สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงนวลนภา  ศรีไฉล
2. เด็กหญิงรัตนา  แก้วนุพรรณ์
3. เด็กหญิงวรางคณา   สุวรรณศรี
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กหญิงกัญญา  แซ่เท่า
2. เด็กหญิงชงงาม  แซ่มั่ว
3. เด็กชายชัชวาล  แซ่มั่ว
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  รุ่งพลพิพัฒน์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่ฟ้า
 
1. นายวิวัฒน์  อัศวพุทธิ
2. นางสาวธนัษภร  ไชยสอน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กชายกฤษฎา  เขื่อนล้อม
2. เด็กชายจักรกฤษ  ฟองสุภา
3. เด็กชายจิตรกร  วังวงค์
4. เด็กหญิงทัศนีย์  นะติกา
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  พรมปิงกา
6. เด็กชายนิธิกร  แก้วเทพ
7. เด็กหญิงพัชรี  ชัยมูล
8. เด็กชายพิษณุ  ชื่นตา
9. เด็กหญิงวริษา  วงศ์ทวี
10. เด็กชายศิรากร  เครือพิมาย
11. เด็กหญิงศุภิสรา  ปาสา
12. เด็กชายสิทธิพล  แก้วประภา
13. เด็กหญิงสุชานุช  ดอกพิกุล
14. เด็กชายสุทธวีร์  ปันไหว
15. เด็กหญิงสุพิชชา  ปุ๊ดสม
16. เด็กชายสุภัทร  แก้วเทพ
17. เด็กหญิงอรจิรา  บัวชุ่ม
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัญญาอ้าย
19. นายเจษฎาพร  ปัญญาชุ่ม
20. เด็กชายเนติพงศ์  สมงอน
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
2. นายชัยวุฒิ  คำศิริ
3. นายอนงค์  ไชยคำหล้า
4. นางสาวกมลทิพย์  จันทร์ฝั้น
5. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.6 ทอง 9 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายนธวัฒน์  ขันทัง
 
1. นางสาวพิมลมาศ  ยะอนันต์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 4 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. นางสาววิลาวัณย์  เทพประสาร
 
1. นางพัฒนา  กิติลือ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 9 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กชายเกรียงไกร  สุวรรณบุตร
 
1. นายบุญทวี  ญาณะเครื่อง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายธวัชชัย  สุขกูล
 
1. นายเกพงษ์  คณะวงค์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองแดงสุข
2. เด็กหญิงชนากานต์  สงวนพงษ์
3. เด็กหญิงณภัทร  ก๋าละปุ๊ก
4. เด็กหญิงธนัชพร  กาวินา
5. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทกลัด
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  คำลวย
7. เด็กหญิงมิรันตี  ธรรมสร
8. เด็กหญิงเกสรา  พูนทอนใจ
 
1. นางขวัญธิดา  อรุณรัตน์
2. นางจุฑามาส  ปีอาทิตย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จะหมอ
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายกฤตเมธ  ดอยวิไล
2. เด็กชายคงเดช  เลเสาะ
3. เด็กชายจิรฉัตร  มูเซอ
4. เด็กชายจิราธิป  เจริญสุข
5. เด็กชายบุญทอง  แซ่หลุ่ย
6. เด็กชายอรุณชัย  แซ่ลี้
 
1. นายสมศักดิ์  ใจพันธุ์
2. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
3. นายชาติชาย  ไชยชมภู
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กชายตรีภพ  เชอหมื่อ
2. เด็กชายบุญชัย  มอโป๊ะกู่
3. เด็กชายเพลิง  วุยยือกู่
 
1. นายนิวัฒน์  จริยา
2. นายรุ่งทรัพย์  กัมปะหะ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงชฏาพร  แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงอารยา  ทวีอภิรดีมุกดา
3. เด็กหญิงเกตุมณี  ยาศรี
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. นายสงกรานต์  เชอหมื่อ
2. นายสะเมอละ  จะแล
3. นายอาเม  แซ่ลี้
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงหมี่แพ  มาเยอะ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทุนชิงชัย