สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีวิจารณ์
 
1. นางจุฑาวรรณ์  ฟักแฟ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปากด่าน 1. เด็กชายเมธาวี  กิจจะ
 
1. นางพรรณี  จันทร์ณรงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 6 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายราม  แสงมณี
 
1. นางสุวรรณี  อยู่เปี่ยม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กชายจุมพล   วิชัยดิษฐ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   แช่ม
 
1. นางสาวประไพพร    ฮันยะรา
2. นางนัฏฐาพร    อามานนท์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายกันตภณ  งั่นบุญศรี
 
1. นางพิศมัย  ภูมิสุวรรณ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82.6 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กชายธนภัทร  จันทรมณี
2. เด็กชายภมรมนตรี  ตู้หิรัญมณี
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ผ่างรัตนศิลป์
 
1. นางสาวจอมขวัญ  ศักดิ์ตระกูล
2. นางสาววราพร  แก้ววารี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กชายชนะชัย  ภู่ขาว
2. เด็กชายวันเฉลิม  จันทรเอียด
 
1. นางจินตนา  กัณหา
2. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงพฤกษาศิลป์  มลการนา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ตาน้อย
 
1. นายไพฑูรย์  อุ่นอบ
2. นางอุษา  เสวกวัชรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  แซ่อื้อ
2. เด็กชายพงศกร  ภาสพานทอง
3. เด็กหญิงพรชนก  ขจีรัมย์
4. เด็กชายภูพิพัฒน์  สวัสดี
5. เด็กหญิงโชติมา  จีนโดน
 
1. นางสิริพร  ดีมี
2. นายเอกชัย  จันทร์มี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงชญานันท์  ปานสกุล
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชนะศุภธาตรี
3. เด็กหญิงนิชนันท์  เกิดผล
4. เด็กชายสมพร  นาควิเชียร
5. เด็กหญิงสุนันทา  การแสนใจ
 
1. นายณัฐพงศ์  ชนมนัส
2. นายประทีป  ชะนะรัง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.33 ทอง 8 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ 1. เด็กหญิงจิระธิดา   สุดสวาสดิ์
2. เด็กชายธนรัตน์   จันทร์เศรษฐี
3. เด็กชายพลเอก   เชิดชู
4. เด็กชายสืบพงศ์   สุขสวัสดิ์
5. เด็กชายอัศเวช   สุดสวาสดิ์
 
1. นางสาวเอมวดี   คงรุ่ง
2. นายอภิรักษ์   อัจกลับ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กชายขจรพงศ์   เรืองแดง
2. เด็กหญิงจริยา   พรหมขุนทอง
 
1. นายสมพงค์   เพียรพล
2. นางสาวจันทนา   สพานรัตน์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายอติวิชญ์  ขอจุลซ้วน
 
1. นายปุณณ์ศิลป์  สายจันทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปราชนคร
2. เด็กหญิงปภาวี  ยอดป้าน
3. เด็กหญิงราคิน  หงสา
 
1. นางสาววราภรณ์   สุดใจ
2. นางสาวจีรภรณ์   ลาป่าน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. นายสิทธินนท์  นันทะบุตร
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายอิทธิพงศ์  กานนอก
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายอินทร  สวรรค์เพ็ชร
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. นายวีรศักดิ์  รอดทอง
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 6 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  กำลังใบ
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทองพุฒน์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. นายนฤพร  สุดแน่น
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.98 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงพัชราภา  ลิ้มเจริญกิจไพศาล
 
1. นางสาวเกศราพร  ยิ้มศรี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. นายอดิสร  แสงขาว
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.3 ทอง 11 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  ชำนาญป่า
 
1. นางจารีย์  บุณยวรรต
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 75.6 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายกมล  เหลืองเพชรงาม
2. เด็กหญิงชนกภัทร์  บุระคำ
3. เด็กหญิงชวัลรัตน์  นุ้ยสงค์
4. เด็กชายธนา   ตั้งจิตรถาวรกุล
5. เด็กหญิงธฤตมน  นิยมธรรม
6. เด็กชายประพลพัฒน์  นาคศักดิ์
7. เด็กหญิงพัชราภา  ลิ้มเจริญกิจไพศาล
8. เด็กชายภูวดล  ทรัพย์สิทธิเวศย์
9. เด็กชายสิรภพ  อาจหาญ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เอี่ยมสุวรรณ
2. นางจีรวรรณ  หมุนสนิท
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุขสวัสดิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร  ทองมา
2. เด็กชายกฤษฎากรณ์  จินาอู
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ชัย
4. เด็กหญิงจิตตินันท์  พรหมจันทร์
5. เด็กหญิงชมพูนุท  ทะนันไชย
6. เด็กหญิงชุลีพร  เปี่ยมปาน
7. เด็กหญิงนันทิตา  กฤษฎาสกุลการ
8. เด็กหญิงวิลาวัณย์  โพธิ์ทอง
9. เด็กชายอิทธิพงศ์  กานนอก
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กิ่งทอง
11. เด็กหญิงเรวดี  สังข์กล่ำ
12. เด็กชายเอกนรินทร์  เกิดฤทธิ์
 
