สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช
 
1. นางสุวรรณี  หมั่นสระเกษ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายธีรทัศน์  อุฬารพาณิชกุล
 
1. นางจันทิมา  วัชระคุปต์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 78.2 เงิน 8 โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงจารุมน  เพลิดจันทึก
2. เด็กชายบูรพา  นาวายนต์
3. เด็กชายศิวกรณ์  ตัณติวัฒนศักดิ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  พงษ์ดนตรี
2. นางสาวพัชรา  ศิลารักษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.88 ทองแดง 7 โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายชัชพิมุข  ลือขจร
2. เด็กหญิงฐิติพร  สำราญกิจ
3. เด็กชายธนธรณ์  ลิมป์พิทักษ์พงศ์
 
1. นางบงกชมาศ  เข็มพิลา
2. นางอมรรัตน์  สัตตานุสรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.75 เงิน 11 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงญานภัทร  ภักดี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  เทพไกรทอง
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  แก้วคำลือ
 
1. นางวรรษธนภรณ์  กฤษณสุวรรณ
2. นางมุกดาภรณ์  พนาสรรค์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกุลนิดา  ภิญโญ
2. เด็กหญิงผกามาศ  แร้นพิมาย
3. เด็กหญิงภัทราภร  บุญรำไพ
4. เด็กหญิงโบนัส  ปิยโพธิกุล
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวสริดาภรณ์  เปี่ยมศิลป์
2. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤติน  เทียมครบุรี
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญวัฒนานุสรณ์
3. เด็กชายปิยวัฒน์  กฤษเกล้า
4. เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  งามวงศ์รณชัย
 
1. นางสุรางคนา  นิตยวัน
2. นางปลื้มจิตร  เผื่อนงูเหลือม
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กระเบากลาง
2. เด็กหญิงญาณิศา   กันงาม
3. เด็กหญิงดารารัตน์   จำใจ
4. เด็กหญิงธนพร   นอกพุดซา
5. เด็กหญิงธมนต์วรรณ   เกิดอุฤทธิ์
6. เด็กหญิงธารารัตน์   บุตรเกิ่ง
7. เด็กหญิงนันทิศา  แก้วปัตตะ
8. เด็กหญิงพัชราภา   ไทยรัมย์
9. เด็กหญิงพิชชาพร   ปลั่งกลาง
10. เด็กหญิงรมิตา   โคกขุนทด
11. เด็กหญิงวลัยพรรณ   หมอทอง
12. เด็กหญิงสุพัฒตรา   สีมาวรพงศ์พันธุ์
13. เด็กหญิงอริสษา  ศักดิบวรกุล
14. เด็กหญิงเตชินี   ทรงจอหอ
15. เด็กหญิงเทวี   สิงหแสนยาพงษ์
 
1. นายรังสิต   มากพูน
2. นางวนิดา   มากพูน
3. นางธัญญา   นามลี
4. นายชาญชัย   กูลโคกกรวด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงปภานันท์  จีนอาศัย
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงวรัญญา  จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงวรากุล  แวววุฒินันท์
 
1. นายสุเทพ   กิขุนทด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 88.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อึงพุดซา
2. เด็กชายกีรติ  พันสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณิศวรา   ศรีสะอาด
4. เด็กหญิงดั่งดวงหทัย  ทูลสันเทียะ
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  อึดจันทึก
6. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
7. เด็กหญิงนภัสวัลย์  กลิ่นศรีสุข
8. เด็กหญิงปาลิกา  สนิทโกศัย
9. เด็กหญิงวรากุล  แวววุฒินันท์
10. เด็กหญิงสุธิมา  ภูพิศุทธิ์
11. เด็กหญิงอรปรียา  ทรงชัยสงวน
12. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
2. นายพัฒนพล  นาคดิลก
3. นางสมคิด  การถาง
4. นางพัชรินทร์  นพคุณางกูล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายวัชระ  โสภา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายอนิรุุทธิ์  พลอยตะคุ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษณ์  กัญจนาทิพย์
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปารมิตา  โตสินธพ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงภิชชาพร  หอมขุนทด
 
