สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตราด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ฟองเจริญ
 
1. นางวัฒนารมย์  ชวลิตชัยชาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงพิยะดา  สว่างไพร
 
1. นางจันทนา  ทัศวิล
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  นิ่มมาก
2. เด็กชายพัทธพล  สมศรี
3. เด็กหญิงแพรวา  พลนามอินทร์
 
1. นางสาวสุกฤตา  แววนำ
2. นางกรรณิกา  บุ้นกี้
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายณัฐภัทร  พรมคุด
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงเมธาพร  สารศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 1. เด็กชายวีระวัฒน์  ปืนสุข
2. เด็กชายสมเกียรติ  จากจร
 
1. นายบุญส่ง  บุญมี
2. นางสาววันเพ็ญ  สิทธิโชติ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กชายตี๋   สุข
2. เด็กชายบุญพร   สุขสอาด
3. เด็กชายฮิง   อุก
 
1. นางสาวสาเก   เอี่ยมวิไล
2. นางสุนทรี  ประหยัดใช้
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. ว่าที่เรือตรีประกิจ  เกษแก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. ว่าที่เรือตรีประกิจ  เกษแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. ว่าที่เรือตรีประกิจ  เกษแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสาวิณี  คำรอด
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 72.99 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจันที  แก้วทอง
2. เด็กหญิงนาด  เลง
3. เด็กชายนิด  พรประสิทธิ์
4. เด็กหญิงนิตา  ทราย
5. เด็กหญิงยีง  นาง
6. เด็กหญิงวนิดา  ศรีวิชัย
7. เด็กหญิงอาภารัตน์  ศิลารัตนชัย
8. เด็กชายเล  ปีน
9. เด็กหญิงแระ  สุขสวัสดิ์
10. เด็กชายโกศล  เงิน
 
1. นายวีระพันธ์  เขียวเงิน
2. นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์
3. นายสมนึก  ช่อลัดดา
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงพา  ท่าทราย
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงเปรมกมล  กองจินดา
 
1. นางกัญญา  มุสิกา
2. นางภัทรวรรณ  อิ่มเสมอ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันดาปราบ
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ประดิษฐศร
3. เด็กหญิงโสรยา  แถวนาชุม
 
1. นางนิตยา  ต่อประสิทธิ์กุล
2. นางสาววัชรี  บุญลาภ
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงพรรษชล  จิวชะลา
2. เด็กหญิงภีรดา  รัตนวงษ์
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
2. นางธันยนันท์  ศรีตะกูลรัตน์
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริแก้ว
2. เด็กหญิงอณามิกา  วังรัตน์
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
2. นางสาวสุวภา  เรืองศิลป์
 
17 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงกุลิสรา  ธนะประสพ
2. เด็กชายปิยศักดิ์  ประสิทธินาวา
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
2. นายเชาวลิต  เย็นฉ่ำ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ยศประเสริฐ
2. เด็กชายปรเมศ  สุขสว่าง
3. เด็กชายสุภัทร  หาญพัฒน์
 
1. นางสาวลูกจันทร์  ภูมิมาโนช
2. นางสาวศศิวิมล  จุลศิลป์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.5 ทอง 8 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กหญิงมณีรัตนา  บุญ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  กัมพุช
3. เด็กชายอาทิตย์  ลักษณะเพ็ญ
 
1. นายอนุรัตน์  ช้างงาม
2. นางวิลาวัณย์  ศิริรูป
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 1. เด็กหญิงลภัสรดา  แตงมั่นคง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สุกะกร
3. เด็กหญิงสโรชินี  พิไลกุล
 
1. นางสาวอำพรรัตน์  เงางาม
2. นางสาววรรณภา  อรุณกิตติพร
 
21 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายวีรพล  ห่วนกิ่ม
2. เด็กหญิงอลิสษา   ดวงตา
 
1. นางเพียงใจ  เจริญกิจวนารักษ์
2. นางอพิณยา  สัมมา
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.99 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเนินตะบก 1. เด็กชายคชาเดช   สัญหาธรรม
 
1. นางธวัลรัตน์  ทองนิล