สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงนาตารี  มารแพ้
 
1. นางรวีรัศม์  ศิริปรุ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายนิรัติศัย    สุวรรณโคตร
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   เพ็ชรพรม
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ทองหลาง
 
1. นายธวัชชัย  พิทักษ์สกุลรัตน์
2. นางลัดดา  ฉ่ำธงชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.01 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1. เด็กชายนครินทร์  ตุสูงเนิน
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นุยกระโทก
 
1. นางพิมพ์ฉวี  อาจศิริ
2. นางเนตรชนก  พลเยียม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายชัยณรงค์  ลัดครบุรี
2. เด็กชายยุทธนา  นาราช
3. เด็กชายระพีพัฒน์  สงกระโทก
 
1. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
2. นายพยัคฆ์  เชื้อกล้า
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กริบกระโทก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กหญิงกัลยากร  ขวางกระโทก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 5 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ทิมกระโทก
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเครือบ
 
1. นางน้ำฝน  เยี่ยงอย่าง