1. นายอภิวัฒน์  นวลศิริ
2. นางสาวอรสา  แซ่อ้วง
3. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. นางสาวกนกวรรณ  แท่นอินทร์
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   พรหมพัฒน์
 
1. นางมยุรีย์   ทิพย์ญาณ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงปาณิศา   นาคหกวิค
 
1. นางสุภาวดี   จันทร์เอียด
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. นางสาวกนกวรรณ  แท่นอินทร์์
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. นางสาวกนกวรรณ  แท่นอินทร์
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายกิตตินันท์  เกิดอุดม
2. เด็กหญิงจิรารัช  จันทะรบ
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ต้น
4. เด็กหญิงชลธิชา  เมฆลอย
5. เด็กหญิงชุติมา  รอดสิน
6. เด็กหญิงณัฐชา  เปียศรี
7. เด็กชายณัฐรินทร์  รอดโต
8. เด็กชายทัศนัย  นาคสิทธิ์
9. เด็กหญิงทัศนีย์  บุญเชิด
10. เด็กชายธนวัฒน์  ทะวงษา
11. เด็กชายธีรภัทร  ธนสมบัติ
12. เด็กชายธีรภัทร์  แดงสกล
13. เด็กชายนาคินทร์  สอนจิตต์
14. เด็กหญิงนุชนาถ  เรืองเสมอ
15. เด็กหญิงปัตตานี  ไมจิตร
16. เด็กชายพงศกร  มีนาโพธิ์
17. เด็กหญิงพชจรี  เหล็กดี
18. เด็กหญิงพชรดา  เหมทานนท์
19. เด็กหญิงพัชจรี  เหล็กดี
20. เด็กหญิงภัทรวดี  เทพดนตรี
21. เด็กหญิงยุวดี  สมบุญ
22. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  หนองทราย
23. เด็กชายรัฐนนท์  อุดม
24. เด็กหญิงรัตติญา  รักษาผล
25. เด็กชายราม  แสงมณี
26. เด็กหญิงวรรณนิดา  พวงสุวรรณ
27. เด็กหญิงวราภรณ์   ชูภิญโญ
28. เด็กชายวัชรินทร์  รวดเร็ว
29. เด็กชายวุฒิชัย  สมบุญ
30. เด็กชายสรัล  ขาวศรี
31. เด็กหญิงสุจิตรา  ท้าวเชื้อลาว
32. เด็กหญิงสุชัญญา  เพชรเจริญ
33. เด็กชายสุรสิทธิ์  ภู่ขาว
34. เด็กชายสุริยา  ศรีอัมพร
35. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขสะอาด
36. เด็กหญิงสุวิภา  สลัดใด
37. เด็กหญิงเกษรา  ยกแก้ว
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เหมาะเจาะ
39. เด็กหญิงโญฑิกา  บุญสูง
40. เด็กหญิงไพรดา  ไชยประภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว  จิตคง
2. นางสุวรรณี  อยู่เปี่ยม
3. นางพิม  วรรณเลิศ
4. นางสาวธัญญาภรณ์  เกิดคูหา
5. นางสาวสุภาวรรณ  จิตทะเน
6. นางสาวธิดารัตน์  คลี่เกษร
7. นางสาวรัตนา  หญีตป้อม
8. นางสาวรุซนา  อุสมาน
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 69.8 ทองแดง 8 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายณัฐพล  พันธ์แก่น
2. เด็กชายวัชรินทร์  รวดเร็ว
3. เด็กชายสรัล  ขาวศรี
4. เด็กชายสุรสิทธิ์  ภู่ขาว
5. เด็กชายเจด็จ  กลิ่นนิรัญ
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  เกิดคูหา
2. นางสาวกิติยา  สุขสวัสดิ์
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านชุมโค 1. เด็กหญิงธยานี  หล้าเต็ม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  งามคง
 
1. นายสุพุทธ  พรมสุริวงค์
2. นางบุษกร  นพคุณ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เยาวภักดิ์
 
1. นางสาวนุชนาฏ  พรหมทอง
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.42 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายคมกริช   สมบูรณ์
2. เด็กชายจามร  เวชสุบรรณ
3. เด็กชายธนวัฒน์  บ่วงราชบพิตร
4. เด็กชายนฤพล    สุวรรณะ
5. เด็กชายศรายุทธ   สมตน
6. เด็กชายสมพงค์  พลนาการ
7. เด็กชายสุทธิพงษ์    ชูแก้ว
8. เด็กชายอนุสรณ์   ฟองบาลศรี
 
