรรณดา  แววสัมพันธ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกอตง 1. นางสาวจุมพิตา  รักษ์วงค์
2. นางสาวนัยนา  สุมงคล
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ช่อไม้
2. นางสาวอภิรดี  เพชรสาย
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กชายธิการณ์ชัย   อุตรา
2. เด็กชายเสกสรร  ศรีประยงค์
 
1. นายสำราญ   อ้นชู
2. นายธนากร   ชื่นบุตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงตะวัน  เมืองพรหม
2. เด็กหญิงปัณณพร  พรหมรักษ์
3. เด็กหญิงมลญาฎา   เมืองพรหม
4. เด็กหญิงวรรณิศา  รับหลี้
5. เด็กหญิงอภิญญา  บัวแข
 
1. นางสาวจินดา  พรหมมา
2. นางสาวกาญจนา  เกิดศิริ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กหญิงจณิตตา  ปานชู
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  อุดมศักดิ์
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  ทวีรัตน์
4. เด็กหญิงวัลย์วดี  เพชรสุวรรณ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วรโคตร
 
1. นางลัดดาวรรณ์  ด้วงใส
2. นายบุญเจือ  สพานทอง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านควนใต้ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ดีบุตร
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จิตรหลัง
3. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ช่วยการ
4. เด็กชายศรัทธานนท์  ช่วยการ
5. เด็กชายเจษฐฎา  พลาสิน
 
1. นางเมตตา  สุวรรณโณ
2. นางสาวรุ่งทิวา   บุญเสน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กชายกิตติธัช  ข้าวงาม
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ยู้โสบ
3. เด็กชายชัยวัฒน์  บุตรสมัน
4. เด็กชายธนพล  หญ้าปรัง
5. เด็กชายนนทวัฒน์  ธรรมจิตต์
6. เด็กหญิงพรรณภิมล  จงรักษ์
7. เด็กชายพิเชษฐ์  หาสะอาด
8. เด็กหญิงรัตติกาล  กาดำ
9. เด็กชายวรภัทร  สำหนาว
10. เด็กชายวีรพล  น้ำขาว
11. เด็กหญิงสายฝน  สูทอก
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ห้าหาบ
13. เด็กชายสุทธิพงศ์  สูทอก
14. เด็กหญิงสโรชา  สูทอก
15. เด็กหญิงหยาดทิพย์  สูทอก
16. เด็กชายอธิศ  สุทธินนท์
17. เด็กหญิงอนงค์ศรี  เหลนเพ็ชร
18. เด็กชายอรรถชัย  ทำเผือก
19. เด็กหญิงอลิษา  หญ้าปรัง
20. เด็กหญิงอลิษา  ขาวแขก
 
1. นางดวงรัตน์  จงรักษ์
2. นายอ้าหมาด  บุญชู
3. นางสาวอภิชญา  ยู้โสบ
4. นางสาวอนงค์นาถ  จงรักษ์
5. นายวรากร  สูทอก
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.82 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กหญิงวีรวดี  สงนพรัตน์
2. เด็กชายสัญญา  คงเจริญ
 
1. นางวิไล  จันทาโยธิน
2. นางจิรัชญา  บัวทอง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.16 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กชายสรวิชญ์  สุขเมตตา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เอ่งฉ้วน
 
1. นางวิไล  จันทาโยธิน
2. นางจิรัชญา  บัวทอง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 84.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สังข์รอด
2. นางสาวกัญญารัตน์  อินทรพรหม
3. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีเรือง
4. เด็กหญิงจันทรัตน์  มณีมัย
5. นางสาวจิตติมา  แปทา
6. เด็กหญิงนิตยา  ชัยเกิด
7. เด็กหญิงนิตยา  เรืองรัตน์
8. เด็กหญิงปลิดา  มูลปริง
9. นางสาวรุ่งทิวา  ทองหยู่
10. เด็กหญิงโสภิตา  คงคต
 
