สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงคำอู  ลุงคำ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ขุมาลี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  วิลานันท์
4. เด็กหญิงเกี๋ยงทอง  แก้วตา
5. เด็กหญิงแอนนา  ทองทูล
 
1. นางสาวรำจวน  จักษุแก้ว
2. นางสาวกมลพรรณ  ดวงเขตต์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงพนิดา  ทาแก้ว
 
1. นางกิ่งกาญจน์  คำวงค์ปิน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 84.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    สุขเกษม
2. เด็กชายกันตพัฒน์    อนันต์บัณฑิต
3. เด็กชายจักริน  จันทร์เป็ง
4. เด็กชายจิณณวัตร    ฟองแก้ว
5. เด็กหญิงจิตสุภา  สิทธิ์ฤทธิ์
6. เด็กหญิงณัชชา    บุญสูง
7. เด็กชายณัชพล    ขาคำ
8. เด็กหญิงทักษพร    ใจน้อย
9. เด็กชายธนวัฒน์    แดงจ่าม
10. เด็กหญิงนริศรา    ดวงสีดา
11. เด็กชายนัสพวัฒน์    สิ่วสงวน
12. เด็กหญิงนิจวรีย์    พงษ์ปวน
13. เด็กชายบารมี    โพธิ
14. เด็กหญิงบุณทริกา    สมศักดิ์
15. เด็กหญิงประภาพร    พงษ์เทพ
16. เด็กชายพชร    ตันเมืองมา
17. เด็กชายพร้อมพงค์    อภิวงค์
18. เด็กชายภารดร    การะหงษ์
19. เด็กชายวิทยา    อุตสุภา
20. เด็กชายศตวรรษ    ทองทิพย์
21. เด็กชายสิริศักดิ์    ถาน้อย
22. เด็กหญิงสุชาดา    อุดมพันธ์
23. เด็กหญิงสุชานุช    ธรรมวงค์
24. เด็กหญิงอรยาณี    สุภา
25. เด็กชายอรรถชัย    ศิริมงคล
26. เด็กชายอิทธิพล    พิทักษ์คีรีเขต
 
1. นายธนู    มีสัตย์
2. นายยุทธนา    คำวัง
3. นายศุภชัย    ปัญญาวิภาส
4. นางนิตน้อย    อินชัย
5. นางจรรยา    มหานันท์
6. นางธนพร   อนุสรพรพงศ์
7. นายประเสริฐ    วงค์ชัย
8. นายสุรพล    อนุสรพรพงศ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97 ทอง 4 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงณพัฒน์  ถาวรสุขาวดี
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกันติชา  สุทัศน์
2. เด็กหญิงขวัญชีวา  ใจมา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วจันทร์
 
1. นางสุนทรี  คุณา
2. นางสาวสุทธิพร  เชียงปวน
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.13 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายสุวัจชัย   นันตาดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   คุ้มภัย
 
1. นางสาววิชุภรณ์  สมเทา
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   สายสุภา
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายบัญญัติ   เลาว่าง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ม่วงเขียว
3. เด็กชายใจหม่อน   ลุงยาว
 
1. นางสาวปรียาดา   ทะพิงค์แก
2. นายธนรักษ์  คำมาลา
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแสนตอ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  จักษุตน
2. เด็กชายภูผา  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวกิจติยา  พรมมินทร์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กหญิงพิกุล  ลุงหลิ่ง
 
1. นางกัญญา  พิชยานนท์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายธนากร  ซิวแดง
 
1. สิบเอกอุเทน  ธิโย