สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กรุงเทพมหานคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ
 
1. นางวรรณี  วรรธนวศิน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ว่องไว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ประสาร
3. เด็กหญิงจิรัชยา  ณรงค์ฤทธิ์
4. เด็กหญิงชลธิชา  รวมวงค์
5. เด็กหญิงณัฐชา  แล้วกระโทก
6. เด็กหญิงณิชา  เลา
7. เด็กหญิงปลายฝน  โพธิ์คำฉาย
8. เด็กหญิงภวนิชา  วิตรสุคนธ์
9. เด็กหญิงมาริสา  รอดขันเมือง
10. เด็กหญิงศุภสุตา  ไผ่งาม
11. เด็กหญิงสโรชา  ชมชื่น
12. เด็กหญิงอิศริยา  สิกะคาร
13. เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  พิภูแสงรัศมิ์
14. เด็กหญิงแสงดาว  สัตตัง
15. เด็กหญิงโจจีน่า   นภัสกร ฮัลล์
 
1. นางสุพัตรา  ปฏิยุทธ
2. นางอรทัย  อนันตศานต์
3. นายวุฒิพงษ์  โฉสูงเนิน
4. นายสุรวุฒิ  พงค์ทองเมือง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
 
1. นายวีระ  ปรางค์รัตนศิลา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.65 ทอง 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวาศิณี  สุวรรณแพทย์
 
1. นางสาวสุชาดา  นนทรีย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  สำราญ
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายขวัญศรัณย์  ศิริใหญ่
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร
3. เด็กหญิงจิราภา  ม่วงคำ
4. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  สำราญ
5. เด็กชายธีรภัทร  สาระชาติ
6. เด็กชายธีรวัฒน์  สืบเชื้อ
7. เด็กหญิงนันทิดา  สิงห์งอย
8. เด็กชายบารมี  แดงสุข
9. เด็กหญิงปนัดดา  ผลจัด
10. เด็กหญิงประนัตตา  ผลจัด
11. เด็กชายพีรเดช  เสือแก้วน้อย
12. เด็กชายยุทธพงษ์  คงกำเนิด
13. เด็กชายวิสูจน์  โพธิ์ทอง
14. เด็กชายสมภพ  ขวัญใจ
15. เด็กชายสุประวีณ์  นุชส่งสิน
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
2. นายศักดิ์ชาย  คูหา
3. นางวัลย์วิภา  กร่างกลาง
4. นางโฉมภิต  กนิษฐวงศ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 60.33 ทองแดง 12 โรงเรียนบูรณะศึกษา 1. เด็กชายกฤษณ์  ศรฟ้า
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักลาย
2. เด็กหญิงณัฐิณี  มีงาม
3. เด็กหญิงธิดา  ก่อเกียรติดี
4. เด็กหญิงปรีญารัตน์  อินตา
5. เด็กหญิงปวริษา  เยียบประโคน
6. เด็กหญิงสุมฑทิพย์  คชคีรี
 
1. นางสาวนาถฤดี  ทักษเดช
2. นายพงษ์เดช  อุปลกะลิน
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีคุณประเสริฐ
2. เด็กหญิงกัญกร  ทองศรี
3. เด็กหญิงคณภรณ์   ทรัพย์สุข
4. เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์   น่วมปรีชา
5. เด็กหญิงนันทนา   ฮะโสด
6. เด็กหญิงนันทรัตน์  สะแกแสง
7. เด็กหญิงพรรรนิภา  รักธรรมสกุล
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้ววรรณา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงจิราพร  สมเสนาะ
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรศรี
4. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงศ์
5. เด็กหญิงภัควดี  สุนทรสุจริต
6. เด็กหญิงภูริชญา  กล่ำฉ่ำ
7. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ลี้
8. เด็กหญิงสุพัตรา  เที่ยงเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กหญิงชลิตา  จั่นอาจ
2. เด็กหญิงณภัทร  สำเภาทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
4. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
5. เด็กหญิงธนพร  กสิผล
6. เด็กหญิงปุณยาภา  สาสุข
7. เด็กหญิงวณิชญา  แดงดี
8. เด็กหญิงวันเลิศ  อภิรติพรพิมล
9. เด็กหญิงวีรยา  บรรเทา
10. เด็กหญิงสุธิดา  เงินถาวร
11. เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาวิมุติ
12. เด็กหญิงเนตรอัปสร  อินทร์พรับ
 
1. นางสาวอรพรรณ  บัวทอง
2. นางสาวปิยาภรณ์  นาคนาเกร็ด
3. นาย เสนาะ  รอดธานี
4. นายพีระ  สมตน
5. นางสาวณัฐริกา  ปิ่นเวหา
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนัง 1. เด็กชายภควัต  เลี้ยงอยู่
 
1. นางมาลัย  ภิรมย์ชุน
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงศิริญาดา  อ่ำอิ่ม
2. เด็กชายอริยะ  วรบุตร
 
1. นางสาวบุษบง  เสมามล
 
14 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนบุรมย์
2. เด็กชายอติเทพ  พรมสอน
 
1. นางสาวภาวดี  นาผม
2. นางวันวิษา  ทวีศักดิ์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.99 ทอง 4 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายธีทัช  ทองมี
 
1. นางสาวรพีพรรณ  ภูถาวร
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์ทิม
2. เด็กชายฐานันดร  ภู่คุ้ม
3. เด็กหญิงวันวิสา  เตชะสุขสม
 
1. นางสาวภัควลัญช์  คร้ามวงษ์