สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 72.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงปณิตา  บุญทรัพย์
2. เด็กชายอัษวรรษ  เครือทรง
3. เด็กหญิงแพรทอง  ตาใย
 
1. นางพัชณี  ฐิติวรการณ์กูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.47 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กชายรัตนพล  ช่องพิมาย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองนอก
 
1. นายนันธชัย  ช้อนผักแว่น
2. นางสาววจี  ช้อนผักแว่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สิงห์โตทอง
2. เด็กหญิงนิลวรรณ  ดีดสำโรง
3. เด็กหญิงรุ้งอรุณ  กุดสระน้อย
4. เด็กชายวิศรุต  สุริยะ
5. เด็กหญิงสิรามล  สอดกระโทก
 
1. นางเอื้อมพร  เสริฐกระโทก
2. นางสาวเกศสุดา  มงคลศิลป์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายคชากรณ์  ยิบกระโทก
 
1. นายสิรภัทร  สหัสวรรษรัศมี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  ช้อยกระโทก
2. เด็กหญิงจันจิรา  ลาภกระโทก
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เอื้อนกระโทก
4. เด็กหญิงชนิกานต์  สิงห์โตทอง
5. เด็กชายชัยพร  แววกระโทก
6. เด็กชายชิดชัย  นามเกษม
7. เด็กชายณัฐพล  โรนพันธุ์ไพบูลย์
8. เด็กชายณัฐพล  หุ่มกระโทก
9. เด็กชายทวีพร  ขุนอินทร์
10. เด็กชายธรรมรัตน์  ภู่โกสีย์
11. เด็กหญิงธารา  สีกวนชา
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  อั้นกระโทก
13. เด็กชายนครินทร์  ชุดกระโทก
14. เด็กหญิงนิลวรรณ  ดีดสำโรง
15. เด็กชายนุติพงษ์  เศียรกระโทก
16. เด็กหญิงบุญฑริกา  น่าชม
17. เด็กชายบุญมา  ชดผักแว่น
18. เด็กหญิงผกามาศ  กรุดครบุรี
19. เด็กหญิงพวงผกา  แก่นตา
20. เด็กชายภควัตร  แป้นคนโท
21. เด็กชายภราดร  กุลดา
22. เด็กชายภานุวิชญ์  ลาภกระโทก
23. เด็กชายวัชรชัย  โสบกระโทก
24. เด็กชายวิศรุต  สุริยะ
25. เด็กหญิงศศิกานต์  ฟูกระโทก
26. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริกำเนิด
27. เด็กชายสมภพ  โสบกระโทก
28. เด็กหญิงสิรามล  สอดกระโทก
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  แหล่งสนาม
30. เด็กหญิงอธิชา  ฝุ่นกระโทก
31. เด็กชายอนุชา  ชุมกระโทก
32. เด็กหญิงอรวรา  ฉายารักษ์
33. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วโต
34. เด็กชายอุ้มบุญ  ไข่กระโทก
35. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพชรเกษม
 
1. นายณัฐน์ปกรณ์  แพงทอง
2. นางสาวบูรณา  สับขุนทด
3. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
4. นางสุดตา  พลค้า
5. นายเมืองแมน  ฉูดกระโทก
6. นางสาวชูชื่น  กริ่งกระโทก
7. นางอัชราภรณ์  กีรติฉายฉาน
8. นายยงยุทธ  อุดไธสง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายกฤษนะ  ฉัตรดอน
2. เด็กหญิงจริญา  ชุมครบุรี
3. เด็กหญิงจันจิรา  เฉาะกระโทก
4. เด็กชายจิรศักดิ์   ทิบสันเทียะ
5. เด็กหญิงชลธิชา  สอนนอก
6. เด็กชายชัยนิติ  รัตนสมัย
7. เด็กหญิงฐิติพร  ค้อมกลาง
8. เด็กหญิงณัฐภรณ์  พระพราย
9. เด็กหญิงถนิมรักษ์  ผลครบุรี
10. เด็กชายถิรวุฒิ  ยุพาครบุรี
11. เด็กหญิงทวินันท์  มาตสำโรง
12. เด็กหญิงทองพนาบุญ  นกงาม
13. เด็กชายทักษินัย  เสาร์กระโทก
14. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลัดสูงเนิน
15. เด็กหญิงบุษบา  พวงไธสง
16. เด็กหญิงพรกนก  ศรีสดใส
17. เด็กชายพัชร  เพ็ชรดอน
18. เด็กชายพันกร  โตทะเล
19. เด็กหญิงพานิดา  ไผครบุรี
20. เด็กชายพิพัฒน์  พิพวนนอก
21. เด็กชายมงคล   สุบงกช
22. เด็กหญิงมาริษา  แร่มี
23. เด็กหญิงวรรณวิสา  เศษโถ
24. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนละมูล
25. เด็กชายวัชรพงษ์  หารคำ
26. เด็กหญิงวิไลรัตน์  มณโมรา
27. เด็กชายวีรศักดิ์  หยาดผักแว่น
28. เด็กชายสมชาย  อ่วมกระโทก
29. เด็กหญิงสาริกา  ลัดสำโรง
30. เด็กหญิงสุชาดา  อบกระโทก
31. เด็กหญิงสุฑามาศ  แคภูเขียว
32. เด็กหญิงสุนันทา  สอสูงเนิน
33. เด็กหญิงอรอุษา  ยุพินครบุรี
34. เด็กชายเอกรักษ์  ลดกระโทก
35. เด็กชายเอกรินทร์  ฟ้าห่วน
36. เด็กหญิงโยษิตา  อ้ายเจริญ
37. เด็กชายไชยพัฒน์  แอบครบุรี
 
1. นายสมชาย  มณีโชติ
2. นายสุทธิดล  หอมแสง
3. นายบุญลือ  เพ็ชรดอน
4. นายจิรวัฒน์  ทิมังกรู
5. นางวาสนา  เม็งจันทึก
6. นางสุชิน  พาชาลี
7. สิบเอกสมเกียรติ  ดุริยศาสตร์
8. นายพิทักษ์  ดาทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายวัชรพงษ์  หารคำ
 
1. นายจิรวัฒน์  ทิมังกรู
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์ธงชัย 1. เด็กหญิงกิติยากร  ย่อยฉิมพลี
 
1. นางสาวบุญญาพร  ศิริแต่งงาม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70.33 เงิน 10 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 1. เด็กหญิงปนัดดา  จ้อกระโทก
 
1. นางสาวนงนุช  ศุภวนานุสรณ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. นางสาวพิจิตรา   ยนต์กลาง
2. นางสาวมานิตา  มีเชื้อ
3. นางสาววาสนา  โสมกูล
4. นางสาวเกศมณี  อังกระโทก
5. เด็กหญิงโสภาวรรณ  โอนกระโทก
 
1. นายสำราญ  แทนคำ
2. นายอุดม   นาคหนองหาญ
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  หลักรอด
2. เด็กชายปริญญา  เชื่อมกลาง
 
1. นายชูชาติ  สินชัย
2. นางยุวดี  พันธ์แก่น
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กชายภานุกร  ผลพิมาย
 
1. นางสาววิภาดา  สารัมย์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  ถนนกลาง
 
1. นายจักรพงค์  เวียงอินทร์
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1. เด็กชายปรมินทร์  ดาเดช
2. เด็กชายพลพล  เสาร์ศรี
3. เด็กชายอธิภัทร   โยงกระโทก
 
1. นางยุพิน  แก้วไตรรัตน์