สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายธีรพงศ์  ก่ำใจ
 
1. นางนิตยา  อินหว่าง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายบอน  -
2. เด็กชายอินกเสม  มงคลทวี
 
1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นายยุทธจักร์  ผาแสนเถิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47.4 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กชายจิรายุ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายรักชาติ  เวียงงามทอง
 
1. นายสุพล  สาเป็ง
2. นายจักรกฤษ  กาบุตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ไชยสงคราม
2. เด็กหญิงจารุณี  -
3. เด็กหญิงจิรัชญา  จิตมาตย์
4. เด็กหญิงนรภัทรพิมล  ก่อเกียรตินพกุล
5. เด็กหญิงศุภิสรา  สุภา
 
1. นางสุพรรณี  แก้วปาเขียว
2. นางสาวพรพรรณ  สืบตัน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  กนกกรระวี
2. เด็กหญิงวรรณนิสา   ปานสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ปัญญานันท์
4. เด็กชายสมัชญ์   ปวงนคร
5. เด็กชายสุทัศน์  ฟักโต
 
1. นายพิทักษ์  ฉิมสุด
2. นางพวงเพชร  ฉิมสุด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงธิติ  ผาสามเส้า
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายจิรายุ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวม่านฟ้า  รักชาวเขา
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ยั้ง
 
1. นายภาณุเดช  ปีภา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายนิทัศน์  แสงสิงห์เพชร
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.4 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงนิตยา  โสภาวนามาศ
2. เด็กหญิงพนิดา  บ้านนาเจริญ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  บ้านนาเจริญ
4. เด็กหญิงพาวิณี  -
5. เด็กหญิงวรรณดี  โสภาวนามาศ
6. เด็กหญิงอรพิน  ศรีอำไพเลิศ
 
1. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
2. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
3. นางภัทราวรรณ  วงศ์พระยา
4. นางอรยา  สนิทผล
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.2 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุริยะวงศ์
2. เด็กหญิงชุติกา  ดารากมล
3. เด็กหญิงธัญชนก  สุริยะวงศ์
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  คีรีทัศไทย
5. เด็กหญิงอารยา  จอมแดนนา
6. เด็กหญิงอุมาพร  อาจกิจ
 
1. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
2. นางสาวนันทวัน  หน่อท้าว
3. นางสาวจันทนา  นิลภา
4. นางสุนทรี  สุขุประการ
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 11 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่เฮ่อ
2. นางสาวชัญญา  แซ่เฮ่อ
3. นางสาวณัฐธิดา  วิทยามุ่งมั่น
4. นายนรวีย์  ซึงมึ
5. นางสาวนันทิกา  แซ่เล้า
6. นางสาวพาณิภัค  สว่างนภาลัย
7. นายภูริช  แซ่เฮ่อ
8. นางสาวมลฤดี  ธงทวีทรัพย์
9. นางสาวรชนิศ  อรุณศิงขริน
10. นางสาววรากร  แซ่หมี
11. เด็กหญิงวาริน  กุลยาปอ
12. นายสุชาติ  ทรงสวัสดิ์วงศ์
13. นางสาวสุภัสสร  เชิดสวรรค์
14. นายสุเอ๋ย  ชัยปรัชญากุล
15. นางสาวเสาวนีย์  แซ่เฮ่อ
16. เด็กหญิงโสภา  สว่างนภาลัย
 
1. นางพิมลพรรณ  พรมขาว
2. นายวิทยา  สายปาน
3. นางสาวจิราพร  เดียวตระกูล
4. นายจำนงค์  เทพา
5. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  มิตรละม่อม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กุญชรชอบคีรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วงษ์นันตา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวณัชชา  เจริญทองมั่นคง
 
1. นางสาวรวินท์อร  เมืองง้า
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวฑิฆัมพร  ปูชิดากุล
2. นางสาวปวีณา  อาชาคีรี
3. นางสาวปิยพร  แซ่ยั้ง
4. นางสาววิรดี  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงสรัลนุช  แซ่ม้า
 
1. นายเหมันต์  ยะอุทัย
2. นางสาวรวินท์อร  เมืองง้า
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง 4 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายบอย  -
2. เด็กชายภาคิน  -
3. เด็กหญิงมธุรส  -
4. เด็กชายวุฒิไกร  -
5. เด็กชายสมพร  -
6. เด็กชายสิงห์ชัย  -
 
1. นายณรงค์  เสาป้อ
2. นางสาวธิดา  ชูเมือง
3. นางรัตนา  สุภาปัญญา
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หลวงหลาย
2. เด็กหญิงสุรดา  นายอง
3. เด็กชายอภิรักษ์  จันทระ
 
1. นายนัทธชาติ  ต้องดี
2. นางสุจีนนา  แย้มวงษ์
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านมอเกอ 1. เด็กชายธนโชติ  สินไพบูลย์เลิศ
2. เด็กชายสุขสันต์  เซมู
3. เด็กชายอภิวัฒนา  ยะสาน
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
2. นางสาวธัญญารัตน์  โมทารัตน์
 
20 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายกาญจน์ธนนท์  พลับพลึงศรี
2. เด็กชายภาคภูมิ  เงินดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  ชื่นเพียร
 
1. นายนิรุช  ขอสุข
2. นางธิติมา  ขอสุข
 
21 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงชลิตา  แซ่ม้า
2. เด็กชายวรยศ  แซ่ว้าน
3. เด็กหญิงอาย  แซ่กือ
 
1. นายสราวุธ  นันทะสาร
2. นางสุภาพร  ปานประยูร
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กชายธวัชชัย  วนาสิริเจริญ
2. เด็กชายประวิทย์  คีรีพงศกร
3. เด็กชายเสอะวิแฮ  ไพรสุทธิ
 
1. นายกิจจา  คีรีประณีต
2. นายสุริยา  ใจแปง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กชายประสิทธิ์  วนาวิเศษศรี
2. เด็กหญิงพิไล  ห้วยไพจิตร
3. เด็กหญิงวิไลพร  ไพรวัลย์เกิดลาภ
 
1. นางนงค์นุช  เริ่มแรก
2. นางวิมล  พนาลัยเจริญ
 
24 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82 ทอง 10 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  พิชัยยุทธสกุล
 
1. นางสาวสุวดี  คลังสิน
 
25 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.17 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกฤติกา  หลบหลีก
2. เด็กชายจิรพัส  วงศ์ประภาคาร
 
1. นางสาวนฤมล  แปยอ
2. นางสาวนริศราภรณ์  ชุ่มเชย