สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. นายยุรนันท์  สิริมนพร
2. นายอนุพงษ์  โรจนคีรีสันติ
 
1. นายเมธี  บุญเตี่ยม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.93 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายสุทธิรัตน์  โซคากุ
2. เด็กชายสุทธิเดช  โซคากุ
 
1. นางสาวระพี  เลิศคำฟู
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69.33 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงธารน้ำพุ  ชอง
 
1. นางสาวอาภาศิริ  โกฏิสิงห์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60.33 ทองแดง 12 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุณโยทยาน
 
1. นางมยุรีย์  กุณนา