สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครนายก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84.9 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงภาพพิมพ์  คังคายะ
2. เด็กชายศุภกร  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  พาคีรัตน์
 
1. นางศิริรัชฎา  เครือละม้าย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายดนุสรณ์  ทัพวงศ์
2. เด็กชายอนุรักษ์   ขันขาว
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
2. นายสุประดิษฐ์  หอมกลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กหญิงปุยฝ้าย  พันเดช
 
1. นายกระจ่าง  คำแก้ว
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ไมย์เจริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โหยหวล
3. เด็กหญิงดารารัตน์  กล่องแก้ว
4. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญสุข
5. เด็กหญิงธนิตา  กล้องแก้ว
6. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์ศรี
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  เรืองฤทธิ์
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขวัญสุข
 
1. นางนงค์นุช  อินทร์ศิริ
2. นายประนอม  อินทร์ศิริ
3. นายสัมพันธ์  ญาณสุธี
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ปายธิยา
2. เด็กหญิงแพรวา  พิมพ์ดีด
 
1. นางทรงศรี  คงมั่น
2. นางสาวปัดตาณี  พันธุ์พานิชย์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1. นายเตชินท์  อรัญรุตม์
 
1. นางสาวรัตนากร  เมฆสุวรรณ์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1. เด็กหญิงรัตนา  เทศนา
 
1. นางสาวรัตนากร  เมฆสุวรรณ์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.66 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายกฎชกร  สมผุย
2. เด็กหญิงสุพิญญา  เลปสัมพันธ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิทยบำรุง
 
1. นางสาวกษมา  จันทร์แต่งผล
2. นางสาวสุรัสวดี  คล้ายนัดดา