1. นายบัญญัติ  ชนะกุล
2. นางนารีรัตน์  คงจ้อย
3. นางประนอม  สังข์คำ
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81.83 ทอง 11 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เพ็ชรศรีทอง
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แตงแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐพร  ทองแท่น
4. เด็กหญิงณัฐภัสสร  ด้วงใส
5. เด็กหญิงณัฐริกา  เชิงดี
6. เด็กหญิงดวงกมล  เอ่งฉ้วน
7. เด็กหญิงปุณยาพร  ผะลิวรรณ์
8. เด็กหญิงพนิตา  นุ่นสุวรรณ
9. เด็กหญิงพรหมพร  ทองเนื้อขาว
10. เด็กหญิงพุทธพร  พัฒนาโสภณกุล
11. เด็กหญิงมัญชุพร  ปาไหน
12. เด็กหญิงศิรินภา  ศรีชาย
13. เด็กหญิงสุตาภัทร  ค้าของ
14. เด็กหญิงสุทธิพร  สิทธิมนต์
15. เด็กหญิงอาภัสรา  วุฒิศักดิ์
 
1. นางลักขณา  ไสไทย
2. นายพลภูมิ  เชื้อสง่า
3. นางสาวสมศิริ  เอี่ยมน้อย
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  วงศ์นคร
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เอ่งฉ้วน
 
1. นางพัชรี  ตี้กุล
2. นายศิวรัตน์  สมนึก
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กชายอภิรักษ์  รบมานา
 
1. นายกริชศิลป์  วรินทร์เวช
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กหญิงพิมประภัทร  แดงสงวนสุข
 
1. นางจารีพร  พรมชัยศรี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดพรุเตียว 1. เด็กหญิงกมลชนก  คูหาจันทร์
2. เด็กหญิงวารินทร์  ศรีหะรัญ
 
1. นายธนพัต  รักษาจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีพรชัย  ช่วยเอียด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล๓ ท่าแดง 1. เด็กชายพงศกร   จันทศิริ
 
1. นายชิโนรส  ทองขุนดำ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายวริศ  มากแก้ว
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. นายณัฐวุฒิ  หมวดทอง
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล๓ ท่าแดง 1. เด็กชายธนกฤต  วัฒนา
 
1. นายชิโนรส  ทองขุนดำ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายจักรภัทร  ขวัญเมือง
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 1. เด็กชายชนะชัย  เอี่ยนเล่ง
 
1. นางสาวสาวินีย์  แก้วทอนช้าง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายพนมกร  บัวทอง
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงอัศญา  มะ
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองฤทธิ์
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1. เด็กชายยุทธ  ชูทิพย์
 
1. นายอมรเทพ  จันทร์เขียว
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.6 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงภารดี  กาญจนวงศ์
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 78.8 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายกฤษฎา  เอ่งฉ้วน
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองฤทธิ์
3. เด็กหญิงญาโณบล  สมใจ
4. เด็กหญิงธนพร  อารมณ์
5. เด็กหญิงพสชนัน  ประทุมมาศ
6. เด็กชายวริศ  มากแก้ว
7. เด็กหญิงอภิชญา  บรรลือศิลป์
8. เด็กชายอลงกรณ์  อ่วมจันทร์
9. เด็กหญิงอัศญา  มะ
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
2. นายนทีไทย  เทพอักษร
3. นางจุฑารัตน์  อารมณ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  เพชรศรีทอง
2. นายกัญจน์  เจริญวิภาดา
3. เด็กชายยศภัทร  มูลมาศ
4. เด็กหญิงรังสิมาศ  เพชรศรีทอง
5. เด็กชายศักรินทร์  ศิลวิศาล
 
1. นายสิทธิพงศ์  ขุนชาตรี
2. นายอมรเทพ  จันทร์เขียว
3. นางสาวสุพินดา  สุขลิ้ม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองยวน 1. เด็กชายธีระวัฒน์  กุลพ่อ
 
1. นายสุทัศน์  ละงู
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กชายสยามพล  สิงห์ชู
 
1. นายสังวร  คงภักดี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่าปู 1. เด็กชายสุพรรณ  เวลาดี
 
1. นายนเรศ  เสนะพันธุ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรุดินนา 1. เด็กชายจักรพงศ์  คงแก้ว
 
1. นางทิพย์ทยา  ขุนวงษา
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. นางสาวกัญญารัตน์  รักษ์จันทร์
2. เด็กหญิงชญานุช  คงน้อย
3. นางสาวปรางทิพย์  แสงศรี
4. เด็กหญิงมัณฑนา  ไหมดำ
5. นางสาวอมรรัตน์  บุญขวัญ
6. นางสาวอินทิรา  พรมลุน
 
1. นายอธิปรัชญ์  ดำเม็ง
2. นางกัลยา  ปวนแก้วหาญ
3. นางสาวปิยะวรรณ  หนูขำ
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.4 ทอง 7 โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงจลัลพร  ดอกบัว
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พราหมณ์บัวทอง
3. เด็กหญิงวรรณิชา  สุวรรณมณี
4. เด็กหญิงวันทนา  เกลื่อนสิน
5. เด็กหญิงสุทธิตา  ช่างเรือ
6. เด็กหญิงสุธิดา  เพชรทอง
7. เด็กหญิงสุภาพร  ตันติภิรมย์
8. เด็กหญิงอติพร  เลิศประเสริฐ
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
3. นายชำนาญ  แสงทอง
4. นางสาวเสาร์วรักร์  ช่วยบำรุง
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงกีรติกา  หอมพันธ์
2. เด็กหญิงผานิกา  เอี่ยนเล่ง
3. เด็กหญิงภัสสร  แป้นพุ่ม
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ช่วยคุ้ม
5. เด็กหญิงสุนิตา  ทองทิพย์
6. เด็กหญิงสุภาพร  ทิมบุตร
7. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองทิพย์
 
1. นายปรีชา  กังแฮ
2. นางพิมพิมล  คงสกุล
3. นางวิไลรัตน์  ฉายบัณดิษฐ์
4. นายประชิด  ใจบุญ
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.4 ทอง 9 โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงจลัลพร  ดอกบัว
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พราหมณ์บัวทอง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สมรักษ์
4. เด็กหญิงวรรณิชา  สุวรรณมณี
5. เด็กหญิงวันทนา  เกลื่อนสิน
6. เด็กหญิงสุทธิตา  ช่างเรือ
7. เด็กหญิงสุธิดา  เพชรทอง
8. เด็กหญิงอติพร  เลิศประเสริฐ
 
1. นายชำนาญ  แสงทอง
2. นางสุวดี  บุญชูประภา
3. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
4. นางสาวสุภาพร  แซ่ฮ้อ
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกัลยกร  นาวารัตน์
2. เด็กหญิงจีรวัลย์  นุ่นนุ้ย
3. เด็กหญิงชนกานต์  เถนว้อง
4. เด็กหญิงชนิสรา  เกษมพงศากร
5. เด็กชายณัฐชยันต์  จันมณี
6. เด็กหญิงภัทรทนันท  คงสุข
7. เด็กชายศรณัฑฒ์  พันธ์คำ
8. เด็กหญิงสุภีรดา  ช่างเรือ
9. เด็กหญิงอารียา  ดาราสุริยงค์
 
1. นายประสาธน์ชัย  แย้มสุนทร
2. นายนทีไทย  เทพอักษร
3. นางณัฐศุกาญจน์   วัตถุ
4. นางสาวขวัญเรือน  นบนอบ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พุทธรักษ์พงศ์
 
1. MissPhyllen  Rose Sipat
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70.67 เงิน 9 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุฑามาศ  สุขการ
 
