สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตรัง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61.3 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1. เด็กชายภัคพล  หวานพูล
 
1. นางนฤมล  สีสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงธวัลพร  ชุมเชื้อ
 
1. นางฉลวย  อ่อนคง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 1. เด็กหญิงธัญสินี  มะนะโส
 
1. นางจุฑารัตน์  โสภณพลศาล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 1. นางสาวชัญญานุช  คงที่
2. นายพิทวัส  รัตนมณี
3. นางสาวสุพรรณิกา  สิทธิพิสัย
 
1. นางชนิดา   รักษศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายคงกฤช  พิมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สีแก้ว
3. เด็กหญิงผกามาศ  บุญสร้าง
 
1. นายอนุสรณ์  จิตบุญ
2. นางเจตยา  บุญสะกันต์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. นางสาวธนิษฐา  แก้วท่าแค
2. เด็กชายนพรัตน์  คงแก้ว
3. เด็กหญิงปุณฑริกา  ใหมทอง
 
1. นางสาวศิริภรณ์  เพชรแก้ว
2. นางสาวคุณภัทร  ช่อทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงญรินดา  พรรษาคร
2. เด็กหญิงทาริกา  จิตรเพชร
3. เด็กหญิงปิยาภัทร  เส้งขาว
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีจันทร์
5. เด็กหญิงโมนา  ปรังเจะ
 
1. นางชุลีภรณ์  นาคช่วย
2. นางประภา  ธีระกุลพิศุทธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเจือ
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทพแก้ว
3. เด็กหญิงรินรวี  ทองใย
4. เด็กหญิงเบญญาภา  ปรียธาดา
5. เด็กหญิงเปรมสินี  ฤทธิ์ฉิม
 
1. นางชุลีภรณ์  นาคช่วย
2. นางสาวสุนิตย์  เอ้งฉ้วน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพียรมิตร
2. เด็กหญิงมนัสชนันท์  รองเดช
3. เด็กหญิงรินลณี  นกแก้ว
4. เด็กหญิงสุชาณี  สงไข
5. เด็กหญิงอภิวรรณ์   สันติเพชร
 
1. นายบุญเหลือ  ชายภักตร์
2. นางสาวจีรวรรณ  พิชัยรัตน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  นิลเพชร
2. เด็กหญิงธันย์วรินทร์  เตียวธาดากุล
3. เด็กหญิงนรีกานต์  ประจง
4. เด็กชายนุฎน  สกุลคง
5. เด็กหญิงอนุสรา  เก้าเอี้ยน
 
1. นางสาวชีรานันท์  แซ่จุ้ง
2. นางสาวภาวนา  ดำเกาะ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1. เด็กชายกิตติทัต  ขวัญนิมิตร
2. เด็กชายจิรทีปต์  ขาวคง
3. เด็กหญิงจิราพรรณ  ทองรอด
4. เด็กหญิงชนันดา  เอี้ยวถึ้ง
5. เด็กชายชยางกูร  บาลทิพย์
6. เด็กชายชัยชนะ  ฤทธิ์หมุน
7. เด็กหญิงธัญธิชา  ชูแสง
8. เด็กชายนิติลักษณ์  เครือวัน
9. เด็กชายพรหมมินทร์  องศารา
10. เด็กชายพลพล  ยาลัน
11. เด็กหญิงพิมพกานต์  สันติเพ็ชร
12. เด็กชายภูวดล  ไชยมล
13. เด็กชายวีรภัทร  พลสังข์
14. เด็กชายศราวุฒิ  ละอองรักษ์
15. เด็กชายศุภชัย  คงเลิศ
16. เด็กหญิงหทัยภัทร  ชูแก้ว
17. เด็กหญิงอังศุมาลิน  สินติเพชร
18. เด็กชายอาชานนท์  นุ่นศรี
19. เด็กหญิงอาริยา  พาเก่าน้อย
20. เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  ปิติรัตนวรรณ
 
1. นายยงยุทธ  นาคช่วย
2. นางนิรุสลินดา  ชายภักตร์
3. นางสาวบราลี  ชัยสิริ
4. นางสุวิมล  ปาระณะ
5. นางสาวจรีวรรณ  วะนะกะ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ดับพันธ์
 
