สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 76.3 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายนวรินทร์  อินทจร
2. เด็กหญิงศิรินทร์กิตติ  มุ้งอ้อมกลาง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมจำปา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์  หมายติดกลาง
2. นายวัฒนะ  แถมวัฒนะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายคมสรรค์  แก้วกัณหา
 
1. นายสมพร  แก้ววัน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำชัย
 
1. นายสมพร  แก้ววัน
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82.82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ธรรมเที่ยง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุทนต์
3. เด็กหญิงกาญจนา  เหาะขุนทด
4. เด็กหญิงณัฐริกา  บรรลุสันต์
5. เด็กหญิงดารินทร์  ชอนขุนทด
6. เด็กหญิงธนะพล  ทุมจันทึก
7. เด็กหญิงนฤมล  สินขุนทด
8. เด็กหญิงพัชรพร  อ่อนจู
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองขุนทด
10. เด็กหญิงมนทิชา  โพธิ์นอก
11. เด็กหญิงมนภรณ์  เดนจันทึก
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ห่อทอง
13. เด็กหญิงอภิญญา  อาจวิชัย
14. เด็กหญิงแอมวิภา  โพธิ์สา
15. เด็กหญิงไอลดา  บัวทองคำ
 
1. นางสาวปวีณา  เลิศกิจลักษณ์
2. นายวิเชียร  บุญเฉื่อย
3. นายธวัชชัย  ยศฉิมพลี
4. นางดวงพร  บุ้งจันทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ขอวางกลาง
 
1. นางวารุณี  ทองมาก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 1. เด็กชายชโลทร  ใจเย็น
 
1. นายโกมินทร์  เพ็งศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กชายเจษฎา  ธงสันเทียะ
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูแข่งสี
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาขุนทด
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงนีรชา  สิงห์กิ่ง
 
1. นายชาญ  ยินขุนทด
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงศศิประภา  แซ่เฮ็ง
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  มืดขุนทด
 
1. นางสุมิตรา  ตะนะคี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80.98 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์งาม
 
1. นางพรทิพย์  ดีน้อย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายสิทธิพร  บัวกลาง
 
1. นายอำนาจ  ขำต้นวงษ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศักดารักษ์
2. นางสาวจิรนันท์  หนูนาค
3. นางสาวชรินญา  ยังกลาง
4. เด็กหญิงชลธิชา  ลิ้มขุนทด
5. เด็กหญิงณัฐยา  เจนหนองแวง
6. นางสาวทิพรัตน์  นุขุนทด
7. นางสาวนริสรา  แนมขุนทด
8. เด็กชายนันทวัฒน์  เต็มสวัสดิ์
9. เด็กหญิงนุชรี  เกษร
10. นายบรรลือศักดิ์  สุวรรณ
11. นายบัณฑิต  รุ่งเพชรรัตน์
12. นายปฏิญญา  ปิ่นสุวรรณ
13. นายปฏิพล  โพธิ์ชัยทอง
14. เด็กหญิงปวีณา  บูรณ์เจริญ
15. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปลายสันเทียะ
16. นางสาวมณีรัตน์  จานนอก
17. เด็กชายมลนกรร  พาสันเทียะ
18. เด็กหญิงรจนา  แก้วกลัด
19. นางสาววณิชา  สวัสดี
20. นางสาววรินทร  อินทร์จำนงค์
21. เด็กชายวัชร์ชพล  ทิมแจ้ง
22. นางสาววิภา  ชื่นอารมณ์
23. นางสาวศศิพร  พันธศรี
24. นายศุภชัย  สงค์น้อย
25. เด็กหญิงสกาวใจ  ใหม่สิงห์
26. นายสงกรานต์  จุ๋มนางรอง
27. นายสมพร  บุญสายออ
28. เด็กชายสมศักดิ์  ภาโสภะ
29. เด็กชายสรฉัตร  ชาญธัญการ
30. นางสาวสิริพิณญา  รุ่งเรือง
31. นางสาวสิริรัฐ  ฤทธิสนธิ์
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปักกาโส
33. นางสาวสุธาทิพย์  ทิพวัฒน์
34. เด็กหญิงสุวนันท์  แกสันเทียะ
35. นายอนุชา  ขอมีกลาง
36. นางสาวอภิญญา  แก้วพรม
37. นางสาวอาทิตยา  สุขสุวรรณ์
38. เด็กชายเลิศสกุล  ออสันเทียะ
 
1. นายศุภกิตติ์  จงจัดกลาง
2. นายโชคชัย  คำกุ้ง
3. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
4. นางสาวปรียา  จันทร์เรือง
5. นางสาวอุทยา  ประสงค์
6. นางสาววราพร  เกตุเลขา
7. นายเชาวริน  อาจโยธา
8. นางชุลีวรรณ  รุจาคม
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. นางสาวนนลิณี  จงจิตกลาง
2. นายสิทธิพงษ์  อดุลย์กลาง
 
1. นางจิดาภา  บุญพิริยากร
2. นางสลาย  ปลั่งกลาง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1. เด็กหญิงจิรวดี  ขามประไพร
 
1. นายสมาน  แคนยา
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมือนสันเทียะ
2. เด็กหญิงชลิตา  เวินขุนทด
3. เด็กหญิงธนภรณ์   ทิพย์สันเทียะ
4. เด็กหญิงนภัสสร  ทิพย์สันเทียะ
5. เด็กหญิงนลินทิพย์  ฉิมบุรี
6. เด็กหญิงปวีณา  หาญกล้า
7. เด็กหญิงวันวิสา  แต่งพลกรัง
8. เด็กหญิงวิมลสิริ  เมืองสันเทียะ
9. เด็กหญิงศุภวรรณ  นุมขุนทด
10. เด็กหญิงสุธิดา  เวกสูงเนิน
 
1. นายคเชนทร์  จันทรแสน
2. นางสาวดวงเนตร  เพ็ชรกิจ
3. นางฉลวย  จันทรแสน
 
19 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 1. เด็กหญิงพลอยทิพย์  กุมขุนทด
2. เด็กหญิงวสิพร  มาวขุนทด
3. เด็กหญิงสุพรรษา  คำภาวินิจ
 
1. นายสุริยา  กอมขุนทด
2. นางอาทิตยา  หมายใยกลาง
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.67 ทอง 11 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศิริวัฒน์
 
1. นายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1. เด็กหญิงปนัดดา  กล้านา
 
1. นางฉันทนา  แสงโม้
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  งานสันเทียะ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เคียวกลางดอน
3. เด็กหญิงสิริมา  เจ้าสันเทียะ
 
1. นางเพลินใจ  คมสันเทียะ
2. นางสมสิน  ขันตะคุ
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสระแจง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เปียกสันเทียะ
2. เด็กชายอนันต์  อ้นแพร
 
1. นางนิภาภรณ์  แย้มศรี
2. นางมณิษา  รัตน์สันเทียะ