สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายพนาไพร  เสาแดงเกิดกุล
2. เด็กหญิงรัตนกร  สิงห์คำ
3. นายไท  กุ่งยะ
 
1. นางพิศมัย  ลิ้มสมวงศ์
2. นางสาวเรณุกา  โพธิ์แฉล้ม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.1 ทอง 6 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุริยา
2. เด็กหญิงกุศลิน  รอบคอบ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชะลิ
4. เด็กหญิงศศิประภา  ธรรมชัย
5. เด็กหญิงศิรินภา  ใจงาม
 
1. นางผ่องศรี  อริยะกุล
2. นางเกี๋ยงทอง  เขียวอ่อน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงตั้งใจ  เซียงซี
2. เด็กชายธัณวรัตน์  หนูแก้ว
 
1. นางราตรี  บริสุทธิ์
2. นางสาวเกษราภรณ์  สุริย์วงค์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่เถ่า
 
1. นางวรรณพร  วงศ์สายใจ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายนภาดล  คนมั่น
 
1. นายพิสันต์  จันต๊ะพิงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.7 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงธัญย์ชนก  หงษ์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิภาดา  กนกวรรณนา
3. เด็กชายอมรเทพ  แปงคำ
4. เด็กหญิงอุทุมพร  สุขสมโสตร
5. เด็กชายไพทูรย์  จะทอ
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงระพีพร  หรี่จา
 
1. นางเกษมณี  บุญยง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กหญิงพินิดา  นิยมไพรนิเวศน์
 
1. นางสาวโสภา  โย่ทู
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกันยา  วันอิน
2. เด็กหญิงกาญจนา  ฟองนวล
3. เด็กหญิงพาณิภัค  ภักดี
4. เด็กหญิงอภิสรา  ลิ้มบุพศิริพร
5. เด็กหญิงอายริญญา  สันแสนดี
 
1. นางรัชฎาพร  ศักดิ์เศรณี
2. นางสาวจินตพร  จำธรรม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงนพมาศ  พวงมาลา
2. เด็กหญิงมู  ลอยคำ
3. เด็กชายศิริพงษ์  ลุงทอง
4. เด็กหญิงสุพรรณษา  จินดา
5. เด็กหญิงหล้า  ลุงยะ
6. เด็กหญิงแหลง  ลุงคำ
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางพรพรรณ  ใจก้อน
3. นางถวิลจิต  ชาตะเวที
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.6 ทอง 5 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสนดวงดี
2. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  ชัยยา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  มั่งมูล
4. เด็กหญิงพิมพิลา  จารีย์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันธิ
6. เด็กหญิงอชิรญา  คำวัง
 
1. นายสุริยันต์  เรือนวงค์
2. นางสาวอรอนงค์  อ่อนจันทร์
3. นางรังสิมา  ดิษบรรจง
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 1. เด็กชายอุทัย  ยะคำ
 
1. นางสาวสุวิมล  สุจินพรัหม
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายวรเวช  เปอลอย
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  มั่งมี
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 1. เด็กหญิงน้องคำ  นายข่า
 
1. นางทิวาพร  ชูนิตย์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.65 ทอง 8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงแพชมพู  สายวัน
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กชายณัฐภัทร  พงพิยาน
2. เด็กชายนำโชค  ลุงใส
3. เด็กหญิงพร  ลุงนาหลิ่ง
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางพรพรรณ  ใจก้อน
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กชายมานพ  ถาวรวิจิตร
2. เด็กหญิงยิ่งมวล  นายยะ
3. เด็กหญิงเยาวภา  แซ่จ๋าว
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางพรพรรณ  ใจก้อน
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กหญิงมัทลิษา  ขินเอ
2. เด็กหญิงส้ม  ลุงซอ
3. เด็กหญิงไพริน  ลุงออ
 
1. นายทวี  โปธา
2. นางสาวพิชญาภา  ชาวเวียง
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายดนัย  นายแดง
2. เด็กชายธนากร  แซ่จาง
3. เด็กชายวิฑูรย์  สินหมี่
 
1. นายอินทร  แก้วป้อม
2. นางพัชรินทร์  นวลเป้า