สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายปวรุตม์  ไชโย
 
1. นายบัณฑิตย์  ไชโย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกัมปนาท  จุลเทพ
2. เด็กชายก้องกิดากร  แสงศาลา
3. เด็กชายคามินร์  ศรีสุโน
4. เด็กชายชาญณรงค์  อินทร์สุนะ
5. เด็กหญิงณัฐชยา  พ่อศรียา
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีเลา
7. เด็กชายธีรภัทร์  ธรรมนา
8. เด็กชายธีระพัฒน์  หงษา
9. เด็กชายธีระวัฒน์  จันทระมณี
10. เด็กชายนฤเบศร์  จุลทอง
11. เด็กหญิงน้ำฝน  สังฆทิพย์
12. เด็กหญิงพัตราภรณ์  ฉากกิ่ง
13. เด็กชายสัมฤทธิ์  พรหมวิชัย
14. เด็กชายอดิศร  สลางสิงห์
15. เด็กชายอนุรักษ์  ก้อนคำตัน
16. เด็กหญิงอภิสรา  เรืองทอง
17. เด็กหญิงอมรทิพย์  สุนา
18. นางสาวเจนจิรา  คนหาญ
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทิพมูล
20. เด็กหญิงโชติกา  มุนตะทุม
 
1. นายยอดยิ่ง  ราชิวงศ์
2. นางรุ่งรัตน์  ชาติชำนิ
3. นางฉัตรปวีณ์  ธนัตนัคพันธ์
4. นายเกรียงไกร  ผาลอด
5. นางปราณี  ตะนะคี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงสุภัทรธาวดี  ช่วงโชติ
 
1. นางเอนก  ธรเสนา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   จันทะนะ
 
1. นายชนระชัย  ยะไวย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1. เด็กหญิงนัยนา  ไชยดวงจู
 
1. นางจันทะสิน  กัลยาแก้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีดารักษ์
 
1. นางจันทะสิน  กัลยาแก้ว
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิศ 1. เด็กหญิงชณิตา  ชลรินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ดอนเหนือ
 
1. นายเทอดพระเกียรติ  ศิริบุญ
2. นายไมตรี  พ่อศรียา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีพรม
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์  เผือวงค์
3. เด็กหญิงอรหทัย  พิมพ์พงษ์
 
1. นางสุชาดา  ใจดี
2. นางสาวศิริลักษณ์  พองไสยา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  พันธสีมา
2. เด็กหญิงลลิตตา  กุลศิริ
3. เด็กหญิงวรภรณ์  บัวทองจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์  วะน้ำค้าง
2. นางสาวดาวใจ  คอนธิเสน
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 74 เงิน 11 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 1. เด็กชายคนัช  เพ็งเวลุน
 
1. นางบานศิริ  สุทธิสาร
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงจุติพร  สุขเอียด
2. เด็กชายชนกานต์  พินิจใหม่
 
1. นางสุชาดา  พนมอุปถัมภ์
2. นางภาวิณี  วงษ์ทอง
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 1. เด็กหญิงจรุณี  แสนเจียม
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  แสนเจียม
3. เด็กหญิงวัชรี  คำมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์  วะน้ำค้าง
2. นางสาวดาวใจ  คอนธิเสน