1. Mrs.Rubyleen  Agno
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 96 ทอง 5 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1. เด็กชายตฤณจร  สุรการ
 
1. นางกชรัตน์   นุ่นน้อย
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97 ทอง 4 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1. เด็กชายจอห์น โรเบิร์ต  สิพัท
 
1. นางสาวอภิรดี  คำฝอย
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. นางสาวโสรญา  นุชทอง
 
1. นางสาวโสภิดา  รัตนแก้ว
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กหญิงสไลลา  บาร์รอส
 
1. นางสาวสุวรรณี  สุขย้อย
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62.66 ทองแดง 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์ชญา  วาทีรักษ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  สินสะ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.3 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชูสุข
2. เด็กชายฐานันดร  ยาแดง
3. เด็กหญิงอมรทิพย์  สั่นสท้าน
4. เด็กหญิงอารียา  สูทอก
5. เด็กชายอิศราวุฒน์  ทำเผือก
 
1. นางสาวอัสมา  ตูแวหมะ
2. นายนราวุฒิ  แจ่มใส
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.67 เงิน 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงกันทรากร  ตรีประพิณ
 
1. นางสาววรัญญา  อุดมตรีทรัพย์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พลสวัสดิ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นวลพลับ
 
1. นางสาวสุกัลยา  ใยทอง
2. นางจีระนันท์  สังขพันธุ์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตเมธี  ศรีศักดา
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์คง
 
1. นางวัชราภรณ์  ศิริพร
2. นางอรอนงค์  ดวงขวัญ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กชายกิตติพศ   ไพรวรรณ
2. เด็กชายชัยธวัช  วงค์พิพันธ์
3. เด็กชายนราธิป  ปานพันธ์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  กิมิบัตร
5. เด็กชายสิขเรศ  นพกาศ
6. เด็กชายเมืองเงิน  ตรียวง
 
1. นายเฉลิม  บัวเกตุ
2. นางสาวชริตา  สหะวิริยะ
3. นางโสภา  สฤษดิ์สุข
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 67.55 ทองแดง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วโลก
3. เด็กหญิงจุรีย์พร  เจียวก๊ก
4. เด็กชายพัชรพล  เพชรเรือนทอง
5. เด็กหญิงลักขณา  ไชยศรี
6. เด็กหญิงวิภาวดี  แก้วสุข
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ชนะกุล
8. เด็กหญิงสุกัญญา  เริศเริง
9. เด็กหญิงสุวรรณี  ปิ่นทอง
10. เด็กชายเด่นชัย  กมลสังข์
 
1. นายอภิชาติ  สัญจร
2. นายสมคิด  อ่อนศรี
3. นางนัฏฐณิชา  เปียกบุตร
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชินบุตร
2. เด็กชายณัฐพล  ซุ่นเส้ง
3. เด็กหญิงทิพรดา  สุดี
4. เด็กชายนวัตกรณ์  นวลอ่อน
5. เด็กชายปัณณวัฒน์  มณีมัย
6. เด็กชายพรเทพ  เกิดอยู่
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  มณีรัตน์
8. เด็กชายอชิรวิทย์  จีนหนู
9. เด็กหญิงอธิชา  มะไลไธสง
10. เด็กหญิงอัจฉราพร  อินแก้ว
 
1. นายชัยณรงค์  นะบุตร
2. นายอำนวย  นวลกุล
3. นางสาวกษมา  มุขประดับ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กหญิงกฤติยา  อิสลาม
2. เด็กหญิงวีฮาดา  สีตุกา
3. เด็กหญิงอัญชิสา  บ่อน้ำร้อน
 
1. นางดวงตา  จิตตะกาญจน์
2. นางอรวรรณ  ชูมณี
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มะโนชัย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ข้อตั้น
3. เด็กหญิงอัสมาภรณ์  บุญระนอม
 
1. นายศักดิ์ชัย  เจียวก๊ก
2. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
 
