สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตรัง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงศุภัชญา  เม่งเอียด
 
1. นางสาวอังศุมาลิน   ศรีสงคราม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำแพะ 1. เด็กชายนที  พงศ์เดช
2. เด็กชายรัชชานนท์   ดำแก้ว
 
1. นายสราวุฒิ  เพ็ชรย้อย
2. นายอดิสรณ์  โชติรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขากอบ 1. เด็กหญิงณัชชา  ชูจันทร์
2. เด็กหญิงณีรนุช  ตั้งเคี้ยน
3. เด็กหญิงปานคิ้ว  อินทรเอียด
4. เด็กหญิงมุกรินทร์  ชูแก้วร่วง
5. เด็กหญิงอลิสรา  ทองศักดิ์
 
1. นางรัษฎา  คำทอง
2. นางสาวนัฏกาญจน์  จิตรแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขากอบ 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  เอตะนาม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขการ
3. เด็กหญิงวาสนา  สิงห์แก้ว
4. เด็กหญิงอนัดดา  ผกาแก้ว
5. เด็กหญิงอรปรียา  แจ้งจุน
 
1. นางรัษฎา  คำทอง
2. นางสาวเอกฤทัย  พรหมณะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายกฤตพร  กลิ่นเพ็ชร์
2. เด็กชายคเชนทร์   ชุมผล
3. เด็กหญิงจีรนันท์  รอดเมือง
4. เด็กหญิงตรีชฎา  กุลจิ
5. เด็กหญิงทัศนีย์   นวลศรี
6. เด็กชายธนิสร  ไพริน
7. เด็กชายธรรมวิสิทธิ์  จักรัส
8. เด็กชายธีระศักดิ์  บัวหลวง
9. เด็กหญิงนิชดา  กุลจิ
10. เด็กชายปฏิพล   แดงขาว
11. เด็กชายพิธาน  ตรงมะตัง
12. เด็กชายยสรวิศ   เพียรดี
13. เด็กหญิงวรรณนิสา  กิ่งเกาะยาว
14. เด็กหญิงสุนิสา  สุขเสน
15. เด็กชายสุริยา  ทองประดับ
16. เด็กหญิงอันสานา  นวลศรี
17. เด็กชายเจษฎา  ชตาฤกษ์
18. เด็กชายเฉลิมชัย  เลิศวงศ์หัตถ์
19. เด็กชายแบงค์ชาติ  รัตนตรัง
 
1. นางสาวณัฏฐริฌา  ศิริพันธ์
2. นางจุรินทร์  พึ่งบุุญ
3. นางปัญญา  พรหมทอง
4. นางเรวดี  สงรักษ์
5. นางพจนา  นิลแก้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เดชอรัญ
2. เด็กชายณัฐกิจ  เครือเอียด
3. นายทวีศักดิ์  ขึงสันเที๊ยะ
4. เด็กชายธนพงษ์  จ่าโทรัตน์
5. เด็กชายนนทวัฒน์  พันธ์เศษ
6. นางสาวปวีณ์นุช  อ่อนแก้ว
7. เด็กชายปุรินทร์  สันดานดี
8. เด็กชายพลพล  ทองแก้ว
9. เด็กหญิงพัทธนันท์  ขวัญดำ
10. เด็กชายภาสกร  ทองแก้ว
11. เด็กชายศักรินทร์  ชุมนาคราช
12. เด็กหญิงเกตุสุดา  เรืองงาม
13. เด็กหญิงเกศรา  พรมคนซื่อ
14. เด็กชายเดโชชัย  ชีวะโรรส
15. นายเด่นชัย  โยธา
 
1. นายปราโมทย์  โยธา
2. นายทนงศักดิ์  คงประสม
3. นางรสสุคนธ์  โยธา
4. นางสาวสุธิดา  รองเมือง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 74.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วรรณะ
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงกฤติกา  อ้นชู
4. เด็กหญิงกอล์ฟ  โทประดิษฐ์
5. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชิตชลธาร
6. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญมั่น
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดชุม
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขิกขำ
9. เด็กหญิงฑิตฐิตา  เชียรชม
10. เด็กชายณัฐชนน  ผอมแก้ว
11. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เอี่ยมสะอาด
12. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เจริญ
13. เด็กหญิงตวิษา  ยอดชุม
14. เด็กหญิงธัญรดา  คลายทุกข์
15. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เอี่ยมละม่อม
16. เด็กชายนนทภัทร  ไชยคีนี
17. เด็กหญิงนภาภรณ์  อ่อนทอง
18. เด็กหญิงบงกชทิพย์  กลิ่นวัง
19. เด็กหญิงปานตะวัน  จินดาวงศ์
20. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์ทอง
21. เด็กหญิงพนิดา  จินดาวงค์
22. เด็กชายภูวนัย  คงสบาย
23. เด็กหญิงมนทิชา  หนูขาว
24. เด็กหญิงยุวดี  มีสุข
25. เด็กหญิงลลิดา  รักษาศรี
26. เด็กหญิงลัดดา  ชัยมงคล
27. เด็กหญิงวราพร  ผลเศรษฐี
28. เด็กชายวรายุทธ  เวชรังษี
29. เด็กหญิงวิยะดา  หนูวงค์
30. เด็กหญิงศศิวิวรรณ์  จิตใจภักดิ์
31. เด็กหญิงศุกร์กมล  อุดมรัตน์
32. นายอนุสรณ์  โสมนัส
33. เด็กชายอภิชาต  เอียดภิรมย์
34. เด็กหญิงอรทัย  กลับจิตร
35. เด็กหญิงอรอมล  ทองอ่อน
36. เด็กหญิงอังคณา  สุวรรณกิจ
37. เด็กหญิงอุไรพร  สมจิตรด้วง
38. เด็กหญิงเกวลิน  ควนวิไล
39. เด็กหญิงเบญทิพย์  รักษาศรี
40. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มงชู
 
