สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นางสาวชลธิชา  ตัวลือ
2. นายอนุชา  เร็วไว
3. เด็กหญิงอัญธิชา  จันต๊ะพงษ์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ไชยลังกา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.01 เงิน 9 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายบริบูรณ์  จะปู
2. เด็กชายรังสิมันต์   ขัติยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  กล้าณรงค์
2. นายจักรพันธ์  ศรีมกุฏ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 71.8 เงิน 7 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  ตั้งศิริไพศาล
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ยามี
3. เด็กชายนิธิกร  สุบุญนำ
4. เด็กชายศิริวันชัย  สุยะคำ
5. เด็กชายอนุชา  ตาไชยยศ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 1. เด็กชายธีรเดช  เบเช
2. เด็กชายธีรเดช  มาเยอะ
 
1. นางสาววรรธนันท์  วันดี
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.33 เงิน 11 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายจักรวาล  อินถา
2. เด็กชายณัฐพล  ผลประเสริฐ
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  สุขแก้ว
 
1. นางสาวปรีดา  แลวงค์นิล
2. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงสิรีธร  จะยอ
2. เด็กหญิงอรนา  แรงสิงห์
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  จะบู่
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ลางแขก
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญศรี
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.67 เงิน 12 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายวัรวุฒน์  เหลาทอง
2. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
2. นางสาวกมลวรรณ  ทุนชิงชัย