สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 77.3 เงิน 10 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายปารณัท  จันทร์ตรี
2. เด็กหญิงศาศวัตรา  กองม่วง
3. เด็กหญิงเกตุมณี   เทพเดชาชาญ
 
1. นายสืบพงษ์   นาคมณี
2. นางจรรยา   โพธิพิพิธ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางพระ 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  เขม้นงาน
2. เด็กหญิงศศิรัตน์  สุขแก้วฟ้า
 
1. นางเพ็ญศิริ  ช่วงฉ่ำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายวศิน  คำเสาร์
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.01 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายกิจจา  วิชไทร
2. เด็กชายธงชัย  เพชรแสงสว่าง
 
1. นายเจริญ  สีนาค
2. นางปรานี  พรฤกษ์เวียงพิง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1. เด็กหญิงทิพย์กัญญา  วงค์คำจันทร์
2. เด็กชายธนดล  ทองสว่าง
3. เด็กหญิงธัญญมน  บารมี
4. เด็กหญิงนริญญา  ศรีพรมมา
5. เด็กหญิงนุศรา  พันเมือง
 
1. นายพิมพ์  จันทมัด
2. นางสาวสไบ  โพธิ์อำพร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.8 ทอง 5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  น้ำสมบูรณ์
 
1. นางสมใจ  อุ่นศิริ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงพนิกา   แย้มยินดี
2. เด็กหญิงภาสินี   พันพุก
3. เด็กชายเอกพล   ปดิฐพร
 
1. นางนันทกา   พงษ์กี่
2. นาง ศิวิไล   ทีคำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงณัฐชา  เล่าเขตกาล
 
1. นางพรนันท์  เล้าโสภาภิรมย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กหญิงพัชรพร  พันสมุทร
 
1. นางสาววีณา  จันทรวงศ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คาล่า
 
1. นางสุวรรณา  จินวงษ์โป๊
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงทอง
2. เด็กชายเมธา  สิงห์โต
 
1. นายรวิภาส  โคมากุล
2. นางสาวสุภาวดี  ระวังแค้ม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายถนิพันธ์  ไพรสันต์
2. เด็กชายสมรักษ์  สมศรี
3. นายสร้อย  ชายแสง
 
1. นางสาววรรณา   ประสิทธิ์วงษ์
2. นางยุพาพร  อุ่นศิริ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 9 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คงเขียว
2. เด็กหญิงน้ำมนต์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญกระสินธุ์
4. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์ศรีทอง
5. เด็กหญิงสุภาวิณี  ใจแก้ว
6. เด็กหญิงอรปรียา  จักรเพชร
 
1. นางนิภา  ไชยป่ายาง
2. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
3. นางสาววรินทร  พึ่งแสง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. นางสาวชมพู่  จันทร์แก้ว
2. นางสาวบุญมา  นำชัย
3. นางสาวภรทิพย์  นำชัย
 
1. นางสาววรรณา   ประสิทธิ์วงษ์
2. นางยุพาพร  อุ่นศิริ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกุลภัทร  โตสงวน
2. เด็กชายณพวิทย์  แสงพิทักษ์
3. เด็กหญิงวริษา  เธียรธโนปจัย
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงพรนภัส  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นางพรพิมล  ชูวงศ์วาน
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 57.64 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ทรัพย์ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงลลิตา   กลิ่นนิ่มนวล
3. เด็กหญิงเรวดี  รัตน์พุฒ
 
1. นางสาวประติมา   เทศพันธุ์
2. นางสาวธัญญพัฒน์   ตันวัฒนเสรี
 
18 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.5 เงิน 4 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายณัฐนนท์   ปลาบู่ทอง
2. เด็กชายธีรัช  พงษ์ประภาส
 
1. นายประทีป   ภู่เกิด
2. นางบรรจบ   มาเจริญ
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เจริญลาภ
 
1. นางจรูญรัตน์  เรืองมัจฉา
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จันทร์รักษา
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ปานเพ็ชร
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายธนพล  ท้วมแสนงาม
 
1. นางสุวรรณา  บุญอร่าม