1. นายอุเทน  ซุ่นยะโม
2. นางเตือนใจ  อั้นทอง
3. นางกรศิวรรณ์  สุคนธ์
4. นางสาวสุภาพร  สมใจนึก
5. นายณัฐนนท์  สงชู
6. นายอภิรักษ์  นาวารี
7. นางสาวนิติมา  เสาวรัตน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายกิตติกร  ขาวปี้
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  รอดเมือง
3. เด็กชายศุภฤกษ์  ซิ้นมุก
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  แดงขาว
5. เด็กชายอนุรักษ์  แก้วพิทักษ์
 
1. นายวรวุฒิ  คงแก้ว
2. นายสุพล  กระสังข์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 64.66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงธิติมา   ขาวงาม
 
1. นายประสาร   ทองปรวน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 8 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนโชติ   มณีสิงห์
 
1. นายสุริยัน  ดำแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองงาม
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชูแสงจันทร์
3. เด็กชายกิตติภัทท์  แก้วมณี
4. เด็กชายจิรสิน  ประมวลศิลป์
5. เด็กหญิงจิระนันท์  ปริงทอง
6. เด็กหญิงจุรีรัตน์  หนูเซ่ง
7. เด็กหญิงฉวีวรรณ  จริงจิตร
8. เด็กชายชโนทัย  คงเรือง
9. เด็กชายฐาปนพงษ์  รำไพภักดี
10. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   หนูพุ่ม
11. เด็กหญิงณัฐชนก  จันทร์ถิ
12. เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์ผ่อง
13. เด็กหญิงดวงกัญญา  ไทรงาม
14. เด็กชายทินภัทร  แข่จะวัต
15. เด็กชายธีรพันธ์  จันทร์ผ่อง
16. เด็กหญิงนภามาศ  มณะโส
17. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีประสิทธิ์
18. เด็กชายภัทรพล  แก่นเมือง
19. เด็กหญิงมินตราวดี  สุขสง
20. เด็กชายรัชชานนท์  ทองแท้
21. เด็กชายรัชพล  รักช่วย
22. เด็กหญิงลลิตา  ทองมั่น
23. เด็กหญิงวรรณกานต์  ขาวสุข
24. เด็กชายวีรภัทร  ทองมั่น
25. เด็กหญิงศิริวรรณ  ซ่วนเซ่ง
26. เด็กหญิงศุภิสรา  จีนเดิม
27. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วรักษ์
28. เด็กหญิงสุญาดา  สีอ่อน
29. เด็กหญิงสุธาสิณี  วิรุลศรี
30. เด็กหญิงสุภาวิตา  บัวเพชร
31. เด็กหญิงอธิกานต์  จันทโกมุท
32. เด็กชายอนิรุท  ลิ้มหยัด
33. เด็กชายอนิวรรตน์  สุขสง
34. เด็กหญิงอภัสสรณ์  มากมูล
35. เด็กหญิงอรยา  โตกำ
36. เด็กหญิงอรัญลดา  พุฒนวน
37. เด็กหญิงเกศมณี  แก่นเมือง
38. เด็กหญิงเกศแก้ว  ขวัญเมือง
39. เด็กหญิงเบญจพร  อินทร์ช่วย
40. เด็กชายเบญจรงค์  ส่งแสง
 
1. นางสาวพรศิริ  พงษ์อร่าม
2. นางวัลดา  แก้วกังวาล
3. นางสุเทวี  ลัคนาศิโรรัตน์
4. นางณิชมน  มีแก้ว
5. นายปกรณ์  อาจสมโภช
6. นายธีรพล  ดิสโร
7. นายณัฏฐกฤษ  อาจสมโภช
8. นายธีรวิทย์  สีสุข
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงกนกพร  ชูเนตร
 
1. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 1. เด็กชายมนัญชัย  เพาะผล
2. เด็กหญิงวรรณิสา  หมาดหมิ่น
 
1. นายเสริมศักดิ์   รักใหม่
2. นายณรงค์ศักดิ์  ด่านอุดม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขาพระ 1. นายณัฐพงศ์  บุญชากร
2. นายสิทธิพร  แดงเวชงาม
3. นางสาวสุกัลยา  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นางอังสนา  ชูงาน
2. นางชัชฎา  บริพันธ์
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงณัฐชา  คลายทุกข์
 
1. นางสาวกนกพร  จันทรปาน
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. นางสาวธนวรรณ  เตชะวงค์
 
1. นางสาวสุนิศา  ภักดิ์จันทร์
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.32 เงิน 8 โรงเรียนบ้านในปง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ยกย่อง
2. เด็กชายยศพนธ์  คงหน่อ
3. เด็กชายเจณุวัตร  เมืองหมิ้น
 
1. นายฮัสสัน  จิตรบรรทัด
2. นายชอบ  อ่อนจง