สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงดรุณี  ตาเตอะ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สินสบเมย
3. เด็กหญิงอรณิชา  คำสุข
 
1. นางพิชญากร  คำใส
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. นายทศพร  ชมภูทัน
 
1. นางมณีจันทร์  เขื่อนควบ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ประยูรเวียง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายนนท์นิพัทธ์  เสนากุล
 
1. นางสาวมยุรี  กันทะหลั่น
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  รูดู
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 81.87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงนฤมล  จันตะอินทร์
2. เด็กชายภิรมย์พร  โจเรือน
3. เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  จันทร์ซุย
4. เด็กชายวรวุฒิ  กาวี
5. เด็กหญิงวลัยพร  สร้อยฟ้า
6. เด็กหญิงสุภิการ์  สร้อยฟ้า
7. เด็กหญิงสุวัจจี  จันทร์สุพัท
 
1. นางสาวพิมพิมล  ศรีโชค
2. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายกำชัย  ปฐมบวรทัต
2. เด็กชายวันเฉลิม  สุจริตค้ำจุนวงศ์
3. เด็กชายเชิดชัย  บรรพตกุญชร
 
1. นางสาวฉันทพัฒน์  จันทร์ออน
2. นายศุภวัฒน์  วงค์ฉายา
 
8 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สันติพนาพงษ์
2. เด็กหญิงภัทรภร  ธานีมั่นคงเดช
3. เด็กชายอนุุชัย  ซอทาโซะ
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์คำ
2. นางสาวปราณี  จะซือ
 
9 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงจันทรา  รัชพลธานี
2. เด็กชายราเชนทร์  สุอิ่ม
3. เด็กชายไตรภพ  สุภัคจตุรพร
 
1. นายบัณฑิต  กันธิวัง
2. นางสาวยศสินี  ใจน้อย
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงธิดา  สายชลรำไพ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ฟ้าประทานไพร
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เสริมไพริน
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวพิมพา  พลทวิช