สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยนาท

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงนันนภัส  มาตราช
2. เด็กหญิงวรรณพร  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ตุ้มหอม
 
1. นางบุญนำ  ศรีทรง
2. นางสาวสำเริง  อนุศาสนนันท์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 1. เด็กชายจตุรพร  แก้วศรีงาม
2. เด็กชายสุรเสกข์  พุ่มชะเอม
 
1. นางกัลญาภรณ์  จำปานาค
2. นายพลชาติ  บุญรอด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.05 ทอง 7 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  จงอางจิตต์
2. เด็กหญิงบงกชพร  โท้โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงพรรณปภา  อ่อนอินทร์
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำเพชร
5. เด็กหญิงวิฬาร์  ยิ่งยวด
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  สีแสง
2. นางสมบัติ  รอดแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกฤติญา  สารนาด
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีงาม
3. เด็กหญิงธิตินันท์  มาทัพ
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  อุ่นน้อย
5. เด็กหญิงอรัญญา  องอาจ
 
1. นางสายสมร  แสงโชติช่วง
2. นางเบ็ญจวรรณ  สีแสง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 1. เด็กชายภัทรกร  แผ้วเกตุ
2. เด็กชายรติพงษ์  สุโน
3. นายวรนนท์  กลัดล้อม
4. เด็กชายสหัสวรรษ  เดชมา
5. นายเสกสรร  พิมพ์เสน
 
1. นายครรชิต  มานะเปรม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กชายสหรัถ  หมื่นที
 
1. นายคชล  จันทร์กระจ่าง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. นายอิสระ  ธรรมนิทา
 
1. นายรัชพล  สุขดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายวงศธร  สมศรี
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 1. เด็กหญิงธนันชนก  ทองสายออ
 
1. นายสมพร  บุญงาม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พันธ์นวน
 
1. นายทวีศักดิ์  วัชรมานพ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กหญิงทิฑัมพร  พุกทอง
2. เด็กหญิงปวีณา  ยอดดำเนิน
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ไชยทวีวงศ์สกุล
 
1. นางสาวจิรนันท์  เงินช้าง
2. นางสาวธนพร  ปุณณวิสุทธิ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. นางสาวจันทิมา  นาคตรง
2. เด็กหญิงดวงกมล  แทวกระโทก
3. นางสาวดวงกมล  อ่อนอินทร์
 
1. นายกิตติณัฏฐ์  รัตนมีแสงนิล
2. นางประคอง  แสงรัศมี
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกำแพง 1. เด็กชายธนเทพ  เปี่ยมท่า
 
1. นางเทพินทร์  พุ่มน้อย
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายปฐมพงศ์  แจ้งจิตร
 
1. นางชลอ  คงไพ่
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายธีระพงษ์  เครือสอน
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.66 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุรเณร
2. เด็กหญิงลภัสลดา  ทิมโต
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เผ่าพันธุ์บุญ
 
1. นางสุจินต์  ดีประดิษฐ์
2. นายชาลี  สุขสบาย
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษฎา  อินเจียด
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปุยอ๊อด
3. เด็กหญิงรัชนีรมณ์   นิลฉ่ำ
 
1. นางอุษณีย์  พิณประภัศร์
2. นางมยุรี  บ้านสระ
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ข้องหลิม
2. เด็กชายนิธิ  เกิดมงคล
3. เด็กหญิงวรฤทัย  ทีสุด
 
1. นางอรนุช  บุญคงมา
2. นางจรีรัตน์  ดนตรี
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1. เด็กชายพิสิษฐ์  แสงทอง
2. เด็กชายวัชรพล  ดีอิ่ม
3. เด็กชายอัครชัย  พึ่งแย้ม
 
1. นางเกษร  ศรีจันทร์
2. นายปิยวิพากย์  ศริดารา
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายจิรภัทร  ด้วงช้าง
2. เด็กชายศรายุทธ  เทียนงาม
3. เด็กชายเอกชัย  ยันไธสง
 
1. นางอุษา  เขียวอินทร์
2. นางสะอาด  แจ่มอุทัย
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดหัวเด่น 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  โพธิ์สำราญ
2. เด็กชายสกรรจ์  สุภาพเนตร
 
1. นางสาววรรณะ  วงษ์ถาวรเรือง