สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กหญิงอนัญญา  วูประโคน
 
1. นางสาวสมพร  คำลือชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงจุลมณี  ยงเยี้องคง
2. เด็กหญิงรัตติยากร  ชาญณรงค์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ชาญณรงค์
 
1. นางสรารัตน์  นุมาศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชา  ตรีธรรมรักษ์
 
1. นางอภิญญา  วัฒนปกรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์แก้ว
 
1. นางผ่องศรี  ดวงประทุม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. นางสาวณัฐพร  หยูตุ้ง
2. เด็กชายภาคภูมิ  ปานดำ
3. นางสาวอุทุมพร  จุลทองใส
 
1. นางอุทัย  วัฒนคีรี
2. นางเยาวรัตน์  แซ่ฮ่อ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  แสงวุ่น
2. เด็กชายตันติกร  จีระวงศ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ธนบัตร
 
1. ดาบตำรวจเสถียร  ดีทอง
2. นางสาวญาดา  เพชรศรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.35 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายจักรพงศ์  มนต์อุ่น
2. เด็กชายจิรวัฒน์  กองสวัสดิ์
 
1. นายชยพงศ์  เทพพิทักษ์
2. นางอภิญญา  สุทธิวรางกูล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.42 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายสิทธิเดช  คำเรืองศรี
2. เด็กชายอินทัช  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นายชยพงศ์  เทพพิทักษ์
2. นางนวลจิตร  หนูไชยา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายธีรภัทร์  วชิระศิริ
2. นายภัทรพล  พันชะโก
 
1. นายศราวุธ  สิทธิชัย
2. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วไสย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงอำไพ  พรมจรรย์
 
1. นางสาวเรวดี  แย้มแสง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายณัฐนันท์  คณาคุต
2. เด็กชายปริวรรต  ไชยชะนะ
 
1. นางสาวจีรนัน  วงศ์สงวน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รงค์พิมาย
2. เด็กชายภราดร  วิชัยดิษฐ
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
2. นายไวกูณฐ์  เหมือนทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายวิณ  รินทร์สกุล
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายวิณ  รินทร์สกุล
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วหนู
 
1. นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัณพร  พรมมา
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กชายภัทรภณ  ทองขำ
 
1. นายศิริศักดิ์  เกตุย้อย
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายภัทราวุธ  โพธิ์คีรี
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ฤกษ์สมุทร
3. เด็กชายอนันต์  มาลีรัตน์
4. เด็กชายอัษฎาวุธ  ทองกลม
5. เด็กชายเอกรินทร์  ศิริเทพ
 
1. นายดุลสฤษดิ์  รัตนูปกรณ์
2. นางสาวชุมาพร  คิดขยัน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. นางสาวสุพพัตรา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงพรพิมล  ช่วยทอง
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โอนาค
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. นางสาวสุพพัตรา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
23 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 8 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงกัญจนา  แป้นเหลือ
2. เด็กชายปิยทัสส์  ฑิตสุวรรณ
 
1. นายนรินทร์  หนูไชยา
2. นางสาวสุกัญญา  ฉะเพาะตน
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาสัก 1. เด็กหญิงรุ่งวลี  เพชรมณี
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ขุนแพ่งชู
3. เด็กหญิงเกศกนก  ทองมี
 
1. นางอรวรรณ  เมืองงาม
2. นางเชตร์  ศรีศาสนา
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนะราวี
2. เด็กหญิงมาริศา  ดวนใหญ่
3. เด็กหญิงเยาวนุช  ยอดทอง
 
1. นางวรรณา  คีรีธาร
2. นางจริยา  วิชัยดิษฐ
 
26 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 11 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลาน่า อันนิต้า  โมลนาร์
 
1. นางพวงผกา  ณ ระนอง
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 1. เด็กชายสูงศักดิ์  งามพริ้ม
 
1. นางสาวกุศล  ดาวตุ่น
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เรียบร้อย
2. เด็กชายอิทธิพล  ชานุชิต
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำโพธิ์
 
1. นายสิทธิชัย  โคนาหาญ
2. นายวีรชัย  วงษ์วานเจริญ