สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  เขม้นเขตการ
2. เด็กหญิงไพรลิน  โตอุ่นเพชร
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ทองนามอญ
2. นางสาวอุบล  ซิวตาวงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายพิทักษ์  คีรีประภพ
2. เด็กชายฤทธิไกร  ศรีวนาตระกูล
3. เด็กชายสุรชัย  นวลแขธารา
 
1. นางสุนิสา  นวลละออง
2. นางปราณี  หลอมทอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณเชษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  อินแตง
3. เด็กหญิงปวีณา  ยิ้มละม้าย
4. เด็กหญิงภาวดี  สายเปีย
5. เด็กหญิงมนัสวี  เสือวรสิงห์
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เดชเดชะ
7. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ผัดอ่อนอ้าย
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หมูจุน
9. เด็กหญิงสิตาพร  ใบบัว
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  วันดี
11. เด็กหญิงสุภาวดี  บุตรกำเนิด
12. เด็กหญิงอริสา  รอดคุ้ม
13. เด็กหญิงอัญชิสา  สีมี่
14. เด็กหญิงอุริศยาภรณ์  สายตรง
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คุ้มภัย
 
1. นางไพลิน  จารี
2. นายสิทธิพร  พากเพียร
3. นางพิชญา  ทับประดิษฐ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงใหม
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80.33 ทอง 7 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงค์ชารี
2. เด็กชายกฤษฎิ์  ทองศร
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปานชื่น
4. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีระบาย
5. เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี
6. เด็กชายทวีสิน  อิ่มเอม
7. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  มีห่วง
8. เด็กชายธนพล  พันสมุทร
9. เด็กชายธนาวุฒิ  สมสรวย
10. เด็กชายธนเดช  สิทธิ
11. เด็กชายนรศักดิ์  บุระชะตะ
12. เด็กชายนันทวัฒน์  เครือใย
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงแก้ว
14. เด็กหญิงนิสา  พันคง
15. เด็กชายปฏิภาณ  จันทร์ดี
16. เด็กชายปาณัสม์  บุญเรือง
17. เด็กหญิงปาณิสรา  แสนเขื่อน
18. เด็กชายพงศ์ปณต  ขัดกันทะ
19. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ใจบุญ
20. เด็กชายภูสิทธิ์   ออสถิตย์
21. เด็กชายมิตรภาพ  ชากัณฑ์
22. เด็กชายรชต  น้อยคำ
23. เด็กชายวรรวิทย์  จันจิตร
24. เด็กชายวัชรพล  เณรกลิ้ง
25. เด็กหญิงศรัญญาพร  สังขบูรณ์
26. เด็กชายศราวุธ  แก้วชุน
27. เด็กชายศุภกิตติ์  หล้าเตจา
28. เด็กชายสรวิศ  ทับอินทร์
29. เด็กหญิงสุจิตรา  อุ่นทะยา
30. เด็กหญิงสุธิตา  มะโนศิลป์
31. เด็กหญิงสุนิตา  เสืออินทร์
32. เด็กชายอภิรักษ์  ใจพาชิด
33. เด็กชายอภิรักษ์  หลำคำ
34. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรโณภาศ
35. เด็กหญิงอรัญญา  มีห่วง
36. เด็กหญิงอาทิตยา  ยศเดช
37. เด็กหญิงเกศมณี  จันทร์เตือนงาม
38. เด็กชายเจษฎา  ยะวงษ์
39. เด็กชายเรวัต  จีนเพชร
40. เด็กชายเอกสิทธิ์  คงพันธ์ุ
 
1. นางจิรพร  ทองใหญ่
2. นายพยนต์  สืบรอด
3. นายธิติสรรค์  แตงเหลือง
4. นางเรณู  จุฑาคุปต์
5. นายนพดล  เพ็งอำไพ
6. นายจักรพรรณ์  พุ่มพวง
7. นายสุชาติ  ชัยแจ้ง
8. นายสมศักดิ์  ใจจันทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายธนากร  ชุ่มอ้าย
2. เด็กชายนนทวัฒน์  จักอยู่
3. เด็กชายอัครพล  หนูแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  พลหาญ
2. นายมานพ  จาดเปรม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายณรงค์  สายเสือ
2. เด็กชายทรงวุฒิ  คำปวน
3. เด็กชายพลวรรธน์  ดิษฐ์นุ่ม
 
1. นายประสาท    โตพันธุ์
2. นายวิโรจน์  พลหาญ
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายกล้าหาญ   แซ่กือ
2. เด็กหญิงปสุดา   สียะ
3. เด็กหญิงวิลัย    แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวสัญศณีย์   เล้าใจ
2. นางสาวแขภัทรา   นาคสวาสดิ์
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงภาวิตา    แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงวลัยพร   นิติธรรมคีรี
3. เด็กหญิงศิริญา   แซ่โซ้ง
 
1. นายบรรณกร   วงศ์แขกหล้า
2. นางสาวแขภัทรา   นาคสวาสดิ์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงวันดี    แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสายฝน   แซ่ม้า
3. เด็กหญิงอัญธิกา   แซ่ลี
 
1. นายบรรณกร   วงศ์แขกหล้า
2. นางสาวแขภัทรา   นาคสวาสดิ์