สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 1. เด็กหญิงอัญชสา  สิงห์อยู่
 
1. นางอนัญญา  มั่นคง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพุทธานุสรณ์
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายนพพงษ์  วงษ์จำปา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงกชพร  ดูยอดรัมย์
2. เด็กหญิงกุลิสรา  เหลืองอรวัฒนา
3. เด็กชายชลธี  รัตนะจันทิม
4. เด็กหญิงฐานิดา  ฉินมานะศิริ
5. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สระทองโอน
6. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สายหยุด
7. เด็กชายณัฐภัทร  หลักคำ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  นักวิฬา
9. เด็กชายทีฆทัศน์  อุ่นจิตติ
10. เด็กหญิงธนพร  ล้อกสิกรวัฒนา
11. เด็กหญิงนนทิยา  พุทธากูล
12. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทนเถื่อน
13. เด็กหญิงปทิตตา  แสนละมะ
14. เด็กหญิงปริณดา  ปิติสิน
15. เด็กหญิงปานตา  นกพุทธา
16. เด็กหญิงปิย์วรา  วงพิมล
17. เด็กหญิงพรชิตา  ทรัพย์ประเดิมชัย
18. เด็กหญิงภัทรวดี  แช่มมั่นคง
19. เด็กหญิงมัณฑนา  คงอุดร
20. เด็กหญิงมาณิตา  จันทนาลักษณ์
21. เด็กหญิงรชตวรรณ  สระทองพลอย
22. เด็กชายวงศกร  ปัดสระคุ้ม
23. เด็กหญิงวรัญญา  ทิพันธ์
24. เด็กหญิงวิภาดา  เอกอุฬาร
25. เด็กหญิงสิริกัญญา  มากมี
26. เด็กหญิงสุพิศชา  อามาตย์
27. เด็กหญิงสโรชา  แจ๊ดทอง
28. เด็กหญิงอธิษฐ์ชา  เหล็งบำรุง
29. เด็กหญิงอาทิตยา  หุ่นประเสริฐ
30. เด็กหญิงโสรญา  ตาลโกนกุล
 
1. นายรัฐนนท์  พุทธวิริยะ
2. นางสาวศราวดี  ม่วงสด
3. นางสาวนิตยา  แพกำเนิด
4. นางจรุงรัตน์  จันทร์สืบสาย
5. นางสาวสมาพร  เพชรปานกัน
6. นายอิสรวัฒน์  วงษาดี
7. นางสาวพิจิตรา  พิสุทธิ์สกุลรัตน์
8. นางสาวอุไร  แตงน้อย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 96 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายไอระวีณ  เปลี่ยนแปลก
 
1. Mrs.Rachel  Nammunla
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 60.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กชายกฤษดา  พัดรัมย์
2. เด็กชายธนากร  พิมพิรัตน์
3. เด็กชายธีรภัทร  พิมพิรัตน์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ไวยธัญกรรม
5. เด็กชายอัศนัย   ดาวเสด็จ
6. เด็กชายเอกพงษ์  สิทธิบุตร
 
1. นายเดชเดชา  เบี้ยววงศ์
2. นายนราศักดิ์  จักขุจันทร์
3. นายอนุชา  กระต่ายทอง
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงสริตา  ตั้งจิตพัฒนกุล
 
1. นางสาวรัชนี  วิภากูล
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุดาไสย์
2. เด็กหญิงทรรศิกานต์  เอกวิเศษศรี
3. เด็กหญิงสาริศา  สาระศาลิน
 
1. นางสาวสุภาวัน  ตันบุญเจริญ
2. นางสาวสุกัลยา  บุญมาก
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดกงลาด 1. เด็กชายณัฐวัตร  โพธิ์ด้วง
 
1. นายวิจิตต์  มากมีทรัพย์