สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายเคือ  ลุงหม่อง
 
1. นางกรวรรณ  พนาวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงขวัญพร   หลอยเงิน
2. เด็กหญิงนันทิตา   อ่องมิด
3. เด็กหญิงพรเวียงสอน   อนุชิตสกุลวงค์
 
1. นางภัทรภรณ์   ศรีถาวร
2. นายกิตติ   ศิริจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงคำนวน  ลุงนะ
2. เด็กหญิงธนพร  นายจาง
3. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงสุ
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 75.2 เงิน 10 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงธาดารัตน์  แก้วประภา
2. เด็กหญิงพิมพ์นุช  คำตาล
3. เด็กหญิงแสง  คำแป
 
1. นายยวน  มูลสถาน
2. นายเทวฤทธิ์  เขื่อนคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธรรมเฮิง
2. เด็กชายนที  ปู่ทวย
3. เด็กหญิงพอง  ลุงแขก
 
1. นายสราวุธ  จีนใจ
2. นางเรียม  สิงห์ทร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงขันทอง  ธรรมเต็ม
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ปู่แสน
3. เด็กหญิงซี   จองหลู่
4. เด็กหญิงณิชารีย์  เกิดโอฬาร
5. เด็กหญิงอ่อน  ธรรมมอน
 
1. นางเรียม  สิงห์ทร
2. นางสาวประไพ  ธิมา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิงดรุณชิตา  ใจรักปรางพุธ
2. เด็กหญิงธีรดา  แซ่อิ่น
3. เด็กชายยศพนธ์  แซ่จู
4. นายยูฮ่า  งัวผะ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกียรติธนไพบูลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน  รัตนธรรม
2. นางนริศรา  ทิพย์วรรณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 12 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงคำแดง  กาวิละ
 
1. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายซื่อคูณ  แซ่เฉิน
2. เด็กชายอภิชาติ  แซ่หยาง
 
1. นางเพ็ญแข  ปานหมอก
2. นางนัยน์ปพร  ปานกลัด
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงพิมผกา  ติยะ
2. เด็กหญิงศิรินภา  ติยะ
 
1. นายปราโมช  อุปถัมภ์
2. นางแสงหล้า  ไทยวงษ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกชกร  ปันทวรรณ์
2. เด็กหญิงตรีเนตร  จันต๊ะศิริ
 
1. นายรุ่งโรจน์  ศรีพล
2. นางสาวสุนทรี  ทันดร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 8 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายกฤษณ์ติพงษ์  กันธา
2. เด็กหญิงณัฐพร  มูลเมือง
3. เด็กชายมนพัทธ์  ทองสุข
4. เด็กชายสหัสวรรษ  แก้วคำมา
5. เด็กชายอนุศักดิ์  แซ่เท้า
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กุณะจันทร์
2. เด็กชายชาญกิจ  ใจคำ
3. เด็กชายธนาภัทร์  พูลเกษม
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชมภูรัตน์
5. เด็กหญิงปวริศา  สิทธิ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีดวง
7. เด็กหญิงพิชญา  ขันตี๋
8. เด็กชายเมธาวัฒน์  ปัญญาคง
9. เด็กชายเมธาวิทย์  ปัญญาคง
10. เด็กชายเอกพันธ์  สุตาลู
 
1. นายอนุชา  ยาประเสริฐ
2. นางสาวกรรณิการ์  บุญทวี
3. นางปรียาภรณ์ภัทร์  สัพไพร
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปวงรัตน์
2. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
3. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
4. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีแสงใส
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
6. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
7. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
8. เด็กหญิงอารียา  กิติวงค์
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.2 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
3. เด็กหญิงพักตร์ผจง  ผัดเจริญ
4. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
5. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
6. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
7. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
8. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปวงรัตน์
2. เด็กหญิงจา  นายเมิง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  อิทธิสิริสิน
4. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  จะอื่อบวย
6. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
7. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
8. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
9. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
10. เด็กหญิงอารียา  กิติวงค์
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
5. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
6. เด็กหญิงพักตร์ผจง  ผัดเจริญ
7. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
8. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
9. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปวงรัตน์
2. เด็กหญิงจา  นายเมิง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  อิทธิสิริสิน
4. เด็กชายชนาธร  บุญชัย
5. เด็กชายณัฐพงษ์  หมูฝั้น
6. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
7. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
8. เด็กหญิงลุดาวรรณ  ศรีแสงใส
9. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
10. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
11. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
12. เด็กหญิงอารียา  กิติวงค์
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 73.4 เงิน 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงคำหล้า  ลุงหย่า
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ก้อนแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
4. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
6. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
7. เด็กหญิงพักตร์ผจง  ผัดเจริญ
8. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
9. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
10. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
11. เด็กหญิงอุบลฉาย  ลายใส
12. เด็กหญิงแดง  อิ่งต๊ะ
13. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 96 ทอง 5 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงศตพร  อินถอด
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ต้นนาค
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงศรีนวล   จองดี
 
1. นายกิตติ   ศิริจันทร์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงทิราพร  ลุงจิกต๊ะ
2. เด็กหญิงส่วยห่าน  ลุงยะ
3. เด็กหญิงหมวย  ยามะ
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
 
23 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายกฤษณะ  สุวรรณวงค์
2. เด็กชายกิตติกร  ศรีชัย
 
1. นายทวีศักดิ์  ธิมา
2. นายโยบ  เทพดวงแก้ว
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงปัทมา  ลุงซู่
2. เด็กชายอ่องเครือ  ลุงลือ
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.17 ทอง 10 โรงเรียนนามน 1. เด็กหญิงวรรณภร  โตริ
2. เด็กหญิงสิธาสินีย์  ใจเทอะเลอะ
3. เด็กหญิงอินทิรา  พะเกะ
 
1. นายสุวิจักขณ์  ชมเชย
2. นางนนท์ธิชา  โลชา
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีสิงห์
2. เด็กชายหลู่  ลุงอ่อง
3. เด็กชายแสงทิพย์  คำดี
 
1. นางปราณี  พรมพันธ์
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 59.67 เข้าร่วม 12 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  เลาลี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
28 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายกฤษฎา  แซ่หม่า
2. เด็กหญิงกัลยา  แลเซอ
 
1. นางกฤษณา  จรรยานะ
2. นางสุปราณี  สุทธะ
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายจันทร์  มานะ
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายตี๋เล็ก  ลุงต๋า
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงปุ้น  ลุงจ่าหลิ่ง
2. เด็กหญิงเข็ม  ลุงจะหลิ่ง
3. เด็กหญิงเซ  ลุงจะหลิ่ง
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  ประเสริฐยิ่ง
2. นางสาวอรสา  มาธวรรย์กุล
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.66 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณราม
2. เด็กชายสวิส  มาเยอะ
3. เด็กชายสาหลู่  ลุงคำ
 
1. นางวาสนา  บำรุงเกียรติ
2. นางสุปราณี  สุทธะ
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายสมชาย  วิบูลนิติพัฒนา
2. เด็กชายหล่อซอ  อาซอกู่
 
1. นางสุปราณี  สุทธะ
2. นางวาสนา  บำรุงเกียรติ
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายกันต์กฤต  กันไทย
2. เด็กชายคำอ่อง  นายเล็ก
3. เด็กชายธีรเดช  ลายใส
 
1. นายทรงธรรม  เสรีรัตน์
2. นางสุพรรษา  เสรีรัตน์