64 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77.2 เงิน 8 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายบุลเสฏฐ์  ฐิติเชษฐกุล
2. เด็กหญิงพรนภา  ช่วยคง
 
1. นางกอบแก้ว  ตัวตั้ง
2. นางสาวรุ่งกานต์  ทองกระจ่าง
 
65 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. เด็กชายวิทวัส  สะมาน
2. เด็กชายสราวุธ  แสงจันทร์
 
1. นางสาวสุณิสา  สมบูรณ์
2. นางศรีวรรณา  ชุมพันธ์
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงอาทิตย์ติญา  มารยา
2. เด็กชายโกวิทย์  ไบราหมาน
 
1. นางสาวศิริพร  สอนอาจ
2. นางสาวเกศิณี  ก่งเซ่ง
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทับปริก 1. เด็กชายธีรศักดิ์   บ่อม่วง
2. เด็กหญิงพรชิตา   พลจรัส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพัฒน์  แก้วจันทร์ศรี
 
68 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกีรติกา  สุทธิเหลือ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ขุนเพชร
 
1. นางรัตชณีย์  แก้วแสวง
2. นางสาวอรวรรณ  ทองศรี
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทับปริก 1. เด็กชายชาคริต  ทองรอด
2. เด็กหญิงเกศริน   สีนา
3. เด็กชายเจนณรงค์   พงษ์ทองเมือง
 
1. นายไพทร  เกิดสุข
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขาต่อ 1. เด็กชายธนกร  เชาว์แก้ว
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ชูลาภ
3. เด็กชายวรเมธ  นวลบุตร
 
1. นายถนัด   เต็กเดิม
2. นายภาคินัยน์   ชัยทอง
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เล็กมาก
2. เด็กชายนพกร  ศรีทอง
3. เด็กหญิงปิยพร  ทองทิพย์
 
1. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
2. นางดุษฎี  แก้วแย้ม
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคลองยวน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บ่อหนา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  บุตรเหม
3. เด็กหญิงชนัญญา  หาบหา
4. เด็กหญิงชรัญญา  คลองรั้ว
5. เด็กชายธีระวัฒน์  กุลพ่อ
6. เด็กหญิงวิภาวี  กุลพ่อ
 
1. นางสาวพนาวัลย์  นบนอบ
2. นางสาวยุพาพร  นวลศรี
3. นางสาวนพรัตน์  จำนงค์รัตน์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไหนหนัง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มามาตย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เหมพิทักษ์
3. เด็กหญิงเพชรลดา   ขนานใต้
 
1. นางจุรี  นวลสุวรรณ์
2. นางพวงเพ็ญ   เอ่งฉ้วน
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คุณด้วง
2. เด็กหญิงจิตติมา  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  บุตรจิ้ว
 
1. นางวราภรณ์  เทพณรงค์
2. นายพงศธร  ศุภพรพงศ์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. นางสาวพณัฐดา  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงอมิตตา  คชชายนต์
3. เด็กชายเจษฎา  เกิดแป้น
 
1. นางอาภรณ์ทิพย์  เชื่องยาง
2. นางพวงรัตน์  อมรลักษณ์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กชายธนพนธ์  เพ็ชรเรือนทอง
2. เด็กชายธาดา  บุญเดช
3. เด็กชายมงคล  แก้วสว่าง
 
1. นายบุญถิ่น  แก้วเซ่ง
2. นางพฤษารัตน์  เพชรฤทธิ์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชูเกลี้ยง
2. เด็กหญิงจันทร์ติกา  รัตนบุรี
3. เด็กชายดรากร  แซ่ยับ
 
1. นางหนึ่งฤทัย  จันทร์ทิน
2. นายประกอบ  เพ็ชรอ่อน
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงธนาภา  กลิ่นดี
2. เด็กหญิงภัสราพร  รัตนบุรี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  กลัวผิด
 
