สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงทิพวารี  ม่วงนนทศรี
 
1. นางเพ็ญศรี    ธรรมไชย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายพัทธดนย์   จุลสัตย์
 
1. นางศศิธร   ครินชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงนภัสสร  กันทา
3. เด็กหญิงพรหมพร  เรือนวงค์
 
1. นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ
2. นางมรกต  จุมปาลี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กชาย ศุภวิชญ์   หมื่อแล
2. เด็กหญิงทานตะวัน  ปินตาใจ
3. เด็กหญิงภัทรลดา    ลือโขง
4. เด็กหญิงวิชุนันท์  ขันคำ
5. เด็กหญิงอาทิตยา   กันธิรา
 
1. นางฐิติรัตน์   วสิษฐ์พลพงศ์
2. นายชัชวาล  ธิมา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเมืองสาตร 1. เด็กหญิงจินตนา  นำมา
 
1. นางธดาภรณ์  พงษ์ไทย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   สามคำ
 
1. นางสาวพิกุล  ตันดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1. เด็กชายสุวิจักขณ์   มุสิกะนันทน์ วาฤทธิ์
 
1. นายธนพร   โพธิ์ภักดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงภาพิมล  ยารังษี
 
1. นางอังศุมาลิน  วิญญาณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77.67 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงฐิติยา  วิเศษคุณ
 
1. นางศรีธร  วงค์คำ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 96 ทอง 8 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1. เด็กชายเทรเมน โจชัว   ซันเชส
 
1. นายมานัส  ปุสสะรังษี
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 70.45 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   อินต๊ะสงค์
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  เข็มประดับ
3. เด็กหญิงนัชชา  ชลประทิน
4. เด็กหญิงนัฐนรี   กัญญา
5. เด็กหญิงพิชญ์  มณีวรรณ์
6. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปัญญาภูวเศรษฐ์
7. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปริศนานันทกุล
8. เด็กหญิงรุจิรดา  แสนสอาด
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วดี
10. เด็กหญิงอมราวดี  หินใส
 
1. นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ
2. นางกุลนารี   ณะรินทร์
3. นายประชา   รุ่งศิริ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กชายปภพ  ปันมงคล
2. เด็กหญิงลีลาวดี  ทิลลี่ มาร์ช ทรัพย์แก้ว
3. เด็กหญิงใจรดา  พรมเพ็ชร์
 
1. นางสุชารัตน์  ยาศรี
2. นางสายตา  ปาลี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.3 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงมีนา    วรกิจพาณิชย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เสน่ห์
3. เด็กหญิงแสง  ปอ
 
1. นางเบญจวรรณ   หาญใจ
2. นางมยุรฉัตร   ประทิศ
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธนกร  วงค์วิชัย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มหาวัน
3. เด็กหญิงรินทร์วรี  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวปณิตา  คำแดง
2. นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1. เด็กชายธงชัย   แสงดี
 
1. นางมลชญา   หินศรีสุวรรณ
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายนพเกต   เข็มขาว
 
1. นางสุลีกาญ    ธิแจ้
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   แซ่หย่าง
 
1. นางอรุณวรรณ  วรรณเลิศ
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กหญิงพรกมล   ธนบดีจิรกาล
 
1. นางสาวปรียาวดี   กันทอง