1. นางสำลี  จันทีนอก
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.8 ทอง 9 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐธีร์   ธนกิจธีรพจน์
2. เด็กหญิงณัฐพิมล   ทรัพย์ฉายแสง
3. เด็กหญิงธนพร  ฟุบขุนทด
4. เด็กชายนพฤทธิ์   ลาดผา
5. เด็กหญิงพลอยชมภู  ฮ่มป่า
6. เด็กหญิงพัสตาภรณ์    ฮ่มป่า
7. เด็กชายภูวนัทธ์   ถิระพงศ์สิริ
8. เด็กชายวิษณุกร   กูบกลาง
9. เด็กหญิงสุพรรษา   บุญเชิญ
10. เด็กชายอาโญ   ชูหมื่นไวย์
 
1. นางจำรัส  เพลากรณ์
2. นายประวิทย์   กองทรัพย์
3. นางสาวจันทร์จิรา   โสภาพินิจ
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.8 ทอง 4 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกรนิกา   งอกโพธิ์
2. เด็กหญิงธันยากร   ชมลัง
3. เด็กหญิงปนัดดา   ชวนโพธิ์
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอื้อกิดาการ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ธนะจิตต์
6. เด็กหญิงภัทรชวิสา   ภู่ประดับตระกูล
7. เด็กหญิงสิริวิมล  เพชรทะเล
8. เด็กหญิงเบญญาภา   เชื่อดี
 
1. นางจำรัส  เพลากรณ์
2. นายประวิทย์   กองทรัพย์
3. นายเพชรปาณี   ไกรฤกษ์
4. นางสาวจันทร์จิรา  โสภาพินิจ
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 65.6 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษฎา  ปะระทัง
2. เด็กหญิงกิตติยากร  นัยวิกุล
3. เด็กหญิงจรรย์กมล  สินธุวงสานนท์
4. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ระวังพรมราช
5. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สุนนท์
6. เด็กหญิงทติมา  ทองศรีมะดัน
7. เด็กหญิงธนภรณ์  โสมกำสด
8. เด็กหญิงนภาพร  วงศ์พยัคฆ์โยธิน
9. เด็กหญิงนภารัตน์  ผิวทองงาม
10. เด็กหญิงภัทราพร  บำรุงธนทรัพย์
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  วุฒิสิงห์ชัย
12. เด็กหญิงลลิตา  สุขจรัส
13. เด็กหญิงวรกมล  เป้าประจำเมือง
14. เด็กหญิงสวรรยา  แสงแก้ว
15. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ช่วยผักแว่น
16. เด็กหญิงเบญญากร  อินทรมณเฑียร
 
1. นางมนทกานติ์  สงวนศักดิ์
2. นางอัญญาพร  งามเพ็ญ
3. นายสุริยะ  วัฒนมงคล
4. นางจุฑารัตน์  บำรุงธนทรัพย์
5. นายมติ  ค้ากลาง
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 79.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล
 
1. นางวราภัสร์  เดชขุนทด
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายศักย์ศรณ์  ด่านสุวรรณ์
 
1. Mr.Frederick  Obniala
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 79.67 เงิน 11 โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายสิทธิภาคย์  มณที
 
1. นางวชิราภรณ์  วงศ์วชิระ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   พูนศรี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศรีสุพงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ชาญภูมิดล
 
1. นางวิลัยศักดิ์   พรหมดิเรก
2. นางอำพร   วิชิตสูงเนิน
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. นางสาวกนกวรรณ  พุฒซ้อน
2. นางสาวศิริประภา  เคลือบแก้ว
3. นางสาวอภิวันทน์  ไตรศรี
 
1. นางสาวปณิธี  จิตสุวรรณรักษ์
2. นางนัทธ์  แจ้งอรุณ
 
28 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ธนาวุฒิ
 
1. นางปวริศา  ศรีธุวานนท์
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายศิวกร  ลาภใหญ่
 
1. นางสาวณิชชารีย์  จันทกล
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายชัยเชษฐ  เทพรักษา
 
1. นางเฉลิมรัตน์  ปลั่งกลาง
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประดิษฐ์
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายสิริรัฐศักดิ์    พิชิ
 
1. นางสาวกฤษณา   ชาติดอน