1. นายเอกรินทร์  ถิ่นนา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุดเดช
 
1. นางผกามาศ  ดำปิน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ขาวดี
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองดี
 
1. นางสาวพยอง  ตู้ดำ
2. นางสาวตานตะวัน  นานช้า
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. นายธีธัช  เจริญสุข
2. เด็กหญิงวารุณี  กุดเขียวอาจ
 
1. นางผกามาศ  ดำปิน
2. นายอาคม  ดำปิน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายขจรภพ   กั้นฉ่อง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ขาวเขียว
3. เด็กชายมนัส  บัวเพ็ชร
 
1. นายธเนศ  จำเนียรกิจ
2. นางถนอมศรี  แคนยุกต์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 83.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงกัทลี  ใจสมุทร
2. เด็กชายกิตติธร  ศรีสุข
3. เด็กชายกิตติวัฒน์  ช่วยเกลี้ยง
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ยิ่งขจร
5. เด็กชายธีรภัทร  พลสังข์
6. เด็กหญิงนรีกานต์  คงรักษ์
7. เด็กชายภูวไนย  นพวงศ์
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปิยะวัฒน์
9. เด็กหญิงลลิตา  คงรักษ์
10. นายศุภสิน  สร้างผล
11. เด็กหญิงสุธิดา  บริรักษ์พัฒนกุล
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤทธิ์เดชา
 
1. นายอาธร  หนูหมาด
2. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
3. นางสาวอมลวรรณ  ทับเที่ยง
4. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 58.67 เข้าร่วม 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กชายธนภัทร  โพธิกุล
 
1. นางสาวศรีจันทร์  เพชรดี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.83 ทอง 6 โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายชยธร  เพ็งเผา
 
1. นายพรเทพ  ช่วยด้วง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง 4 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  จันทนพันธ์
 
1. นางพรพิศ  พรหมสุข
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัฐการ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขมี
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูทอง
4. เด็กหญิงดลลชา  กำเนิด
5. เด็กชายทัตพงศ์  โอทอง
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขคุ้ม
7. เด็กชายปัญญธร  ชัยมี
8. เด็กชายพฤษธวัช  ไกรเทพ
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  วัฒนสถิตย์นุกูล
10. เด็กชายเอกรินทร์  วัฒนสถิตย์นุกูล
 
1. นางสาวอตินุช  สรรเกียรติกุล
2. นางนิตยา  รอดบุญ
3. นางกาญจนา  ไชยรัตน์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.8 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองเป็ด 1. เด็กหญิงกฤตยา  เยาดำ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  มาศเสถียร
3. เด็กหญิงฑุลิกา  หนูแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สมบัติทอง
5. เด็กหญิงนุชณี  สังข์ขาว
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  เผือกชาย
7. เด็กหญิงพรรษชล  นาทุ่งนุ้ย
8. เด็กหญิงวิลัยวัลย์  พลวัฒน์
9. เด็กหญิงสุธินี  ส่งเสริม
10. เด็กหญิงสุธิมา  ทองขวิด
11. เด็กหญิงอัมภาวดี  จันทร์ฝาก
12. เด็กหญิงเบญจมาศ  นวนจันทร์
 
1. นายสมวุฒิ  กุลพุทธสาร
2. นางกาญจนา  พลสังข์
3. นางสาววิลาวัลย์  แก้ววิเชียร
4. นางสาวจิราวี  เขาแก้ว
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กหญิง-  -
2. เด็กหญิง-  -
3. เด็กหญิงพริตา  นาวาเดช
4. เด็กหญิงยุพาวดี  ชิตแก้ว
5. เด็กหญิงศศิชา  มลยงค์
6. เด็กหญิงสกลรัตน์  เมืองแก้วกุล
7. เด็กหญิงอภิญญา  เมืองแก้วกุล
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองเหมือน
 
