สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยแพทย์
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวกัญญารัตน์  เอกจักรแก้ว
2. นางสาวธันยนันท์  นาคโคตร
3. เด็กหญิงสุทาทิพย์  สิทธิ
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  บุญเทียม
2. นางสุธาทิพย์  วงษาเนาว์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎา  บุตราช
2. เด็กชายคุณาวัจน์   ไชยต้นเทือก
3. เด็กหญิงดมิสา   บุนนท์
4. เด็กชายนพดล    ลือลิน
5. เด็กชายนลธชัย   บุตรราช
6. เด็กชายนลธวัฒน์  บุตรราช
7. เด็กชายพงศกร   ดีแสง
8. เด็กหญิงพัชรพร    ไชยมงค์
9. เด็กชายภูมินทร์   โคตพรม
10. เด็กชายวัชรินทร์  อุทัย
11. เด็กชายวีระ   วงศรีชู
12. เด็กหญิงศศิธร    จันเติม
13. เด็กหญิงสิริยา   สุขสายไทยชะนะ
14. เด็กชายสุดที่รัก   วงศรีชู
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุสาพรหม
16. เด็กหญิงสุวิษา    นาโควงค์
17. เด็กชายอนันต์สิทธิ์   จักรบุตร
18. เด็กหญิงอภิสรา   บุญอาษา
19. เด็กชายเจษฎา    โคตพรม
20. เด็กชายเจษฎา    มีคล้าย
 
1. นายประเภท  วะชุม
2. นางเกียวทอง    วะชุม
3. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
4. นายสุพิศ   นาโควงค์
5. นายสุริยันต์   โคตรมิตร
6. นางสาวพัทยา  อุสาพรหม
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายจีรพงษ์  กานนท์
2. เด็กชายฐิติพงษ์  มะสุใส
3. เด็กชายธวัฒชัย  เขียวค้า
4. เด็กชายนิรชิต  มะสุใส
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  รามพันซะ
6. เด็กหญิงปนัดดา  มากอง
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  ต้อนโสกรี
8. เด็กหญิงรัชนีกร  กานนท์
9. เด็กชายวัชรินทร์  มะสุใส
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุ่นเทียมโสม
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางเมตตา  บุพศิริ
3. นางกรุณา  ประมูลจักโก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกรดนัย  กาวมณี
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  แมดมิ่งเหง้า
3. เด็กชายจักรพรรดิ  โคตรมิตร
4. เด็กชายทนงศักดิ์  วะชุม
5. เด็กชายภัทรดนัย  น้อยนาง
6. เด็กชายวุฒินันท์  ไชยมงค์
 
1. นางจินดา  วะชุม
2. ว่าที่พันตรีจำเริญ  นครไทย
3. นายยงยุทธ  อินอุเทน
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.31 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายธีรภัทธ  สาดี
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา