สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายวัชรพล  จันทะเขตต์
 
1. นางสาวฐิตินันท์   ขันทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปอบิด 1. นายกฤษฎา  ปัญญา
2. เด็กหญิงมาริณี  เยข้อ
3. นายอัมฤทธิ์  คำพันธุ์
 
1. นายสมัคร  ยศกระโทก
2. นางจันทร์เพ็ญ  เดชโนนสังข์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กหญิงวรินทร  ปะทิทัง
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ปังไทยสงค์
3. เด็กหญิงอริษา  ลัดพลี
 
1. นายเอนก  จำปาเรือง
2. นางวิลัยกร  จำปาเรือง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82.49 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกานต์ญารัตน์  บุตรสะอาด
2. เด็กหญิงชลกานต์  ทนปรางค์
3. เด็กหญิงณัฐชา  จีรกรเรืองเจริญ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  นรานอก
5. เด็กหญิงบงกช  โกจินอก
6. เด็กหญิงประภาพรรณ  ตากิ่มนอก
7. เด็กหญิงปวิชญา  วิเศษ
8. เด็กหญิงมรกต  กกกลาง
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ศิลปชัยเสรี
10. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขนิล
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  เขตสันเทียะ
12. เด็กหญิงสุภาพร  โกจินอก
13. เด็กหญิงอมินตรา  เต็งเมืองปัก
14. เด็กหญิงอิงอร  เสมาเพ็ชร
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปันสาร
 
1. นางส้มลิ้ม  แผลงนอก
2. นางสำรวม  ศักดิ์วราภรณ์
3. นางศิริลักษณ์  ครุสาตะ
4. นางประไพสี  ไทรสาย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระถิน 1. เด็กหญิงอนงนาฏ  ศรีนอก
 
1. นายศิลา  มอมขุนทด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กชายจตุพร  มั่นเขตวิทย์
2. เด็กหญิงจรินทร  แร่กาสินธ์
3. เด็กชายจิระศักดิ์  ขอดรัมย์
4. เด็กหญิงชลนิภา  สามคูเมือง
5. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีชุม
6. เด็กหญิงณัฐปราณี  เทพวงศ์
7. เด็กชายณัฐพงษ์  อ่อนทา
8. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์พิมาย
9. นายดุลยวัต  พลดงนอก
10. เด็กหญิงทัศธิดา  โสภณ
11. นายธนกร  สินฉัยยา
12. เด็กชายธนากร  พรภิรมย์
13. เด็กหญิงนิตยา  กินาลักษณ์
14. เด็กชายบัณฑิต  ดวงประทุม
15. เด็กหญิงบุษบา  จันทร์เหลือง
16. เด็กหญิงปาริชาติ  มุททัสสะ
17. เด็กชายพงษกร  พลดงนอก
18. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์รอด
19. นางสาวมลฤดี  กินาลักษณ์
20. เด็กชายวรโชติ  ผ่องแผ้ว
21. นางสาวศกุนตลา  ฤทธิ์สิงห์
22. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีระ
23. เด็กหญิงศิริกุล  ธาตุสร้อย
24. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มาระมิ่ง
25. เด็กหญิงศุภารัตน์  สงสุแก
26. เด็กหญิงสรวีย์  แร่กาสินธ์
27. เด็กชายสันติราษฎร์  พรมมานอก
28. เด็กชายสายฟ้า  ไพนาทม
29. เด็กชายสิทธิกร  ฤทธิสิทธิ์
30. เด็กหญิงสุพัตรา  เจือจันทึก
31. เด็กหญิงอังคณา  พลดงนอก
32. เด็กหญิงอัชญา  พิมพาเรียน
33. เด็กหญิงอัมพวัน  พลดงนอก
34. เด็กหญิงอิสริญา  ชัยศิลป์
35. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พุทธชาติ
36. เด็กหญิงเกศริน  ชัยศิลป์
37. เด็กชายเจษฎากร  ศรีชุม
38. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยรถ
39. เด็กหญิงเมธนี  จำวัน
40. เด็กชายแสงชัย  ทังลา
 
1. นายประพนธ์  การค้า
2. นางปทุมพร  การค้า
3. นายบุญโฮม  แสงวงศ์
4. นางจันทรา  ธนาคุณ
5. นายอำนาจ  พรมภา
6. นางนิติยา  ศรีชุม
7. นายธำรง  พรหมเกษ
8. นางละมัย  ตั้งพงษ์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จงนอก
2. เด็กหญิงฐิติยา  เกี้ยวสันเทียะ
3. เด็กหญิงธารารัตน์  กล่ำกลาง
4. เด็กหญิงปรางทิพย์  หวังเกี่ยวกลาง
5. เด็กหญิงภัทรมน  แสนกลาง
6. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เลิศนอก
7. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งนอก
8. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  แสนกลาง
9. เด็กหญิงอาริษา  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางจิตติมา  มีโค
3. นายทวีป  ศรีสุวรรณโณ
4. นายศตวุฒิ  รื่นกุหลาบ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงฐิติยา  เกี้ยวสันเทียะ
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  หวังเกี่ยวกลาง
3. เด็กหญิงภัทรมน  แสนกลาง
4. เด็กหญิงวรรณษา  ตากิ่มนอก
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เลิศนอก
6. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งนอก
7. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  แสนกลาง
8. เด็กหญิงอาริษา  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางจิตติมา  มีโค
3. นางสาววิภาพร  งอยกุดจิก
4. นางธัญญภัสร์  อ่อนมา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเมืองคง 1. เด็กหญิงนิษา  วิชิต
 
1. นางสาวสุดามาส  สมบัติสวัสดิ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83.67 ทอง 6 โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยังวิวัฒน์
 
1. Mrs.Yong  Zhao
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ห่วงยวนกลาง
 
1. นางรวิวรรณ  พวงสมบัติ
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายเกริกชัย  มัครมย์
 
1. นางทิพย์อวยพร  ประทีปรัตน์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลขนอก
 
1. นางบัญญัติ  เปรมศิริวงศ์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคอม 1. เด็กหญิงอารยา  ศรีประดู่
 
1. นางนงค์นุช  มีระหันนอก
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 1. เด็กหญิงนิดานุช  ชัยสงค์
2. เด็กชายนิวัฒน์  กงไชยา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุขแก้ว
 
1. นางนุจิตรา  วรเชษฐ
2. นางประกายกาญจน์  จรัสแสง
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายชญานนท์  ธุระตา
2. เด็กชายชูศักดิ์  ธุระตา
3. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีธิเนตร
 
1. นางบัญญัติ  เปรมศิริวงศ์
2. นางสุจิตรา  กระเดา