1. นางสาวบุญฑิตา  ก่อกฤตยา
2. นายสุชาติ  เตี่ยวย่อง
3. นางจันทนา  อาจชอบการ
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เพชรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ยงวิริยกุล
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ถาวรีย์จิรทีปต์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิช  มืดเกิด
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  มืดเกิด
6. เด็กหญิงธนพร  หลักเพชร
7. เด็กหญิงธันยมัย  จิ้วตั้น
8. เด็กหญิงบัวชมพู  เครือเตียว
9. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงสุวรรณ
10. เด็กหญิงมุฑิตา  หนูเหมือน
11. เด็กหญิงศศิธร  ชลธาร
12. เด็กหญิงสุนทราภรณ์  ครุประทีป
13. เด็กหญิงอนุธิดา  ตั้งคำ
14. เด็กหญิงอังคณา  ชูค้ำ
15. เด็กหญิงอัจจิมา  วงศ์น้อย
16. เด็กหญิงไอรดา  บุญชูช่วย
 
1. นางสาวดรุณี  ยิ้มแก้ว
2. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
3. นางสาวอังคณา  รอดรักษ์
4. นายเอกชัย  ไมตรี
5. นางชื่นจิต  ชูเอน
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงกอบแก้ว  จันด้วง
2. เด็กหญิงกิตติมา  ชูโชติ
3. เด็กหญิงชาลิสา  ช่วยพันธ์
4. เด็กหญิงชาลิสา  โฟฉิว
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองคง
6. เด็กหญิงพิชชาพร  จำปา
7. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ใจบุญ
8. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วลาย
9. เด็กหญิงภุมริน  เขียดแก้ว
10. เด็กหญิงมัณฑนา  แสนเวียง
11. เด็กหญิงรัญชิดา  โรจน์ชัยนิธิ
12. เด็กหญิงศิรดา   บุณโยดม
13. เด็กหญิงสุณัฏฐา  แดงเอียด
14. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญมี
15. เด็กหญิงเนติมา  ด้วงสุข
16. เด็กหญิงเบญจพร  นวลสุวรรณ
 
1. นายกิตติ์เนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นายเอกชัย  ไมตรี
3. นางสาวอังคณา  รอดรักษ์
4. นางปรีดา  มุสิกะรังษี
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 96 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กชายปลายพฤษภ์  รัตนนิรมลสกุล
 
1. นางสาวณัฐพร  สง่า
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไทรงาม
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กิ้มมาบุตร
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สังยวน
4. เด็กหญิงณิชกุล  วรรณา
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  อินนุพัฒน์
6. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  โพธิ์จันทร์
7. เด็กหญิงสุกานดา  ทองแป้น
8. เด็กหญิงสุจิตรา  หาญแก้ว
9. เด็กชายอรรถชัย  นพวงศ์
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สัญกูล
 
1. นางสุภาภร  แสงผะกาย
2. นายประเสริฐ  หนูนุ่ม
3. นายวาสนา  คงบัน
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงวิวรรณรัตน์  หมั่นกสิกรรม
2. เด็กชายอนุวัตน์  หมาดหมีน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้ววิมล
 
1. นางสาวชุษณา  นัครา
2. นางวิภาวรรณ  สมจริง
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. นายณัฐนันท์  ชุมศรี
2. นายพนมพร  คงแก้ว
3. นายสถาพร  ทองดียิ่ง
 
1. นางเลอขวัญ  แซ่ผ่าน
2. นายบรรลือ  หนูสีคง
 
30 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล5 (วัดควนขัน) 1. เด็กหญิงชนันนัทธ์  เพชรขัน
 
1. นางสาลี  สัมพันธรัตน์
 
31 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71.66 เงิน 10 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 1. เด็กชายดนัยพัฒน์  จำปาทอง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ไขสะ
 
1. นางนุชนาถ  เอี้ยวซิโป
2. นางทัศนา  เกตุทอง
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.34 เงิน 7 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 1. เด็กชายอชิระ  ชอบอินทร์
 
1. นางสาววัลลภา  ไกรทอง
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปะเหลียน 1. เด็กชายภูวนาท  เพชรสุทธิ์
 
1. นางลาวัณ  แสวงรัตน์
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.7 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทอนหาน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางนพพร  กาญจนาทิพย์
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กชายศรัณยู  ช่วยมี
 
1. นายนาวี  เรืองชู
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายธีรภัทร  ชูอ่อน
2. เด็กชายปานณวัฐ  ทองโท
3. เด็กชายสันติสุข  ทองโท
 
1. นางสาวรัชฎา  แสงจันทร์
2. นางเสาวลักษณ์  พลพัง