สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. นายธนะพงศ์  คำยอด
2. นางสาวศิริพร  เหวยซือ
3. นายสิริโชค  ไชยประเสริฐ
 
1. นางกฤติญา   ผาบไชย
2. นางยุพิน  สุคนธา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทะวาลย์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  วงศ์ษา
3. เด็กหญิงณัชรัตน์  คำรังสี
4. เด็กชายธนพัฒน์  ไชยราชา
5. เด็กชายธนวรรธน์  พุทชาคำ
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์หลวง
7. เด็กชายธเนศวร  อำมาตย์มณี
8. เด็กชายนวมินทร์  วันดี
9. เด็กหญิงพรไพลิน  จันต๊ะแก้ว
10. เด็กชายพัชรพงศ์  ดอนชัย
11. เด็กหญิงพิชญธิดา  สิริบุญยะพร
12. เด็กชายภัคศรัญย์  วังอินทร์
13. เด็กชายภัทรธร  แก้วประทุม
14. เด็กชายยศพล  ชมภูพิทักษ์
15. เด็กชายรฐนนท์  จิระมหาวิทยากุล
16. เด็กชายศุภณํฐ  สุริยะโชติ
17. เด็กชายสิทธการย์  สารข้าว
18. เด็กหญิงอุรชา  ก้างออนตา
19. เด็กหญิงเอื้ออันนา  เว้ย
20. เด็กชายโคเซอิ  ฮิราอิ
 
1. นางสาวกัลยาภัสร์  เดชถิระพิพัฒน์
2. นางสาวกุลิสรา  วงค์บุญมา
3. นางสาวสุนัยพร  พันธโชติ
4. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
5. นายณัฐวุฒิ  ศรีสุข
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายกรวิชญ์   สิงห์เพชร
2. เด็กหญิงกวินนาฏ  กิติศรี
3. เด็กหญิงกัลยากร  สุนทรโชติ
4. เด็กหญิงกาญนา   ปอแฉ่
5. เด็กหญิงกามินี  จือเตาะ
6. เด็กหญิงคณภรณ์  เรือนสิทธิ์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์   อัศวพิทักษ์คีรี
8. เด็กหญิงณัฐมน  ผลชีวิน
9. เด็กหญิงธัญพิชชา  ชีวรัตนพงษ์
10. เด็กหญิงธิมาพร  เขียวคำปัน
11. เด็กชายบรรณวิฑิต   อวดดี
12. เด็กหญิงพลอยพิรุณ  ตรีราช
13. เด็กหญิงพันสริตา  มรรควิวรรธน์
14. เด็กหญิงมาลี   ว่วยเยอ
15. เด็กหญิงศศิภา  เยอเบาะ
16. เด็กชายศักย์ศรณ์   ปิมปา
17. เด็กชายสุทธวิชญ์  โปธา
18. เด็กหญิงสุมาลี   โวยยือกู่
19. เด็กชายอนันตนุกูล   บัวอินทร์
20. เด็กหญิงอรพิชญ์  ชัยภูวนารถ
 
1. นางรำไพ  ศรีทองอ่อน
2. นายภูวศิษฏ์  เจริญสุข
3. นางนพดา  บุญรักษาเดชธนา
4. นางฉวีวรรณ   ปัญญา
5. นายวิิริยะ  วิราศรี
6. นางทิวาพร  ปูคำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.17 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  เรืองพุ่ม
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายวีรพงษ์   จะเงิน
 
1. นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.17 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายกฤตัชญพิชญ์  เพียรศิลป์
2. เด็กหญิงขวัญจุฑา  สิทธิวงค์
3. เด็กหญิงญาณิศา  พีระชัยสมบูรณ์
4. เด็กหญิงณัฐนีย์  เอมมิลี่ แอสคิว
5. เด็กหญิงธนานันท์  อภิวงศ์ษา
6. เด็กหญิงธัญชนก  พูนนาม
7. เด็กชายนพทนน  เวียงโอสถ
8. เด็กหญิงนภัสสร  ยอดระบำ
9. เด็กชายนัฏฐภูมิ  วรจักร
10. เด็กหญิงปุญญภา  จิตอาษากิจ
11. เด็กชายพิพัฒชัย  เขียวใส
12. เด็กหญิงรสิตา  บุญทรง
13. เด็กหญิงวชิรญาน์  อภิชัย
14. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มาซานนท์
15. เด็กหญิงสิปรางค์  อาษา
16. เด็กหญิงอาระตี  ลือสุวรรณ์
 
1. นายเสกสรร  รุณรักษา
2. นายณัฐวุฒิ  ช่างสอน
3. นางสาวนุชนาฏ  สุยะแก้ว
4. นางวาสนา  คำวัง
5. นางมณี  สุภาษิต
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงนารดา   หาญป้อ
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  ตั๋นเต็ม
 
1. นายภูวศิษฏ์  เจริญสุข
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายยุทธพงศ์  ชีหมื่อ
 
1. นางกัลยาณี  ศรีวรรณ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83.66 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงเอวิตรา  พล
 
1. นางสาวจรูญศรี  มูลสวัสดิ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 84.75 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายดนัย  แซ่ปา
2. เด็กชายธวัช  เชอหมื่อ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เชอหมื่อ
4. เด็กชายลีซอ  อาหงี่
5. เด็กชายสมคิด  แปเจกู่
6. เด็กชายไตรสรณ์  ปิติยอดเมฆาวงค์
 
1. นายภาสกร  ต๊ะปัญญา
2. นางอรพินท์  โพรี
3. นางอัมพร  พลประสิทธิ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงธีรดา  ธิยะคำ
2. เด็กหญิงพิริฎฐา  กาใจยา
3. นางสาวมณีรัตน์  ฟองเทพ
4. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วอ้าย
5. นางสาวศุทธินี  อักษราพิพัฒน์
6. นางสาวหทัยชนก  วาดเอื้อยวงค์
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
2. นางชนัญชิตา  บุญคำปัน
3. นางจีรานุช  สกุลเวช
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายไก่แก้ว  ปันณะ
 
1. นางอพันตรี  คำคุณเมือง
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงต้นข้าว  ชายทวีป
 
1. นางสุขนิษฐ  มณีรัตน
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายกสิวัฒน์  ฐานทิตย์
 
1. นายวารินทร์  เขตชำนิ
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 70.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายสิทธันต์  รู้ยาม
 
1. นางอัญชลี  หาญกล้า
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายชยากร   ยี่ป่า
2. เด็กชายสรศักดิ์  อามอ
3. เด็กชายไอ่หล่า  แซ่ย่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์   พรมรัตน์
2. นางสาวพิมพา   วงค์อารีย์