สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายธีรภัทร์   มีทา
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงสุุณิตา   นาใจดี
 
1. นางสาวบังอร  สอนจันทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงนุศรา  เสาะสาย
 
1. นางเสาวลักษณ์  เจือกุดขมิ้น
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกรุณาพร  เครือวรรณ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เรืองแก้ว
3. เด็กหญิงกุลสตรี  พันธุ์บุญ
4. เด็กหญิงขนิษฐา  กิ่งมาลา
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์สะพัง
6. เด็กหญิงยุพา  หมอกไชย
7. เด็กหญิงยุวดี  พะละเอ็น
8. เด็กหญิงวัชชราภรณ์  น้อยนวนคำ
9. เด็กหญิงวันวิสา  รังสีคาน
10. เด็กหญิงสมสมัย  ภักดิ์ชัยภูมิ
11. เด็กหญิงเพ็ญประภา  หล้อศรี
 
1. นายถนอม  กัดโกนา
2. นายบุญชู  คำพวง
3. นายเอนก  งอกศิลป์
4. นางสกุณกานต์  เชื้อจันอัด
5. นายจุมพล  ตาปราบ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 11 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   ลุสุข
 
1. นางสาววลัยลักษณ์   ฤทธิรงค์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติกาญจน์    แกมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสายธาร   พลศรี
3. เด็กหญิงอรอุมา   มีจัตุรัส
 
1. นางนวลจันทร์   สว่างวงศ์
2. นางเกษมศรี   พรหมวงศ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 1. เด็กหญิงดวงหทัย   มะลิวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ศรีน้อย
3. เด็กหญิงรัชนีกร   หอมม่วง
 
1. นางสาวสิริยากร   สีมาพล
2. นางสาวอรวรรณ   ประสานวงษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายกฤติทัต  จันทร์เทศ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  คำประดำ
 
1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
2. นางทิพวัลย์  มีทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงชนกชนม์  ปริเตนัง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พัฒมะณี
 
1. นางทิพวัลย์  มีทอง
2. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงปวีณอร  กุลจำเริญ
2. เด็กหญิงศิริประภา  เค้นชัยภูมิ
 
1. นางกาญจนา  ชนะพาล
2. นางสาวศันสนีย์  ถิตย์อำไพ
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงนาตยา  รักษาสัตย์
2. เด็กหญิงศรัญญา  จอกเงิน
 
1. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นางทิพวัลย์  มีทอง
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กหญิงจิดาภา  กองสุข
 
1. นางพิมพ์ทอง  ฐานอุดม
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 1. เด็กหญิงดาริการ์  รอบคอบ
2. เด็กหญิงภาวิดา  วรรณกุล
3. เด็กชายวรรธชัย  ป้องชาลี
 
1. นางเพ็ญผกา  ทองใบใหญ่
2. นางณัฎฐยาภรณ์  โสภาค
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กหญิงจิดาภา  กองสุข
 
1. นายสุทธิพันธ์  ประวันนา
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมพ์ขุนทด
2. เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณบุตร
3. เด็กหญิงพรพรรณ  เติมพันธ์
 
1. นางรุจิกาญจน์  โคกสง่า
2. นายชาตรี  ปาลพันธุ์
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านนาโจด 1. เด็กชายจิตรายุส์   วงษ์นามน
2. เด็กชายชานนท์   ปราณีวงษ์
3. เด็กชายอนุมัติ   ช่วยนา
 
1. นายประสิทธิ์   ญาติพร้อม
2. นางโสภา  ญาติพร้อม