สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยสาสน์
 
1. นายอัครเดช  อินทรสถาพร
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานติมา  ตาลชัยสงค์
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  ดีสูงเนิน
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองประเสริฐ
4. เด็กหญิงชลธิชา  สิงฆราช
5. เด็กหญิงปรียาพร  ปีนกระโทก
6. เด็กหญิงรัญชิตา  ดวงคำน้อย
7. เด็กหญิงรัฐชิตา  กาฬจันโท
8. เด็กหญิงวิภาวิณี  ัอัณฑะพันธุ์
 
1. นางวิภาพันธุ์  วังขนาย
2. นางธัญญาภัทร  สวัสดีศรีกูล
3. นางอมลวรรณ  มีจินดา
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สอนรมย์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สอนรมย์
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  รักพวกกลาง
4. เด็กหญิงจันทิมา  แบขุนทด
5. เด็กหญิงฐิตากร  วงค์ชมภู
6. เด็กหญิงณัชชา   สุวรรณปัก
7. เด็กหญิงนภัสรา  พิมพ์ปรุ
8. เด็กหญิงนิศากร  มารำพึง
9. เด็กหญิงบี  คำหล้า
10. เด็กหญิงบุญยานุช  ใจงาม
11. เด็กหญิงพรชิตา  อาวรจิตร์
12. เด็กหญิงพีรญา  รอดพล
13. เด็กหญิงยุภาวดี  นรินทร์นอก
14. เด็กหญิงวรัญญา  ตัณฑศรีสุข
15. เด็กหญิงศิริประภา  แสงพล
16. เด็กหญิงสุพัตรา  อุดทุม
 
1. นางสาวนาฏณิดา  ก้อนคำใหญ่
2. นางวิไลวรรณ  เกิดปัญญา
3. นายชูชีพ  แฟงมูล
4. นายธเนศ  ตรีรัตนกุลพร
5. นางสาวจีระพันธ์  ชุ่มชื่น
 
4 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กชายกษาปณ์ธัญ  จงกลกลาง
2. เด็กชายนรบดี  วรรเสถียร
 
1. นายฌานุตม์  อินทสุวรรณ
2. นางสาวพรพันธ์  วันศุกร์
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง 1. เด็กชายณัฐวุธ  หล่าจันทึก
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  พลายละหาร
3. เด็กชายอภิคม  สมควร
 
1. นายชนาธิป  พูลมา
2. นางสาววัฒนิกา  กมลกลาง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงพรนิภา  ก้อนจันทึก
2. เด็กหญิงพลอย  ตาสังข์
3. เด็กหญิงไผ่เงิน  คำภา
 
1. นางกัญญาภัค  กีรติโสภากุล
2. นายกฤต  กีรติโสภากุล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.3 ทอง 4 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  อัดกลาง
2. เด็กหญิงประภัสสร  เถาพันธ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  หาสูง
 
1. นางราณีย์  ปั่นพิมาย
2. นายธนวัฒน์  หุนสูงเนิน
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  รัตจันทอง
 
1. นางสาวอาทิตยา  ศรีรักษ์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. เด็กชายสันติ  รุ่งโรจน์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  สุขะปรเมษฐ