1. นางสาวสุจินต์    อินทมะโน
2. นางอารีย์   ภู่ไพบูลย์
3. นายกิจจา  เก่งการไถ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 1. เด็กหญิงกฤษณา  เอนไชย
2. เด็กหญิงกาญจนา  ชุมดี
3. เด็กชายวสุธร  เอี่ยมแท้
4. เด็กชายสรายุทธ  พรหมวิรักษ์
5. เด็กหญิงอิสราภรณ์  วิราวรรณ
 
1. นางสาวฐิศิณาภรณ์  ภมรสูตร
2. นางสาวนงลักษณ์  ทอดสนิท
 
37 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายฉัตรชัย  ปลีสนิท
2. เด็กชายปวเรศ  ก้อนศรีษะ
 
1. นางทิพาภรณ์  หญีตศรีคำ
2. นายชำนิ  นาคภู่
 
38 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ส่งแสง
2. เด็กชายวรเมธ    หลังมี
 
1. นางสาวรัตนา   นวลศิริ
2. นางวาสนา  สังข์มรรทร
 
39 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายจตุพร  ณ คอกม้า
2. เด็กชายภานุพงศ์  คงประจำ
3. เด็กชายวีระยุทธ  พรหมวิรัตน์
 
1. นายไพฑูรย์  อุ่นอบ
2. นายสิทธิชัย  นพคุณ
 
40 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กชายธกานต์  ชุมเกษียร
2. เด็กชายอภินันท์  เหมาะสม
3. เด็กชายเอกศิษฐ์  พงศ์ศิริรัตน์
 
1. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
2. นางสาวจีรพรรณ  ช่วยอนันต์
 
41 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กหญิงนัฐชยา  ศุภซื่อสงวน
2. เด็กชายยุทธภูมิ  บุญมาก
3. เด็กหญิงวาสนา  อยู่เปี่ยม
 
1. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  พุ่มนิล
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงกานติสา  คชโอสถ
2. เด็กชายบุริศร์  สุทธิพล
3. เด็กหญิงฟ้าใส  เสียมศักดิ์
4. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  วิชาจารย์
5. เด็กหญิงวริศรา  ศรีชนะ
6. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณพันธ์
 
1. นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์
2. นางสุภิญญา  ขำคชกรรณ
3. นางสุดาวัลย์  จันทร์ทัง
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.67 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ   ชนะพัฒน์
2. เด็กหญิงพนิดา   ชูสุริแสง
3. เด็กหญิงอุทุมพร   เทียนแย้ม
 
1. นางวราภรณ์  สุขประวิทย์
2. นางสาวสมหญิง  นครเสด็จ
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.66 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นาคทรัพย์
 
1. นางชุลีพร  คงชนะ
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 57.31 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สาสงเคราะห์
2. เด็กหญิงวิจิตรา  เรณชะนะ
3. เด็กหญิงศิริภรณ์  สว่างแสง
 
1. นางวิไลรัตน์  ทัศนศิริ
2. นางชูศรี  ทองวิเศษ
 
46 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพวงศ์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  มุ่งดี
 
1. นางสาวอุฬาริน  รัตนภักดี
 
47 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กชายณัฐพล  บุญเปี่ยม
2. เด็กชายสันติสุข  สวัสดี
 
1. นางบุญญา  ตันเจริญ
2. นางสาวรุ่งอรุณ  พุ่มนิล
 
48 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายนันทวุฒิ   ทิพย์ชัย
2. เด็กหญิงนาลิสาข์   วิไลพร
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ    สืบพันธุ์
4. เด็กหญิงวราพร   กาญจนสุวรรณ
5. เด็กหญิงส.เพชรน้ำหนึ่ง  บุญแก้ววรรณ
6. เด็กหญิงสุรัตน์   อินทรสุวรรณ์
7. เด็กหญิงเจนจิรา   ยางเดิม
 
1. นางสมจิตร   บุญเกิด
2. นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล
3. นางจิรายุ   พรหมเจริญ
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายอติวิชญ์   ขอจุลซ้วน
 
1. นางจันทนา   สวัสดิ์ละคร
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายสิทธิชัย  โชติวงศ์ษา
 
1. นางสาวอัญชณา  เกษแก้ว
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายภาคภูมิ  พันธ์ธร
 
1. นางจันทนา   สวัสดิ์ละคร
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  บำรุงสุข
 
1. นายสุขพณ  ช่วยดำรงค์
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.66 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กชายสหสิน  อุ่นจิต
 
1. นางวรรณา  ทองภูเบศร์
 
54 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.31 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ชนะแดง
 
1. นางจิรายุ   พรหมเจริญ
 
55 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงตะวัน  แดงน้อย
 
1. นางกันตนา  ระวังวงศ์