1. นางหนึ่งฤทัย  จันทร์ทิน
2. นายประกอบ  เพ็ชรอ่อน
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.3 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 1. เด็กหญิงชนัญดา  เอี่ยมบุตร
2. เด็กหญิงสรญา  สาระภี
3. เด็กหญิงอุษมา  บุตรฤทธิ์
 
1. นางธนภัค  มัคสิงห์
2. นางเบญจวรรณ  ศรีหมุน
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองกำ 1. เด็กชายธีรภัทร  ย่ายาจิ
2. เด็กหญิงมาลิษา  ชายกุล
3. เด็กชายมุฆอต๊อบ  สท้าน
 
1. นายสมคิด  เจียวบุตร
2. นางนพรดา  โพชสาลี
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วุ่นน้อย
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  แถมใหม่
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญทองเล็ก
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
2. นายดิเรก  ไพฑูรย์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านควนต่อ 1. นางสาวพิรดา  สงเส็น
2. นางสาวมณรัตน์  เชื้อสง่า
3. นางสาวสุภาวิณี  สามัญบุตร
 
1. นางจันทนา  แซ่หนา
2. นางสาวสุปราณี  แต่บรรพกุล
 
83 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84 ทอง 8 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภา  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นางสาวอาภรณ์  ปรีชา
 
84 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 12 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงพิชามญช์  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  ชุมลาภ
3. เด็กชายภูตะวัน  จันทวงศ์
 
1. นางจิตติมา  สิทธิทวีกุล
2. นางประไพ  หมันบุตร
 
85 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กหญิงพิชญาดา   บุญรักษ์
2. เด็กหญิงวิชาดา   สมจันทร์
3. เด็กชายสรวิชญ์   แจ่มสกุล
 
1. นางสาววรางคณา   เจนนพกาญจน์
2. นางสาวสุคนธา  สมจันทร์
 
86 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักษา
 
1. นางมาลินี  ศรีประเสริฐ
 
87 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 66.99 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กชายธีรนัย  เหมเส็ม
 
1. นางสุดา  รายาโส้
 
88 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.01 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ดำใหม่
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำมี
 
89 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 1. เด็กชายอนันต์  สันฝา
 
1. นางผกาทิพย์  แซ่เอี้ยว
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กชายธีรนัย  เหมเส็ม
 
1. นางสาวนุจรี  ชายกุล
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.98 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายวิทยา  เส็นแดง
 
1. นางปรียาพันธ์ุ  ปานเพ็ง
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75.66 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กชายธีรนัย  เหมเส็ม
 
1. นางสาวนุจรี  ชายกุล
 
93 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.66 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายธนกฤต  วีระสุข
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ปราบปราม
3. เด็กหญิงนันทินี  ยาจิ
 
1. นางสุพัจนี  เพ็ชรมีศรี
2. นางสาวอาฉะ  ลูกเจะ
 
94 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กชายกฤษฎา   เพ็ชรกุล
2. เด็กชายศุภกร    นกแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  ชอบศิลป์
 
1. นายกันตวรวัฒน์  ปลอดกรรม
2. นางสาวกิริยา  นบนอบ
 
95 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพรุ 1. เด็กชายธีรไนย  บุญเดช
2. เด็กชายศรศักดิ์  โยมญาติ
3. เด็กชายศุภกิจ  บุญเดช
 
1. นางอำพร  สังข์ดี
2. นายฐาปกร  วังบัว
 
96 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กหญิงนันทวัน  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปุณณภา  อนุการ
3. เด็กหญิงพัชรดา  นักว่อน
 
1. นางกาญจนา  บุญยารุณ
2. นางสาวสุภาพร  ผลผลา
 
97 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายธรรมธร  คงฤทธิ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  สุขรัตน์
3. เด็กชายสหรัฐ  สิทธิรักษ์
 
1. นายพงศธร  ศุภพรพงศ์
2. นางสุวณีย์  เทพรอด