สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 1. เด็กหญิงอาบา  เชอหมื่อ
 
1. นางณัฐรี  ตุ่นแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กหญิงอัญชลี  โหมดม่วง
 
1. นางจินตนา  ธรรมวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กหญิงวลี  สมนาศักดิ์
 
1. นางดวงเดือน  ลาคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1. เด็กชายพีระศักดิ์  โสภณพึ่งลาภ
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  วิเศษงามวศิน
 
1. นายเรวัตร  วงศ์วุฒิ
2. นางสาวสิริญาดา  กิตติรัตนทรัพย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  วงค์จัน
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  แก้วสมพงษ์
3. เด็กหญิงธันวารัตน์  คำแก้ว
4. เด็กหญิงพรกนก  บุญแก้วพุด
5. เด็กหญิงยุพิน  อูล้อ
 
1. นางวันดี  สมรัตน์
2. นางหทัยทิพย์  ตรีชา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  นธีนันท์
 
1. นายธีริทธิ์  อิ่นคำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.82 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำหล้าทราย
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ก้างออนตา
 
1. นางจารุวรรณ  รัตนพันธ์
2. นางกชพร  จับใจนาย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. นางสาวจันทร์ดา   บุญศรี
2. นางสาวดาวคำ   นายทุน
3. นางสาวนภาพร   ไชยวรศิลป์
4. นางสาวราตรี   วันทอง
5. นางสาวศรีทอง   เยาว์ธานี
6. นางสาวศุภนุช   ไตทอน
7. นางสาวสายฝน   แก้วไสย
8. นางสาวสุภาภรณ์  จันแก้ว
9. เด็กหญิงอภิญญา   เสือมัจฉะ
10. เด็กหญิงอรภา   อภิสุนทรกุล
 
1. สิบเอกนพพล   ภิญโญโรจนาภรณ์
2. นายปิยวัฒน์   ก๋าใจคำ
3. นายเกียรติชัย   ทรายหมอ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงตุ้ย  คำเงิน
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกรองทิพย์  จินะโกษฐ์
2. เด็กหญิงขวัญ  ใจดี
3. เด็กหญิงต่าย  วรรณดี
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงน้ำตาล  วรรณดี
2. เด็กหญิงมดส้ม  อินทร์แพร่
3. เด็กหญิงศรีนวล  เดือนเพ็ญ
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจันทร์นวล  โกฏแสง
2. เด็กหญิงนวพร  กิ่งทอง
3. เด็กหญิงสงกรานณ์  กาวี
 
1. นายปรีดา  จันทราพูน
2. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 70.6 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายนวมินทร์  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงฝนดาว  มโนตา
3. เด็กหญิงศตพร  นกทอง
4. เด็กหญิงสุขธิดา  คำแสง
5. เด็กหญิงอฑิติยา  งามบุษกรโสภา
6. เด็กชายอภิวิชญ์  ชนะวรรณ
7. เด็กหญิงเจนจิรา  จันต๊ะ
8. เด็กชายแดนสยาม  พัฒนานุกูล
9. เด็กหญิงแสงหอม  บุญศรี
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
2. นายระดับ  ตาเต
3. นางสาวมธุรสณี  กวางทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. นายชาตรี  ป้อแฉ่
 
1. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงนาฏฤดี  คำเงิน
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงอภิญญา  เสือมัจฉะ
 
1. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกัลยา   หทัยเดชานันท์
2. เด็กชายกาวีละ   เยอหมื่อ
3. เด็กชายกิตติธัช   ปัญญาเฉียบ
4. เด็กหญิงจันทร์ฉาย   ศรติศักดิ์
5. เด็กชายจ่าเจ่อ   แซ่ฮิ่ง
6. เด็กชายชัยวุฒิ   แซ่ว่าง
7. เด็กชายชายกัส   ปัญญา
8. เด็กหญิงซูเหมย   ลาหู่นะ
9. เด็กหญิงฐิติยา   กุลศรีทวีปัญญา
10. เด็กชายธนวัฒน์  ยาหงส์
11. เด็กชายธวัชชัย   หนอยตาล
12. เด็กหญิงนราดา   วรัชรังสิมันตุ์
13. เด็กหญิงปุณยนุช   แซ่จู
14. เด็กหญิงมนัสพร   อ่วยยือ
15. เด็กชายมิตรชัย   สมบูรณ์สุขวนา
16. เด็กชายยิ่งเจริญ   แซ่ลี่
17. เด็กหญิงยุพารัตน์   ทองไชย
18. เด็กหญิงรัตนา   จะอู่
19. เด็กหญิงรุ่งนภา   ปวกหลวง
20. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   แซ่ลี้
21. เด็กชายวีรพงค์   โชติอารยะพร
22. เด็กหญิงศุภฤกษ์  แลเชอกุ
23. เด็กหญิงสกุณา   นิมิตรกันทร
24. เด็กชายสมชาย   แซ่จ๋าว
25. เด็กชายสมพงษ์  แสงเพ็ญ
26. เด็กชายสีนวลแก้ว   นายเล็ก
27. เด็กชายสุชาติ  นายมารถ
28. เด็กหญิงสุวิทอน   เงินส่วย
29. เด็กหญิงสุวิมล   เงินส่วย
30. เด็กชายหลาว   แก้วหลง
31. เด็กหญิงอาจู   แซ่ลี
32. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ   แซแหลว
33. เด็กชายโชคทวี   แสงสี่
 
