สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตอนสันเทียะ
 
1. นางสาวนันทิยา  ไพรวิจารย์
2. นางสาวเกษณี  สังดนตรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  จูมมะลี
2. เด็กชายอรรถพล  ชวนโพธิ์
 
1. นางสาวอุมาพร  ดุมกระโทก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาชอบ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมย์ใส
3. เด็กหญิงชมพูนุท  ศิริกัญญา
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  จารนัย
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มีบุญ
6. เด็กชายทัศน์พล  สีแก้ว
7. เด็กชายธีรพัฒน์  โวหาร
8. เด็กชายธีรภัทร  เปล่งวรรณ์
9. เด็กหญิงประภัสสร  โวหาร
10. เด็กหญิงพรรณสา  สินขาว
11. เด็กหญิงพิมนภัส  สิงห์ลา
12. เด็กหญิงยุวดี  โคตรบำรุง
13. เด็กชายวนิชชา  หล่าบุตรศรี
14. เด็กชายวรภาส  แก้วสนธิ์
15. เด็กชายวิทยา  มาซา
16. เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก
17. เด็กหญิงศิริเนตร  น้อยขัน
18. เด็กชายสุภกิณห์  สิงห์ลา
19. เด็กชายอธิภัทร  เปล่งวรรณ์
20. เด็กชายเดชาธร  เทพรุณ
 
1. นายทองสมาน  น้อยวิเศษ
2. นางอุษา  คำศรี
3. นางทัศนา  รติธรรมกุล
4. นางอรุณรัตน์  โพธิ์สันเทียะ
5. นายศราวุฒิ  ศรีโสภา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาชอบ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมย์ใส
3. เด็กหญิงชมพูนุท  ศิริกัญญา
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  จารนัย
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มีบุญ
6. เด็กชายทัศน์พล  สีแก้ว
7. เด็กชายธีรพัฒน์  โวหาร
8. เด็กชายธีรภัทร  เปล่งวรรณ์
9. เด็กหญิงประภัสสร  โวหาร
10. เด็กหญิงพรรณสา  สินขาว
11. เด็กหญิงพิมนภัส  สิงห์ลา
12. เด็กหญิงยุวดี  โคตรบำรุง
13. เด็กชายวนิชชา  หล่าบุตรศรี
14. เด็กชายวรภาส  แก้วสนธิ์
15. เด็กชายวิทยา  มาซา
16. เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก
17. เด็กหญิงศิริเนตร  น้อยขัน
18. เด็กชายสุภกิณห์  สิงห์ลา
19. เด็กชายอธิภัทร  เปล่งวรรณ์
20. เด็กชายเดชาธร  เทพรุณ
 
1. นายทองสมาน  น้อยวิเศษ
2. นายศราวุฒิ  ศรีโสภา
3. นางอุุษา  คำศรี
4. นางอรุณรัตน์  โพธิ์สันเทียะ
5. นางทัศนา  รติธรรมกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.5 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กชายธนวินท์  เพชรวิเศษอุดม
2. เด็กหญิงอภิญญา  ไกรยบุตร
 
1. นายสมบูรณ์  มาลา
2. นางแสงเดือน  ธรรมโชติ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงศิริพร  ทวีรัตน์
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงพรนภา  เทพจัตุรัส
 
1. นางสาวธารีฉัตร  ศรีซุย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงขวัญระวี  ดีพานดุง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  วงศ์ธีระธนะ
 
1. นางบังอร  ทองเกิด
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุภมาตร
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เลขนอก
 
1. นางสาวธัญชนก  ยุทธมูลตรี
2. นางนุชธยา  แก้ววิเศษ
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงเด็กหญิงจิราพร   ทองจันทร์
 
1. นางสาวราตรี  ศรีแก้ว
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.65 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมย์ใส
 
1. นางอุษา  คำศรี
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีแก้ว
 
1. นางอนงค์  ฤทธิสิน
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายธนากร  สุขสถิตย์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  มูลเหลา
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  ทักทาย