สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายกี  แซ่ซ่ง
2. เด็กชายซง  แซ่เฮ่อร์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่จั้ง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นางสาวจารุภา  แก้วตา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยาวิเลิง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตอนสุข
3. เด็กหญิงพรทิพา  นรชาติวศิน
4. เด็กหญิงรุ่งรวี  แซ่ฟ้า
5. เด็กหญิงศตรัศมี  ลือชา
 
1. นายประดิษฐ์  ธรรมราช
2. นางจงจินตน์  ยศพิมสาร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงสิริทิพย์  สิทธิวงศ์
2. เด็กชายสุรพศ  วงศ์จีน
 
1. นายวัชรินทร์  รู้ทำนอง
2. นายบัญชา  วงค์อาษา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กชายสมชัย  แซ่โซ้ง
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายลิขิต  ปร๊ะย่อ
 
1. นายทวีศักดิ์  สมควร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1. เด็กชายสาริน  เยอเปิน
2. เด็กชายอนงค์  พรชัย
3. เด็กชายอภิวิชญ์  จันต๊ะคาด
 
1. นางฉวีวรรณ  เหลี่ยมวัฒนา
2. นางอำพา  วงศ์โกฎ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ฉ.เจริญผล
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มินทะขัติ
 
1. นางแพรวพรรณี  ศรีธาราธิคุณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่จาง
 
1. นายปิติมน  ใจเที่ยงธรรมยิ่ง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงพลอย  โชติเสน
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ธนะพิมพ์
2. เด็กหญิงพสุดา  โคตรมุงคุล
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ต๊ะวงศ์ชัย
 
1. นายอภิมุข  อินทจักร
2. นางลำพึง  อุดตระการ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายปณิธาน  ปัญญาหล้า
2. เด็กหญิงปรัศนี  อินต๊ะเสนา
3. เด็กหญิงวิดารัตน์  สุธีวราพล
 
1. นางวรรนทนี  ทำสวย
2. นางสาวอัจจิมา   จันธิมา
 
13 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. นายพีรพล  มาเยอะ
2. นายเวหา  เกียรติ์ชัยงาม
 
1. นายสฐากูร  จำรัส
2. นางนิชานาถ  นิตย์ด่านกลาง
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แสงเมือง
2. เด็กชายเกื้อพงศ์  ศรีใจแก้ว
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นายสายชน  เทือกตา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนศรีสว่าง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไชยถา
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยยิถะ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์กอง
 
1. นางลำดวน  ไชยิถะ
2. นางชุตินันท์   ธรรมดำรงวิทย์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายประมวลศักดิ์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพรทิพา  แซ่เท้า
3. เด็กชายวีระ  แซ่จั้ง
 
1. นางดาริกา  ชัยวรรณะ
2. นายสวัสดิ  แสงงาม
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงนิจฉรา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสายน้ำ  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวตวงพร  คำศรี
2. นางกัญญาพัชร  แสงสุข
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55.31 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงสุกันยา  แซ่ย่า
2. เด็กหญิงเบลีย  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงไมลี  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวนฤมล  สมวุฒิ
2. นางสาววิจิตรา  ภูติโส
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โทเวียง
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วรากมุก
3. เด็กชายอรัญ  อุบล
 
1. นางวัชรมน  จันทรา
2. นางพรนภา  แซ่อึ๊ง
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงแอนนา  แซ่ย่าง
 
1. นายพงศกร  กากูล
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธัชธรรม  เที่ยงธรรม
 
1. นายอนุศักดิ์  ฮงประยูร
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หนานอ้าย
2. เด็กหญิงรักตาภา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงสายไหม  แซ่เฒ่า
6. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  หมั้นเยือน
 
1. นางสาวจอมขวัญรพี  แสนหอม
2. นางทัศนาวรรณ์  คำตื้อ
3. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง 6 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงเกษรา  สีสลับ
 
1. นางลำดวน  บุญเพียร
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงสุนารี  แซ่ว้า
 
1. นางธนวรรณ  บุดดี
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายธวัชชัย  อมตชีวานนท์
2. เด็กชายวิชัย  รักษ์คีรีเขต
3. เด็กชายศรสวรรค์  แซ่ลี
 
1. นางดาริกา  ชัยวรรณะ
2. นางสาวนวภัสร์  อินต๊ะไชยวงค์
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.67 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กชายณัฐกิตต์  คำมะวงศ์
2. เด็กชายทิชานนท์  คำมะวงศ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สอนแก้ว
 
1. นายเอนก  เทพยศ
2. นางวันทนา  ยงยืน
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  จอแยะ
2. เด็กหญิงหมีแซ่  เชอหมื่อ
3. เด็กชายอธิวัฒน์  แซ่ลี
 
1. นายยศธศักดิ์  อ้นน้อย
2. นายวิษณุพงศ์  การดี