สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงนฤมล    เจริญเจ้าสกุล
2. เด็กหญิงพรทิพย์   แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงรัชนี    ตระกูลคูณอนันต์
4. เด็กหญิงสุมาลี    แซ่เห่อ
5. นางสาวเพ็ญศิริ   แซ่เจ่า
 
1. นายพิทักษ์  ไชยสถาน
2. นางสุภาณีย์  กูลเรือน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกชกร  มนตราหิรัญ
2. เด็กหญิงกสิกร  ดีเลิศวุฒิกร
3. เด็กหญิงกาญจนา  ทรัพย์จรูญโรจน์
4. เด็กชายจตุรงค์  สถิตพงษ์เดช
5. เด็กหญิงจิตรานุช  วิราสมบัติกุล
6. เด็กหญิงญาวรัตน์  ศุภกานต์ชน
7. เด็กหญิงฐิิติรัตน์  รัตตัญญูวงศา
8. เด็กหญิงดาราพร  เติมฤดีเสมอ
9. เด็กชายธเนศ  แซ่ว้าง
10. เด็กหญิงนันทกร  ไพรกาญจนเกษร
11. เด็กหญิงนันทิตา  สวัสดิ์พนารักษ์
12. เด็กหญิงนุชวรา  ชวลิตเกียรติกุล
13. เด็กหญิงปวีณ์นุช  สว่างวัฒนกุล
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  สิริแจ่มพงศ์
15. เด็กหญิงพรพรรณ  จารุคงคา
16. เด็กหญิงพฤกษาพร  มาลีวรสิทธิ์
17. เด็กหญิงพัชนีกร  ดรุณีเลิศวรกุล
18. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ฐิติกรสันติ
19. เด็กหญิงมณฑิรา  วัชรพิกุลกลิ่น
20. เด็กหญิงรัญชนา  พนมสันติ
21. เด็กหญิงวนิดา  ลดาวัลย์เวชกิจ
22. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สถิตพงษ์เดช
23. เด็กหญิงวัชรี  แซ่ว้าง
24. เด็กหญิงศรีวิไล  จันทร์ทอแสง
25. เด็กหญิงศิริพร  รัตตัญญูวงศา
26. เด็กชายสราวุฒิ  เชิดชูคุณธรรม
27. เด็กหญิงสิราวรรณ  สิริสุนทรกุล
28. เด็กหญิงสิริพิมพ์  ถนอมสินธุมาศ
29. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แจ่มคีรีรัตน์
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  แผ่อรัญไพรสณฑ์
31. เด็กหญิงสุนารี  ลำแพนไพรี
32. เด็กหญิงสุภัทธนีย์  เถมินพนา
33. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปทุมวโรภาส
34. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พงศ์ประทีปชัย
35. เด็กหญิงสุรินทร์รัตน์  อนุรักษ์วนภูมิ
36. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ว้าง
37. เด็กหญิงอาทิตยา  กนกนาวากุล
38. เด็กหญิงอารายา  สากลบูชา
39. เด็กหญิงเบญญภา  สถิตพงษ์เดช
40. เด็กหญิงเพ็ญศรี  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
 
1. นางสาววิภาพร  เพียรกิจพงษ์ไพร
2. นางสาวยุพิน  เซอร์
3. นางสาวสุวรรณา  บัวทรัพย์
4. นายรดิศ  โชคสุขเสียงวิเวก
5. นางสาวโสภา  เทาะเว
6. นางสาวพิมพ์พร  สุขโข
7. นายชลัชนัย  ซื่อเกียรติขจร