1. นางสาวอัญชลี   เมฆวิบูลย์
2. นางมาลี  สอนบาลี
3. นายสุคณัชญ์  โพธิ์ศรีสุข
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 77.4 เงิน 5 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงชนิกา  เทพอินใจ
2. เด็กหญิงทัศนีกร  ชาวเมือง
 
1. นายณรงค์  ดีสงคราม
2. นายสงกรานต์  อินทะรังษี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงนัยนา  แยค์กูด์
 
1. นายธีระนิตย์  พิมพ์เงิน
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายปฏิพล  แซ่ชู
 
1. นายจักรพงษ์  ปงกันคำ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 62.81 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชนิภา  เบเช่
2. เด็กหญิงชลธิฎา    คะจรรยา
3. เด็กหญิงนันทนา  เยเบียง
4. เด็กหญิงนันทิพร  อาเชอ
5. เด็กหญิงบัวผัด  คำจันทร์
6. เด็กหญิงศิริพร    วงศ์วรรณคำ
7. เด็กหญิงสร้อยทอง  คำจันทร์
8. เด็กหญิงสุนิสา   เชอะมื่อ
9. เด็กหญิงหมี่หน่อง   เชอหมื่อ
10. เด็กหญิงอริสา  แลเชอ
 
1. นางสุมณฑ์รัศมิ์  สิริวรรณะ
2. นายพัตร์ฐพนธ์  สิริวรรณะ
3. นายวุฒิชัย  วงค์ปัญญา
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายน้อย  นามอ้าย
2. เด็กหญิงพราว  คำเครือ
3. นายสรพงษ์  เวทู
 
1. นายจันทร  ไชยมูล
2. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
 
23 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายทักษิณ  ชัยชุ่ม
2. นายพิเชษฐ์  ศักดิ์ศรี
3. เด็กชายเอกลักษณ์  ปัญญา
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายทักษิณ  ชัยชุ่ม
2. นายภูมิไทย  ปานแตง
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญสุดา  จันทาคำ
2. เด็กชายนวพล   สมปินตา
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงธนัชพร   จิ่งหล้า
2. เด็กหญิงบูจู   เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงพิมพ์   ซอ
4. เด็กหญิงลัดดา   มาเยอะ
5. เด็กหญิงหมี่โบ   อาหยิ
6. เด็กชายเศรษฐพงษ์   แซ่ดู่
 
1. นายธานี  ทาขาว
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  สายปิง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำของ
3. เด็กหญิงลักษิกา  บัวละวงค์
 
1. นางรุ่งคิด  พรมรักษ์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจะลอ   ลาหู่นะ
2. เด็กชายจะอื่อ   ลาหู่นะ
3. เด็กชายสุชาติ   ตาสังข์
 
1. นายธานี  ทาขาว
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. นายทิวากร  ดวงแจ๋ม
 
1. นางสมจิตร  ไชยปัน
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กชายพีระพงษ์  เวียงแก้ว
 
1. นางรุจิรา  อาจหาญ
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองอนันต์
 
1. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81.99 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายดายีละ   จะสือ
 
1. นายเลอพงษ์   ปัญญาดี
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  ชายศักดิ์
 
1. นายอมรชัย  ปงลังกา
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 6 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 1. เด็กชายวรวิทย์  แซ่ดู่
2. เด็กชายวินัย    แซ่ดู่
3. เด็กชายสมยศ   แชมือกุ
 
1. นางสายฝน   อกแผ่
2. นางสาวเสนีย์   เอี่ยมชาลี