สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงชัชริดา  นาสุริวงค์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีหาจันทร์
3. เด็กหญิงรัตน์มณี  ชนะพงศ์สุวรรณ
 
1. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
2. นางบุษกร  จอกสำนัก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงกรรวี  ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กชายนฤพล  ศรีตัง
3. เด็กหญิงอนุธิดา  พรมวิชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
2. นางบุษกร  จอกสำนัก
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ศรีมายา
2. เด็กหญิงชนาพรรณ  เหมือนแซง
3. เด็กชายอาทิตย์  มูลช่วย
 
1. นางลัดดาวัลย์  อธฺิวาโส
2. นางนันทพร  เปรมประโยชน์
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลีโนนเขวา
 
1. นางนงเยาว์  ขันทะสีมา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.8 ทอง 6 โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์จานุสงค์
2. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ระยัน
3. เด็กหญิงพัตรพิมล  เขินชัยภูมิ
 
1. นางอรัญญา  ประสารกลาง
2. นางเยาวลักษณ์  ทองวรรณ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนสระโพนทอง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เข็มลาด
2. เด็กหญิงณิชนันท์  พลซ้าย
3. เด็กหญิงพรวิภา  คงโนนกอก
 
1. นางสงวนศรี  หิรัญคำ
2. นางยุภาพร  ธรรมมา